1. İsim gelir, irat, varidat.
  The public revenue: Devlet geliri.
 2. İsim hükümetin yıllık geliri, bütçedeki gelir.
  The government gets revenue from taxes.
 3. İsim varidat dairesi, gelirler müdürlüğü, hükümetin vergi toplayan dairesi.
  revenue office: maliye
  tahsil şubesi.
  revenue officer: maliye/tahsil memuru.
  revenue stamp: damga pulu.
 4. İsim kâr, kazanç.
tahakkuk etmiş
henüz tahsil edilmemiş gelirlerden doğan alacak
tahakkuk etmiş hasılat
henüz tahsil edilmemiş gelir
tahakkuk etmiş
reklam geliri İsim
kamu gelirleri idaresi
yıllık gelir
vergiye tabi gelir
gelir devir
gelir devri
ortalama gelir: toplam satış bedelinin satılan mal sayısına oranı.
kamu gelirleri idaresi
İngiltere'de gelir ve servet üzerindeki dolaysız vergilerle damga resmini tahsilden sorumlu idare
Federal Vergi Tahsilat Ofisi
sermaye iradı
sermaye geliri
yük geliri
arizi gelir
çok çeşitli dahili vergileri toplayan ve resmi devlet mührünü taşıyan imtiyazname sahibi teşkilat
imtiyaz geliri
cari gelir
gümrük geliri
gümrük gözetme botu
gelirde düşüş
(US) önceden tahsil edilmiş gelirler
ihracat geliri
olağanüstü gelirler
gelir vergisinde düşüş
navlun geliri
gelir getirmek Fiil
kazanç sağlamak Fiil
gelir sağlamak Fiil
gelir elde etmek Fiil
kazanç elde etmek Fiil
devlet geliri
(Br) devlet geliri
brüt gelir
farazi hasılat (fiili nakit girişi yaratmayan ancak karar alma durumlarında göz önünde bulundurulan kuramsal gelir
(Br) US vergi geliri
faiz gelirleri İsim
devlet iç geliri.
Department of internal Revenue: Maliye Vergi (tahsilât) dairesi.
yatırım geliri
gelir kalemi
belediye geliri
marjinal gelir İsim, Rekabet Hukuku
tekel geliri
milli gelir
(US) milli gelir
net gelir
vergiden muaf gelir
faaliyet dışı gelir
arızi gelir
faaliyet hâsılatı
olağan gelir
sair gelir
yolcu trafiğinden elde edilen gelir
kamu gelirleri İsim
devlet geliri
geliri tahakkuk ettirmek Fiil, Muhasebe
irat kaydetmek Fiil, Muhasebe
gelir kaydetmek Fiil, Muhasebe
kalıcı gelir İsim, İşletme
kira geliri İsim
kira geliri
kira gelir
satış hasılatı
satış geliri
toplam satış getirisi
sovtaj geliri İsim, Sigorta
vergi gelirlerinde düşüş
vergi gelirlerinde düşme
kalıcı gelir kaynağı İsim, İşletme
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
(devlet) özel gelir
devlet geliri
gümrük geliri
vergi hasılatı
vergi geliri
vergiye tabî gelir
vergiye tabi gelir
televizyon reklam gelirleri İsim
toplam gelir
toplam satış getirisi
sağlanmayan gelir
yıllık gelir
işletmenin elde ettiği gelirlerin kaydedildiği hesaplar İsim
defter tutmada
gelir hesapları İsim, Muhasebe
(US) vergi kanunları İsim
gelir idaresi İsim, Vergi ve Gümrük
vergi memuru
(US) vergi memuru
gümrük memuru
devlet hazinesi
mal sandığı
vergi kanun tasarısı
(US) devlet bütçe kanunu
maliye tahsil şubesi İsim
defterdarlık
mal müdürlüğü
anaparası ve faizi getirdiği kazançtan ödenecek tahvil
(US) anaparası ve faizi getirdiği kazançtan ödenecek tahvil
gelir değerlendirme
vergi davası İsim
giderler (bir hâsılatın sağlanabilmesi için katlanılan giderler İsim
gelir vergisi kanunu
vadesinden önce tahsil edilmiş gelirler hesabı
gelirler kontrolörü İsim, Muhasebe
mali işlere bakan mahkeme
cutter ile ayni anlama gelir. gümrük gözetme botu.
gümrük muhafaza gemisi, kaçakçılığı önlemekte kullanılan silahlı deniz motoru.
vergi açığı
Defterdarlık
(Br) mal müdürlüğü
(bütçe) vergi kayıp faktörü
damga harcı
gelir faktörü
kâr getirici
bir işletmede sabit varlıkların değerini artırmadan bir işin yürütülmesi için yapılan harcama
bir işletmede sabit varlıkların değerini artırmadan bir işin yürütülmesi için yapılan harcamalar
gelir vergisi tahmini
gelir kaçırmak Fiil
gayrimenkul gelirleri İsim
özkaynaklardan elde edilen gelir
vergi geliri
vergi kazancı
ciro artışı İsim
gelir artışı
vergi geliri artışı
gelir kalemi
(US) gelir vergisi kanunu
vergi kanunu
vergi mevzuatı
vergi kaybı
(Kanada) maliye bakanı
gelir modeli İsim, Reklamcılık
vergi suçu
vergi suçu İsim
defterdarlık
gümrük müdürlüğü
devlet hazinesi
maliyeci
vergi memuru
gümrük memuru
ücretle yolculuk eden yolcu
ücret ödeyen yolcu
vergi politikası İsim
(bütçe) vergi kazanç faktörü
vergi geliri tahmini
vergi artırıcı önlemler
kazanç sağlama
nakdi vergi hâsılatı
gelir tahakkuku İsim, Muhasebe
hâsılatın gerçekleşmesi
gelirin tanınması
kârdan doğan ve ortaklarca çekilebilen özsermaye unsuru
ihtiyari yedek (bir şirketin yönetim kurulunca , istenildiğinde oluşturulan ve gereği kalmadığı zaman
kâr payı olarak dağıtılan rezerv
(vergiyle ilgili bir meselede vergi merciinden alınan) mükteza
mukteza (vergiyle ilgili) İsim, Kamu Yönetimi
(vergiyle ilgili bir meselede vergi merciinin bildirdiği) görüş
özelge (vergiyle ilgili) İsim, Kamu Yönetimi
gümrük hizmeti
gelir dağıtımı: Federal hükümet bütçesinden eyaletlere yapılan yardım.
gelir paylaşımı İsim, Reklamcılık
gelir ortaklığı senedi
kar ortaklığı senedi
gelir tarafı
gelir kaynağı İsim, Ekonomi
vergi kaynakları İsim
bandrol İsim, Hukuk
damga vergisi
damga pulu
damga pul
gelir akışı
gelir akışı (belirli ürünler ya da kâr merkezlerinden gelen nakit akışı
gelir sağlayan gümrük. protective tariff
gelir getirici vergi (devlete gelir sağlamak için salınan vergi
hasılat vergisi
gelir getirici vergi
hâsılat vergisi (US) satış vergisi
önceden tahsil edilmiş gelir
mal müdürü
kamu geliri
(Br) Kamu Gelirleri İdaresi
gelir idaresi İsim, Vergi ve Gümrük
(US) gümrük vergileri dışında kalan her türlü vergi
değişim üretim faktörünün marjinal ürün geliri
petrol geliri vergisi
vergi ve gelir idaresi
defterdarlık vergi ve gelir idaresi
(US) defterdarlık
vergi gelirindeki artış
mali makamlar İsim