invitation to treat

  1. (Br) ihaleye teklif vermeye çağrı
  2. ihaleye teklif vermeye çağrı
  3. Law icaba davet