broken reed

  1. güvenilmez kişi veya şey
güvenilmez kimse/şey.