principle of self-determination

  1. otodeterminasyon ilkesi