ripen

  1. Verb olgunlaş(tır)mak, kemale er(dir)mek.
  2. Verb mükemmelleş(tir)mek, hazırlamak, uygun/müsait hale getirmek.
  3. Verb (peynir vb.) bekleterek lezzet ve rayihasını artırmak.