calendar

 1. takvim.
  Gregorian calendar: Gregor takvimi, halen hemen hemen bütün dünyada kullanılan takvim.
  1582'de Papa Gregory XIII tarafından tesis edilmiştir.
  Julian calendar: Jülyan takvimi, 1582'den önceki takvim. (İngiltere 1752'ye kadar bu takvimi kullandı).
  Moslem/Mohammedan calendar: Hicrî takvim: birçok Müslüman ülkelerce kullanılır.
  Hebrew/Jewish calendar: İbrani takvimi: Dünyanın M.Ö. 3761'de kurulduğunu farzederek o tarihten itibaren yılları sayar.
 2. günlük, gündem, ruzname.
 3. yıllık, salname.
 4. gündeme almak, takvime kaydetmek.
akademik takvim Noun, Education-Training
sanat takvimi
yapraklı takvim
yaprakları koparılan takvim
görüşme tarihi önceden belirlenmiş bir kanun teklifinin zamanı geldiğinde görüşülmesi Noun
(mahkeme) celbetmek Verb
Çin takvimi, bir yılı 12 kamerî ay itibar eden eski takvim.
masa takvimi
eski Mısır takvimi: 1 yılı herbiri 30 günlük 12 aya ayırır, yıl sonuna 5 gün ekler ve artıkyılı hesaba katmaz.
takip edilecek işler
Miladi takvim Noun, Units of Measurement
Gregoryen takvim Noun, Units of Measurement
Miladî takvim Proper Name
Jewish calendar.
Yahudi takvimi: M.Ö. 3761 yılını başlangıç kabul eden, bir yılı 353 -355 gün süren, 12 aya bölünmüş takvim.
hicri takvim Noun
Yahudi takvimi: M.Ö. 3761 yılını başlangıç kabul eden, bir yılı 353 -355 gün süren, 12 aya bölünmüş takvim.
Rumî takvim, M.Ö. 46 yılında Jül Sezar tarafından tesis edilen takvim. Sene 365 gün (4 yılda bir 366
gün) veya 12 aydan ibarettir. Aylar 30 veya 31 gün sürer, yalnız Şubat 28 (4 yılda bir 29) gündür. Gregorian calendar
kameri takvim
takvimde bir tarihi işaretlemek Verb
Hicrî takvim.
Hicrî takvim: Bazı Müslüman ülkelerin kullandığı, 622 Hicret yılını başlangıç kabul eden ve bir yılı 354-355 gün süren takvim.
daimi takvim
cep takvimi
duruşma günü saptamak Verb
satış takvimi
yaprakları koparılan takvim
yapılacak işler listesi
masa takvimi
vergi takvimi
yaprakları koparılan takvim
yaprakları koparılan takvim
miladi tarih
(Br) üniversite talimatnamesi
duvar takvimi
Gregoryen takvimini kabul eden 1751 tarihli İngiliz yazılı kanunu
mahkemede duruşma çağrısı
takvim günü
takvim günü: bir gece yarısından müteakip gece yarısına kadar geçen 24 saatlik süre.
(a) takvim ayı, takvimdeki aylardan herbiri.
You'll be paid by calendar month. (b) bir ayın belirli
bir gününden müteakip ayın aynı gününe kadar geçen zaman.
From January 12 to March 12 is two calendar months.
(US) duruşma listesi (mahkeme kapısı yanına asılan ve o gün mahkemenin bakacağı davaları gösteren liste
(Br) tutuklular listesi
özel olaylar takvimi
üç takvim ayı
üç aylık süre
takvim reformu
takvim yılı: (a) year (2), (b) bir yılın belirli bir gününden ertesi yılın aynı gününe kadar geçen süre.
takvim yılı. Noun
year ile ayni anlama gelir. takvim yılı/senesi: 1 Ocaktan 31 Aralığa kadar devam eden 12 aylık/
365 veya 366 günlük süre. the year 1993: 1993 yılı. common year: âdi sene. leap year: artık yıl, sene-i kebise.
takvim yılı Noun
(Br) (US)) üniversitedeki faaliyetler takvimi