1. Zarf bu belge/vesika/beyanat vb. ile, bu vesile ile, bunun sonucu olarak, bu nedenle, bundan ötürü/dolayı.

    I hereby certify that I am 21 years of age. I hereby declare her elected.
    I hereby resign my office: Bu nedenle görevimden istifa ediyorum.
  2. Zarf (bkz: nearby )
işbu ilke kararını kabul etmiştir
Komisyonu ....(yapmaya, etmeye) davet eder
Üye Devletlere.... (yapmalarını, etmelerini) tavsiye eder
aşağıda imzam bulunan ben beyan ederim ki
aşağıda imzası bulunan ben , beyan ederim ki