1. Sıfat tarihî, tarihsel, tarihe geçmiş.
    historical events.
  2. Sıfat tarihle/geçmiş olaylarla ilgili.
  3. Sıfat tarihî olayları inceleyen, tarihî olaylara ait.
    a historical account.
  4. Sıfat tarihe uygun, tarihî belgelere dayanan.
    a historical novel.
  5. Sıfat geçmiş, mazide vukubulan.
Tarihi alanlar ve yapılar ile benzeri turistik yerlerin işletilmesi (NACE kodu: 91.03) İsim, Sanayi ve Zanaatler
tarihi eser
günün koşulları İsim
tarihi maliyet İsim
ilk alış maliyeti İsim, Muhasebe
defter değeri
sabit aktifin satın alma maliyeti
muhasebe amaçları için
bir aktifin değiştirme maliyeti yerine ilk maliyeti (defter maliyeti) dikkate alınır
tarihi maliyet muhasebesi İsim
yüksek enflasyon dönemlerinde bu yöntemin uygulanması kârı olduğundan yüksek gösterir
aktif varlıkların şirkete mal oldukları değerleri ile (defter değeri) bilançoda gösterilmesi yöntemi
aktiflere değer biçme yöntemi
tarihi-maliyet muhasebesi İsim
geçmişe yönelik bilgiler İsim
geçmiş veriler İsim, İstatistik
tarihi olay
tarihi film
tarihi coğrafya
art zamanlı dil bilimi, evrimsel/tarihsel dil bilimi: belirli bir çağda dildeki değişmeleri/gelişmeleri inceleyen bilim.
tarihsel dilbilim.
(Marksizmde) tarihî maddecilik/materyalism.
tarihsel yöntem.
tarihi roman İsim, Dil ve Edebiyat
tarihi resim
tarihi oyun İsim, Dil ve Edebiyat
hikâye kipi, geçmiş olayları anlatırken kullanılan hal kipi.
tarihsel okul: (a) ekonomiyi kontrol eden etkenlerin toplumsal kurumlarla birllikte tarihsel gelişmeye
uğradığını savunan öğreti, (b) yasaların tarihsel ve toplumsal koşullarla geliştiğini/değiştiğini savunan hukuk kuramı.
tarihi önem İsim
ayarlanmış tarihi maliyet