x

word
sözcük
word
söz
word
kelime
word
lafız
word
laf
word
haber
word
parola
word
işaret
word
kumanda
word
sözle ifade etmek
word
söylemek
word
dışa vurmak
word
lakırdı
word
sav
key word
anahtar sözcük
search word
aranan sözcük
broken word
bölünmüş sözcük
reserved word
özel amaçlı sözcük
alphabetic word
abecesel sözcük
bracket word
bir sözcüğü parantez içine almak
buzz word
uzmanlık konusuna giren ya da teknik anlamı olan bir sözcük
code word
şifre kelimesi
coined word
icat edilmiş sözcük
compound word
bileşik sözcük
comprehensive word
çok anlamlı olan sözcük
cross word
çapraz bulmaca
curtailed word
kısaltılmış sözcük
cut out dead word
bir resim
cut out dead word
metin vb'den karışıklık yaratan bölümleri çıkarmak
derivative word
türetilmiş sözcük
dirty word
hakaret ya da küfür sözü
dishonour one's word
sözünü tutmamak
domesticate a word
yabancı bir sözcüğü milli dile almak
employ a word
bir sözcük kullanmak
engage one's word
söz vermek
entry word
kütüphaneye giriş parolası
familiarize a new word
yeni bir sözcüğü dile sokmak
ghost word
hatalı sözcük oluşturma
half word
yarım kelime
hard word
zor iş
head word
(sözlük) giriş baş sözcüğü
household word
her gün kullanılan sözcük
indelicate word
kaba söz
information word
bilgi kelimesi
instruction word
komut kelimesi
key word
parola
ledger word
büyük deftere geçirme
loan word
başka bir dilden alınmış sözcük
meaning of a word
bir sözcüğün anlamı
missing word
(baskı) eksik sözcük
nonce word
sadece belli bir olay için uydurulmuş sözcük
overt word
yanlışlığa yol açmayan söz
portmanteau word
kaynaşık sözcük
profane word
küfür
smear word
iftira
technical word
teknik sözcük
test word
test sözcüğü
vogue word
moda sözcük
waif word
yaygın sözcük
weasel word
(US) kaçamaklı söz
weasel word
bir sözün anlamını şüpheye düşüren kelime
at a word
hemen
as last word
son söz olarak
blasphemous word
küfür
break one's word
sözünü tutmamak
coined word
uydurulmuş söz
comprehensive word
çok alana çekilebilen sözcük
deleted word
silinmiş sözler
eat one's word
tükürdüğünü yalamak
give one's word
söz vermek
a good word
övgü
a good word
tavsiye
have the last word
son sözü söylemek
have the last word
sözü geçmek
a household word
günlük kelime
in a word
uzun lafın kısası
keep one's word
sözünü tutmak
leave word
haber bırakmak
misuse a word
bir sözcüğü yanlış kullanmak
receive word
haber almak
waif word
yaygın kullanılan söz
in a word
hâsılı kelam
(print) missing word
eksik sözcük
defining word
belirten
(dictionary) head word
giriş baş sözcüğü
meaning of a word
sözcüğün anlamı
not a word
ağızıni açma !
mom's the word
ağızıni açma !
in a word
kısacası
misuse a word
sözcüğü yanlış kullanmak
comprehensive word
çok alana çekilebilecek sözcük
derived word
türemiş sözcük
foreign word
yabancı sözcük
code word
kod kelimesi
break your word
sözünü tutmamak
break your word
sözünü yerine getirmemek
break your word
vaadini yerine getirmemek
break your word
vaadini tutmamak
keep your word
sözünü tutmak
keep your word
vaadini yerine getirmek
look up a word
sözlükten bir kelimenin anlamına bakmak
send word
haber göndermek
send word
haber yollamak
word processing
kelime işleme
word processing
sözcük işlem
word wrap
sözcük kaydırma
word stock
kelime haznesi
word for word
kelimesi kelimesine
word bank
sözcük bankası
word blindness
okuma yitimi
word blindness
aleksi
word book
sözcük kitabı (sözlük , sözlükçe , lügat
word class
dünya klası (uluslararası rekabet alanında ayakta kalmaya yetecek güç düzeyi
word division
hece ayırımı
word flow
söz akışı
word formation
sözcük oluşumu
word game
kelime oyunu
word order
sözcük sırası
word painting
belagatli yazı
word picture
iyi açıklanmış tanım
word play
kelime oyunu
word play
cinas
word power
kelime hazinesi
word processing
(bilgi işlem) mektup
word processing
rapor
word processing
muhtıra
word processing
vb yazmak için yüksek hızda
word processing
bilgisayarlı daktilo makineleri ve öteki teçhizatın kullanımı
word for word
harfi harfine
word for word
harfiyen
word processor
kelime işlemci
word catcher
sözcük seçiminde titiz davranan kişi
word mover
kelime yürütücü
word sense
kelime anlamı
word meaning
kelime anlamı
cross word puzzle
bulmaca
in word and deed
sözle ve hareketle
edge a word in
ağzını açıp bir söz söylemek
fixed word length
değişmez kelime uzunluğu
new word formation
yeni sözcük oluşumu
leave word for sb
birine bir not bırakmak
by word of mouth
sözlü olarak
by word of mouth
şifahen
mum's the word !
sakın bir şey söyleme
by word of mouth
ağızdan
edge a word in
bir sözcük sokmak
translate word for word
kelimesi kelimesine çevirmek
get word of
haber almak
in a word, …
uzun lafın kısası, …
a word spelled backwards
bir kelimenin tersten okunuşu