in order

  1. (a) uygun, münasip, yolunda, (b) düzenli, sıralı, tertipli, muntazam.
    in order of age/rank/seniority
    etc: yaş/aşama/kıdem vb. sırasıyla (c) doğru, usule/mevzuata uygun.
    in applepie order: çok düzenli bir şekilde, yerli yerinde.
işlerine çekidüzen vermek Verb
işlerini hale yola koymak Verb
mali işlerini düzene sokmak Verb
ilkin kendi işlerine bir çekidüzen vermek Verb
işini düzene sokmak/yoluna koymak/düzeltmek.
işlerini düzene koymak Verb
toparlanmak Verb
evine çekidüzen vermek Verb
reformlar yapmak Verb
düzenli olmak Verb
sıralanmak Verb
düzelmek Verb
düzenlenmek Verb
her şey yerli yerinde ve düzenli olmak Verb
düzenli tutmak Verb
sıralamak Verb
ortalığı toplamak Verb
bir odaya çekidüzen vermek Verb
düzenlemek Verb
düzene sokmak Verb
ayarlamak Verb
nizama sokmak Verb
tanzim etmek Verb
tensik etmek Verb
hale yola koymak Verb
bir şeyi düzene sokmak Verb
usulüne uygun olmayan makbuz
her çareye başvurmak Verb
dizmek, sıraya koymak, düzeltmek.
yaş sırasına göre
liyakat sıra sına göre
başarı sıra sına göre
öncelik sırasına göre
kıdem sırasıyla
biriyle aynı kıdemde olmak kıdem sırasıyla
büyüklük sırasına göre
büyüklük sıra sına göre
… diye, … için.
… için, maksadıyla, gayesiyle, … diye. Conjunction
… için, … gayesiyle/maksadıyla, … diye.
in order to see: görmek için.
… için, … gayesiyle/maksadıyla, … diye.
in order to see: görmek için.
hesabımızı dengelemek için
doğru ve kesin olmak amacıyla
adaleti engellemek kastıyla
meseleyi kapatmak için
bir şeyi elde etmek için
anlaşmazlıklara engel olmak için
anlaşmazlıklara meydan vermemek için
değer sırasına göre dizmek Verb
değer sıra sına göre dizmek Verb
değer sırasına göre ayarlamak Verb
değere göre dizmek Verb
yaş sırasına göre terfi ettirilmek Verb
boğazından kesmek Verb
tarih sırasına göre dosyalamak Verb
tarih sırasına göre sıralama
bir emre itaat etmek Verb
abc sırasına göre dizmek Verb
alfabetik ya sıra göre dizmek Verb
alfabe sırasına dizmek Verb
tarih sırasına göre dizmek Verb
tarih sıra sına göre dizmek Verb
eşyayı kendi düzenine göre sıralamak Verb
alfabe sırasına göre dizme
abc sırasına göre dizilmek Verb
dizilmek Verb
çok iyi bir düzen içinde bulunmak Verb
çok iyi düzen içinde bulunmak Verb
iyi çalışır durumda olmak Verb
iyi işler halde olmak Verb
faaliyete geçmek Verb
bir siparişi yazılı olarak teyit etmek Verb
siparişi yazılı olarak teyit etmek Verb
siparişi yerine getirmede gecikme
düzenli bir ricatte bulunmak Verb
bir emri eksiksiz yerine getirmek Verb
mektupları sırasıyla dosyalamak Verb
mektupları sırayla dosyalamak Verb
alfabe sırasına göre dizme
abc sırasına göre
kötü düzeyde
tarih sırasına göre
çok iyi durumda
iyi çalışır durumda
çalışır durumda Adjective
(askerlik) dağınık düzen
yürüyüş düzen inde
yürüyüş düzeninde
sayı sırasına göre
sayı sıra sına göre
(askerlik) dağınık nizam
siparişe uyarak
ters sıra ile
çabucak, tezelden, süratle, acilen, acele.
hemen, derhal.
alfabe sırasına göre
sırasına göre
... sıra sına göre
… sırasıyla Adverb
aciliyet sırasına göre Noun
çalışır durumda
arızasız
işler bir durumda
bir sınıfta düzeni sağlamak Verb
sınıfta düzeni sağlamak Verb
işlerini tam bir düzen içinde bırakmak Verb
danışmanın gizli yapılmasını emretmek Verb
kanun kuvvetinde kararname
(Br) kabine kararı
kararname
yazılı emir
yazılı emir emr
bir saati tamir etmek Verb
öncelik sırasında yüksek mertebeye koymak Verb
zapturapt altına almak Verb
zapturapt altına almak Verb