interfere with the course of justice

  1. Fiil adaletin normal seyrini engellemek
  2. Fiil adaleti engellemek
  3. Fiil adaletin işlemesine engel olmak