'cause

  1. Conjunction (bkz: because )
sebep, neden.
What was the cause of the accident? He has no cause to be angry. There's no cause for
anxiety.
first cause: asıl neden.
vesile.
This news was the cause of rejoicing.
neden, illet: bir şeyi etkileyen, oluşturan, doğuran şey. Philosophy
(a) dava, (b) dava konusu, davaya yol açan olay. Law
gaye, amaç, hedef, maksat, güdülen dava.
The Socialist cause.
final cause: asıl/son gaye.

with good cause: iyi bir maksatla, haklı olarak.
to work in a good cause: iyi bir maksatla/iyi bir amaç uğrunda çalışmak.
in the cause of justice: adalet uğruna.
gerekçe, âmil, saik.
There is no cause for complaint.
tartışma konusu, münazaa/ihtilâf konusu.
(çözülecek sorun olarak) toplumsal refah.
Liberal support for the cause of American Negro.
sebep olmak, sebebiyet vermek, mucip olmak, (sonucunu) doğurmak, tevlit/hasıl/intaç etmek. (Yardımcı
eylem olarak ettirgen eylem yapımına da yarar).
to cause someone to do sth.: birine birşey yaptırmak.
...'in önde gelen nedenlerinden biri Noun
yeterli neden
ceza hukukunda kışkırtmak için yeterli neden
müessir sebep
esas neden
teksif etmek Verb
zarara neden olmak Verb
bir zarara sebep olmak, sakıncalı bir duruma meydan vermek Verb
kargaşa çıkarmak Verb
rezalet çıkarmak Verb
boşluk yaratmak Verb
savaş psikozu yaratmak Verb
engel oluşturmak Verb
bunaltmak Verb
endişe vermek Verb
(Br) mahkeme kararı defterleri Noun
müessir sebep
önemli dava, meşhur olan anlaşmazlık/ihtilâf. Noun
kaygıya neden olmak Verb
kaygı uyandırmak Verb
kargaşa çıkarmak Verb
hasar meydana getirmek Verb
hasar ika etmek Verb
esbabı mucibe
hoşnutsuzluk nedeni
engel nedeni
terketme nedeni
terk etme nedeni
dava sebebi
fesih nedeni
kederlendirmek Verb
berbat etmek Verb
çok zarar vermek Verb
birine zahmet vermek Verb
kendini bir davaya adamış hukukçu Noun, Law
(Br) dava günlerini gösteren liste
duruşma listesi
dava listesi
zayiat verdirmek Verb
kaza nedeni
bizatihi dava hakkı veren neden ya da olay
dava hakkı
dava sebebi
dava hakkı
ölüm nedeni
boşanma nedeni
engel nedeni
yaralanma nedeni
savaş nedeni
...'e zarar vermek Verb
acıtmak Verb
panik çıkarmak Verb
bakılmakta olan dava
halel getirmek Verb
acındırmak Verb
ayağını kaydırmak Verb
birini telaşa vermek Verb
azap vermek Verb
düşürtmek Verb
düşürtmek Verb
soldurmak Verb
inletmek Verb
ısındırmak Verb
sürçtürmek Verb
çektirmek Verb
şüphelendirmek Verb
işetmek Verb
birinin başına dert açmak Verb
sızlatmak Verb
taşırmak Verb
zangırdatmak Verb
paslatmak Verb
can yakmak Verb
dehşet vermek Verb
götürmek Verb
batırmak Verb
doğurmak Verb
gıcıklamak Verb
göçürtmek Verb
ilerletmek Verb
günaha sokmak Verb
sorun çıkarmak Verb
fesat çıkarmak Verb
hâkimin veya jüri üyesinin tarafsızlığına engel olabilecek bir nedenden reddi
kandırıcı
aldatıcı neden
ticarete konu olan mal ve senetler hakkında açılan dava
ticaret davası Noun
ortak sonuç
ortak gaye
tali sebep
tâli sebep
ortak sebep
zarar sebebi
bir davadan vazgeçmek Verb
bir davayı karara bağlamak Verb
belirleyen neden
belirleyici neden
dolaysız neden
haksız yere işten çıkarma
sonucu oluşturan neden
müessir sebep
ilk nedenden sonra ortaya çıkıp sonuç üzerine etkili olan neden
birinin davasını benimsemek Verb
Akitten veya hukuk kaidelerinden doğmayıp, adalet ve eşitlik kaidelerine dayanan dava Noun, Law
haklı sebep
sansasyon yaratan dava
son gaye
ilk neden: Aristo felsefesinde müsebbibi evvel. Noun
Allah, Cenabı Hak. Noun
davasını kazanmak Verb
amacına erişmek Verb
sebebi olmak Verb
neden bulmak Verb
korkmak için haklı neden bulmak Verb
makbul sebep
geçerli neden
hukuken geçerli neden
şikâyete neden olmak Verb
şikâyete hakkı olmak Verb
dolaysız neden
makul sebep
en yakın neden
belirli bir sonucu doğuran en son neden
sonuç ile doğrudan doğruya nedensellik ilişkisi olan neden
uğruna
yardımcı neden
fesih sebebi
geçersiz kılan neden
ortak dava
madde itibariyle selahiyet
haklı sebep
kuşkulanmak için haklı neden
kanuni neden
kanuni gerekçe
hukuki sebep
şimdiki gerçek nedenler
kaybedilmiş/ümitsiz dava, başarı olanağı bulunmayan girişim/atılım. Noun
başlıca sebep
ortak amaç edinmek Verb
... ile işbirliği yapmak Verb
açık denizlerde vukua gelen ve bir ticaret aktinden doğan dava sebebi
bir sonucu doğuran sebep
yeni dava nedeni
illet-i âdiye
vesile nedeni
belirsiz bir nedenden
makul olmayan külfet
dava sebebi gösterme emri
önemsiz dava
küçük davalar
kendi davasını kendi savunmak Verb
birinin davasını savunmak Verb
esas neden
temel neden
muhtemel sebep, aleyhte delil.
ilk illet
bir sonucu doğuran neden
bir sonuca neden olan ilk neden
ilk illet
zararı doğuran sebep
en yakın sebep
müessir sebep
makul ve muhtemel sebep
inandırıcı sağlam nedenler
uzak neden
dolaylı sebep
birini sebepsiz işinden çıkarma
hükümden düşen bir hakkı ihya etmek Verb
haklı neden
temel sebep
ikinci derecede önemli olan şey
ikinci derecede önemli şey
seri muhakeme usulüyle bakılan dava
haklı (hukukî) sebep göstermek.
yeterli neden
bir davayı desteklemek Verb
davaya celp etmek (mübaşirin adliye koridorunda davayı seslenmesi
asıl sebep
önlenemeyecek neden
esas sebep
bir davayı desteklemek Verb
bir gayeyi desteklemek Verb
nedensiz Adverb
nedensiz yere Adverb
durup dururken Adverb