warehouse

  1. Noun (
    Brit.:
    repository ile ayni anlama gelir.) ambar, depo, eşya deposu, antrepo.
  2. Noun büyük perakende satış mağazası.
  3. Noun toptan satış yeri.
  4. Transitive Verb ambarlamak, depolamak, depoya/ambara koymak.
ambara bırakılmak Verb
ambara depo edilmek Verb
gümrük antreposu Noun
gümrüğe tabi malların
gümrüklenmemiş mal antreposu Noun
vergileri ödeninceye kadar gümrük görevlilerinin denetimi altında depolanabileceği bina
(US) gümrük antreposu Noun
gümrüklü antrepo
vergi ve resimleri ödenmemiş malların durduğu depolar
umumi mağaza
yedek malzeme deposu Noun
ticaret malı deposu Noun
ticari emtia deposu Noun
emtia deposu Noun
konsinye mallar deposu Noun
(US) konsinye mallar deposu Noun
gümrük deposu Noun
gümrük antreposu Noun
veri ambarı Noun
dağıtım deposu Noun
dok ambarı
depo da teslim
depoda teslim
antrepo sunda teslim
(US) dış depo
yüzer depo
depoda teslim
mobilya deposu Noun
depolanmış mallar Noun
depolanmış mal
mal ambarı
depo da tutmak Verb
depoda tutmak Verb
gümrüklü mallar deposu Noun
(US) gümrüklü mallar deposu Noun
depo da saklanmak Verb
depoda saklamak Verb
gümrük antreposu Noun
depoya yerleştirmek Verb
toptan satış yapılan depo
mal deposu Noun
ecza deposu Noun, Pharmacology
depoya koymak Verb
özel depo
özel depo (sahibinin kendi mallarını muhafaza ettiği depo
umumi mağaza (mal muhafaza etmek amacıyla kiralanabilen depo
(Br) kraliyet ailesine ait eşyalarla yolcu bavulu
vb şahsi eşyaların korunduğu depo
ileri tarihlerdeki sözleşmeler ile ilgili olarak emtia teslimatı yapılan ve yasal olarak yetkili kılınmış mal deposu Noun
antrepo sunda satış
hükümet denetimi altındaki umumi mağaza
stok ambarı
gümrük antreposu Noun
antrepo da saklamak Verb
antrepo
(Br) gümrüksüz mallar deposu Noun
bir limandan uzakta bulunan gümrük muhafaza deposu Noun
toptancı deposu Noun
depodan çekmek Verb
ambar hesabı
ambar senedi
depo senedi
gümrük antreposu (gümrüğe tabi malların , vergileri ödeninceye kadar depolanabileceği gümrük görevlilerinin
denetimi altındaki bina
malların girdiğini çıktığını belli eden kayıtlar Noun
antrepo defterleri Noun
depoda çalışan işçi
depo da çalışan işçi
ambarcılık
ambar kapasitesi
ambar senedi
(US) ambar belgesi
(US) ambar senedi
antrepo giderleri Noun
depo ücretleri Noun
depo memuru
antrepo tesisleri Noun
gümrük antrepo sundaki mallar Noun
malları depolamak Verb
gümrük antreposundaki mallar Noun
ardiye işçisi
ambar şefi
antrepo memuru
antrepocu
gümrükten depo memuruna gümrüğe tabi malların teslim ve tesellümü için yazılan emir
antrepo çıkışı
ambar çıkış müsaadesi Noun
makbuz senedi (umumi mağazalara saklanmak üzere tevdi edilmiş emtia ve zahire karşılığında bunların mülkiyet
hakkını temsil etmek üzere verilen kıymet
rehin senedi (umumi mağazalar tarafından buralara konan ticari mallar karşılığında mal sahiplerine verilen
ve mağazalara bırakılmış emtia üzerinde reh
antrepoculuk
depoculuk
teslimat müdürü
depo şefi
ambar memuru
depo sahibi
(malın) gümrük antreposunda kalacağı süre
(malın) gümrük antrepo sunda kalacağı süre
antrepo limanı
depo hamalı
ambar ücret tarifesi
antrepo alındısı
depo makbuzu
(US) resepise
makbuz senedi (gümrüğe tabi malların tesellüm edildiğine dair umumi mağazalar tarafından verilen alındı ; antrepo alındısı
antrepo makbuzu
emtia senedi
depo kirası
depo kirası hesabı
mağaza
depo stoku
gümrük antrepo sistemi
antrepo rejimi
antrepodan antrepoya klozu
depo taşıt aracı
(Br) resepise
(Br) ambar makbuzu
ambar makbuzu
toptan satın alma kooperatifi
gümrüğe tabi malların antrepo kaydı
devir garantisi karşılığı kredi
ambara alınan mallar için ambar senedi vermek Verb
malın depoda bulunduğunu garanti eden depo makbuzu
devredilemez nama yazılı antrepo makbuzu
devredilmez nama yazılı antrepo makbuzu
bir depoyu malla doldurmak Verb
mobilyayı depoda saklamak Verb
Türk Geldi Tesisleri Canlı Hayvan Deposu Noun, Organizations