meat thermometer

  1. Noun, Food-Kitchen et termometresi