conventional

 1. Sıfat geleneksel, göreneksel, töresel, uzlaşımsal, saymaca, itibarî, geleneklere/göreneklere/törelere/âdetlere
  uygun.
  a conventional greeting: geleneksel selam(laşma).
  It is conventional to shake hands over a deal: Pazarlıkta anlaşınca el sıkmak âdettir.
 2. Sıfat alışılmış, mutat, genellikle kabul edilmiş, kullanılması âdet hükmüne girmiş.
  conventional symbols.

  conventional usage: kabul edilen düzen.
  conventional warfare: nükleer silah kullanmayan savaş.
 3. Sıfat beylik, basmakalıp, basit, bayağı.
  She is very conventional about her clothes. a conventional lifestyle/product.
 4. Sıfat, Güzel Sanatlar genelleştirilmiş, sadeleştirilmiş biçimde (temsil edilen).
 5. Sıfat sözleşme/anlaşma ile ilgili.
 6. Sıfat, Hukuk örf ve teamüllere dayanan.
 7. Sıfat kurultay+, toplantı+, meclis+.
konvansiyonel silahlar İsim
Konvansiyonel silahlar anlaşmalı mal ortaklığı
konvansiyonel kazan İsim, Makine Sanayii
anlaşmalı mal ortaklığı
sözleşmeye bağlanmış konsinyasyon
kullanılan tip
alışılagelmiş olan desen
klasik kuvvetler İsim
âdet olan selamlar
anlaşmalı varis
akitten doğan vâris
itibari mirasçı
(US) anlaşmalı vâris
oranı akit ile belirlenen faiz
normal faiz
sözleşmede öngörülen rehin hakkı
anlaşmalı rehin
anlaşmaya dayanan ipotek
önemli ihtiyaç maddeleri İsim
akdi yükümlülük
akitten doğan borç
geleneksel opsiyon'un öteki adı
geleneksel görgü kuralları İsim
basmakalıp sözler İsim
kesin ibraname
konuşma üslubunda
akdi halefiyet
akdi tarife
anlaşmalı tarife
âkit devletlerin aralarındaki anlaşmaya dayanan gümrük tarifesi
normal ödeme vadeleri İsim
standart tip otomobil
kabul edilen düzen
nükleer silah kullanılmayan savaş
konvansiyonel silahlarla yapılan savaş
konvansiyonel silahlar İsim
nükleer olmayan klasik silahlar İsim
konvensiyonel silahlar İsim
genel kanı
konvansiyonel savaşı nükleer savaşa çevirmek Fiil