personal

 1. kişisel, şahsî, zatî, kişiye özel, zata mahsus, şahsa ait.
  my personal opinion is that: kişisel
  görüşüme/şahsî fikrime göre …
  I have no personal knowledge of this: Bu hususta şahsen bir bilgim yok.
 2. özel, hususî.
  a personal favor.
 3. bireysel, ferdî.
 4. şahsa yönelik, şahsiyeti küçük düşürücü.
  personal remarks: şahsa yönelik/küçük düşürücü sözler.

  Don't let's get personal: Şahsiyata girmiyelim.
  Don't be too personal: Şahsiyatı bırak.
 5. bizzat hazır bulunulan/yapılan vb.
  a personal conference.
 6. Grammar kişi+, şahıs+.
  personal pronoun: kişi adılı/şahıs zamiri.
 7. Law şahsî (eşya), menkul (mallar).
  personal effects =
  personal property: özel/şahsî/zatî eşya.

  personal estate: şahsî mal.
 8. (gazetede) (a) belli şahıs hakkında çıkan kısa yazı, (b) şahsî ilân, küçük ilân.
  personal column:
  küçük/özel ilânlar sütunu.
kendi kişisel yararına çevirmek Verb
kendi görüşlerini belirtmek Verb
kişisel yetkisiyle, kişisel yetkisine dayanarak
şahsi yetkisiyle
kişinin şahsi ihtiyaçları Noun
Diğer hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 96) Noun, Trades-Professions
Diğer hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 96.0) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri (NACE kodu: 96.09) Noun, Trades-Professions
özel eşyalar Noun
Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Noun, Organizations
Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Noun, Organizations
kişisel suç Noun, Law
bir şirkete kendi damgasını basmak Verb
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.29) Noun, Trades-Professions
Kişisel eşyaların ve ev eşyalarının kiralanması ve leasingi (NACE kodu: 77.2) Noun, Trades-Professions
Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı (NACE kodu: 95) Noun, Trades-Professions
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı (NACE kodu: 95.29) Noun, Trades-Professions
Kişisel eşyalar ile ev eşyalarının onarımı (NACE kodu: 95.2) Noun, Trades-Professions
şahså eşya
borçlu ve alacaklıların şahsi ya da firma adlarıyla tutulan büyük defter hesapları Noun
özel hesap
şahsi hesap
kişisel hesap
borçluların ve alacaklıların şahsi ya da şirket adına tutulan büyük defter hesapları Noun
özel muhasebe kaydı tutma
şahsi ilişkilerle ilgili bir anlaşmazlıktan doğan dava
kişisel ilişkilere ya da taşınan eşyaya ait bir anlaşmazlıktan doğan dava
şahsi ilişkilere ya da menkul eşyaya ait bir anlaşmazlıktan doğan dava
kişisel ilişkilere ya da taşınan eşyaya ait bir anlaşmazlıktan doğan dava
vergi mükellefiyetine tabi olmayan ve zamanla değiştirilen gelir tutarı
(Br) gelir vergisi mükelleflerinin
kişilerin üzerinden vergi vermeye yükümlü olmadıkları gelirleri Noun
şahsi tahsisat
aile ilanı
şahsi yaklaşım
şahsi yaklaşma
kişisel kullanım için elde tutulan aktif değer
kişisel eşyalar Noun
şahsi menfaat
kendi rekoru Noun
kişisel önyargı
özel müşteri
özel iş
şahsi iş
şahsen ziyaret
(Br) ihbarlı telefon çağrısı
kartvizit
şahsi karakter
kişisel özellik
şahsi özellikler Noun
kişisel özellikler Noun
şahsi çek
özel ilanlar sütunu
kişisel güven
kendine güven
kişisel tüketim
menkul eşya ile ilgili akit
taraflardan biri veya her ikisi tarafından şahsen ifası gereken edimleri içeren akit
mirasçılara intikal etmeyen veya şahsen ifası gereken akit
