certificate

  1. belge, vesika, ruhsat.
  2. sertifika, tasdikname, şehadetname, diploma.
  3. Law yeminli/tasdikli ifade, beyan.
  4. altın veya gümüş karşılığı verilen senet.
    gold certificate. silver certificate.
  5. belgelemek, belge vermek, tevsik etmek.
  6. belge/vesika/sertifika sağlamak, diploma vermek.
master diplomasını almak Verb
başarı belgesi Noun
gelir senedi
çıraklık belgesi
denetçi belgesi
denetçi raporu
murakıp raporu
geçersiz belge
daha önceki bir hisse senedi belgesinde belirtilen senetlerden bir kısmını satmış bir kişiye firma tarafından verilen belge
banka sertifikası Noun
bir şirketin denetçilerinin isteğiyle bankanın yetkili bir memurunca hazırlanan ve söz konusu şirketin
o tarihteki hesap durumunu gösteren belge
hamiline yazılı hisse senedi
hamiline senet
hayat sigortası poliçesi
belli koşulların gerçekleşmesinde belli bir meblağ ödemeyle ilgili yazılı taahhüt
kimlik belgesi, nüfus/hüviyet cüzdanı.
doğum belgesi Noun, Civil Law
açık belge
sahte belge
tahvil sertifikası Noun
(US) tahvil sertifikası (hamiline muharrer geçici tahvil sertifikası Noun
intifa senedi
ihracat prim belgesi
ipotek senedi
(gemi) sınıflandırma belgesi
gümrükleme belgesi
geminin gümrük ve diğer formalitelerinin tamamlandığını bildiren belge
gümrük geçiş belgesi
gümrük müsaadesi Noun
gümrük belgesi
takas odası belgesi
uygunluk belgesi Noun
konsolosluk belgesi
ölü yakma belgesi
(US) hazine bonosu Noun
gümrüksüz reeskont belgesi
gümrüksüz reeksport belgesi
gümrük belgesi
ölüm tezkeresi/ilmühaberi, defin ruhsatı.
ipotekli borç senedi
tahvil belgesi
redd-i rüsum belgesi (gümrük idaresince ihracatçılara verilen ve mal geri geldiğinde verginin geri verileceğini bildiren belge
sicil terhis belgesi
teslim tutanağı Noun
mevduat sertifikası Noun
emanetçi belgesi
tezkere Military
terhis tezkeresi
ikametgâh belgesi Noun
kuraya katılma belgesi
seçmen kartı
çalışma belgesi
(US) çalışma belgesi
kabul belgesi
muafiyet belgesi
muafiyet belgesi
ihracat sertifikası Noun
yangına ait polis belgesi
ateşli silah taşıma izni
(Br) ateşli silah taşıma izni
(Br) bir hissenin bir parçasına ait hisse sertifikası Noun
(US) izin belgesi
(US) izin kâğıdı
hediye çeki Noun, Marketing
armağan almak üzere verilen kupon
(a) ABD hazinesince çıkarılan ve Federal hükümette para aktarmak için kullanılan özel banknot, (b) eskiden
altınla değiştirilebilen ABD hazine bonosu.
altına çevrilebilen banknot. Noun
garanti belgesi Noun, Commerce
sağlık raporu Noun, Medicine-Health
veraset ilamı Noun, Civil Law
lise diploması
(US) rehin senedi
kimlik belgesi/cüzdanı, nüfus cüzdanı.
göçmen belgesi Noun, International Law
ithalatçı belgesi
ithalat belgesi
teşvik belgesi Noun, Economics
veraset ilamı Noun, Civil Law
teftiş raporu
teftiş belgesi
ziyaret belgesi
sigorta sertifikası Noun
sigorta ilmühaberi
poliçe verilinceye kadar verilen belge
faiz kuponu
geçici belge
stok denetim belgesi
yatırım sertifikası Noun
yatırım belgesi
(Br) arazi sertifikası (mülkiyet değişikliklerini içerir
(Br) tapu sicili özeti
tahliye bölgesi
(Br) çalışma müsaadesi Noun
(okul) tasdikname
(Br) yoksul yardımı belgesi
yoksul yardım belgesi
tasfiye belgesi
istikraz belgesi
evlenme cüzdanı
evlenme kâğıdı
evlilik belgesi
evlilik cüzdanı Noun, Civil Law
sağlık raporu Noun, Medicine-Health
doktor raporu
ipotekli borç senedi
(US) toplu hisse senedi
devlet diploması
noterlik belgesi
(US) banka kuruluş belgesi
(US) kuruluş belgesi
fazla ödenmiş gümrük vergisinin iade belgesi
katılma belgesi
ortaklık sertifikası Noun
(US) bir ortağın işletmenin tasfiyesinde veya kârlarına iştirakta özel bir hak taşıdığını belirten belge
katılma belgesi
(US) iştirak belgesi
ortaklık sertifikası belgesi
ortaklık belgesi (her ortağın hisse oranını gösteren belge
ortaklık belgesi
yolcu belgesi
yolcu taşıma izin belgesi
pilotluk ruhsatı
avukatlık ruhsatı
iş ilerleme belgesi
protesto belgesi
geçici belge
şartlı görüş bildiren denetim raporu
ehliyet belgesi
kalite belgesi Noun, Quality
karantina belgesi
kota belgesi
vergi fişi
menkul kıymetler aidiyet belgesi
isme yazılı hisse senedi
tescil belgesi Noun
yenileme belgesi
yenileme klozu
ikametgâh ilmühaberi
ikametgâh belgesi Noun
ikametgâh senedi
(Br) tasarruf bonosu Noun
tasarruf sertifikası Noun
(US) hisse senedi sertifikası Noun
deniz adamı cüzdanı
güvenlik sertifikası Noun, Software
yevmiye ücret defteri
askerlik cüzdanı

share ile ayni anlama gelir. hisse senedi.
He owns 60 shares of the company. A dividend of
62 cents per share.
Ordinary/ Preferred share: âdi/imtiyazlı hisse senedi.
hisse senedi Noun, Economics
sevkıyat listesi
hasta raporu
hastalık raporu
gümüş bir dolar değerinde hazine bonosu.
hisse senedi. Noun
istif etme sertifikası Noun
gemide istif etme belgesi
(US) formalitesiz devredilen hisse senedi sertifikası Noun
veraset ilamı Noun, Civil Law
(US) icra yoluyla alınan mülkün vergi borcunun ödendiğini belirten belge
tecrübe protokolü
tonaj belgesi
ticaret izin belgesi
sanat icra etme ruhsatı
transfer sertifikası Noun
transfer sertifikası (el değiştiren hisse senetlerinin tescil edildiğini belirten ve şirket tarafından ihraç edilen sertifika
transit belgesi
transit sertifikası Noun
bir sene veya daha az vadeli hükümet bonosu.
(US) mutemetlik sertifikası Noun
işsizlik belgesi
(Br) yatırım sertifikası Noun
ambar senedi
(US) ambar belgesi
(US) ambar senedi
garanti belgesi Noun, Commerce
(tren yolu) ağırlık belgesi
tartı belgesi
(film , Br) 16 yaşından küçüklere yasak
(US) yatırımı satın alan müşteri
bir yatırım fonunun sermayesi
belgeli alacaklı
(US) hisse hamili
çıraklık sertifikası Noun
doğum belgesi
(patent hukuku) tashihat belgesi
onay belgesi Information Technology