mirasçılara intikal etmeyen veya şahsen ifayı gerektiren akit
bizzat borçlu tarafından ifayı gerektiren akit
şahsi kredi
şahsa ika olunan zarar
şahsi savunma
şahsi talep
kişisel gelişim Noun, Human Resources
şahsi kazançlar Noun
zati eşya
şahsi vergi muafiyeti
(vergi , US) şahsi vergi muafiyeti
(işçi) alet edevat ve iş giysisi masrafları Noun
(parlamento) şahsen açıklama
(Br) şahsi eşya ihracı
şahsi eşya ihracı
şahsi lütuf
şahsa ait dosyalar Noun
(Br) özel yolculuk eden kimsenin eşyalarının sigortası Noun
hal tercümesi
kişisel tarihçe
kişisel gelir
şahsın uğradığı zarar
bedeni zarar
yaralanma
şahsi zarar
beden yarası
şahıs sigortası Noun
kişisel çıkar Noun
şahsi menfaat
sözlü sorgulama
şahsi hüküm Noun
şahsi yargı
insanın bizzat kendinin öğrenmiş olduğu bilgi
şahsi bilgi
insanın bizzat kendisinin öğrenmiş olduğu bilgi
dokunulmazlık kanunu
şahsı takip eden kanun
şahsi hesap defteri
şahsa özel mektup
şahsi sorumluluk
şahsi mesuliyet
şahsi hürriyet (hareket veya yer değiştirme hürriyeti
bireysel kredi Noun, Banking
şahsi borç
ihtiyaç kredisi Noun, Banking
şahsi kredi (bir banka tarafından bir özel kişiye verilen kredi
personel yönetimi
şahsi mesele
kişisel sorun
şahsiyet
şahsi düşünce
notların vs kaydedildiği
ajanda biçiminde sayfaları çıkartılabilir ve takılabilir defter
önemli adres ve telefonların
kişi hakında ayrıntılı bilgi
personel politikası Noun
şahsi dokunulmazlık
kişisel gelişme
şahıs zamiri
kişi zamiri
kişisel mülk
şahsi menkul eşya
şahsi para
menkul eşya veya bir menkul eşya üzerinde haiz olunan hak
şahsi mülk
şahsi nitelikler Noun
şahsi meziyetler Noun
şahsi ehliyetler Noun
biyografi
şahsi kayıt
şahsi sicil
şahsi ilişkiler Noun
(Br) şahsa ait vergi indirimi
başkası hakkında kötü şahsi sözler Noun
vasiyetnameyi uygulayan kişi
şahsi ihtiyaçlar Noun
şahsi hak Noun, Law
kişilik hakkı Noun, Law
kişilik hakları Noun, Law
kişisel risk
kişisel güvenlik Noun, Occupational Safety
kişisel satışlar Noun
kişisel satışlar (olası müşterilerle yüz yüze görüşülerek , telefon edilerek , mektup yazılarak gerçekleştirilen satışlar Noun
şahsi satıcılık sanatı
kişisel tasarruf (kişisel tüketim harcamalarıyla kullanılabilir kişisel gelir arasındaki fark
kişisel tasarruf
üst baş araması
hamiline yazılı kıymetli kâğıtlar Noun
şahsi güvenlik
kişisel güvence
şahsi teminat
kişisel güvenlik
telefon gibi yollarla doğrudan temas kurarak yapılan satış
kişisel temas kurularak yapılan satış
kendi gayreti ile yapılan satış
müşteri ile şahsi konuşma
şahsa tebliğ
(müzekkere) şahsın eline vererek tebliğ etmek Verb
kısılmış şahsi irtifak hakkı
şahsi irtifak
kısılmış şahsi irtibat hakkı
isme yazılı hisse senedi
şirket hisse kayıt defterinde
hissedarın adı ile kaydedilmiş hisse senedi
şahsi hâkimiyet
şahsi harcama
şahsı takip eden kanunlar Noun
volkmen
küçük radyo ve kasetçalar
şahsi hayat tarzı
kişisel garanti
şahsi kefalet
kişisel garanti ya da kefil
şahsi vergi
menkul eşyaya yüklenen vergi
şahsa yüklenen vergi
(US) şahsi gelir vergilendirilmesi
şahsi gelir vergilendirilmesi
şahsa verilen ondalık komisyon
şahsın haksız fiili
(kira) şahsi kullanım
kişisel kullanım
şahsı için kullanma
şahsi garanti
şahsi malvarlığı Noun, Economics
kişisel sevet Noun, Economics
kişisel malvarlığı Noun, Economics
şahsi servet Noun, Economics