1. İsim (
    Brit.:
    repository ile ayni anlama gelir.) ambar, depo, eşya deposu, antrepo.
  2. İsim büyük perakende satış mağazası.
  3. İsim toptan satış yeri.
  4. Geçişli Fiil ambarlamak, depolamak, depoya/ambara koymak.
ambara bırakılmak Fiil
ambara depo edilmek Fiil
gümrük antreposu İsim
gümrüğe tabi malların
gümrüklenmemiş mal antreposu İsim
vergileri ödeninceye kadar gümrük görevlilerinin denetimi altında depolanabileceği bina
(US) gümrük antreposu İsim
gümrüklü antrepo
vergi ve resimleri ödenmemiş malların durduğu depolar
umumi mağaza
yedek malzeme deposu İsim
ticaret malı deposu İsim
ticari emtia deposu İsim
emtia deposu İsim
konsinye mallar deposu İsim
(US) konsinye mallar deposu İsim
gümrük deposu İsim
gümrük antreposu İsim
veri ambarı İsim
dağıtım deposu İsim
dok ambarı
depo da teslim
depoda teslim
antrepo sunda teslim
(US) dış depo
yüzer depo
depoda teslim
mobilya deposu İsim
depolanmış mallar İsim
depolanmış mal
mal ambarı
depo da tutmak Fiil
depoda tutmak Fiil
gümrüklü mallar deposu İsim
(US) gümrüklü mallar deposu İsim
depo da saklanmak Fiil
depoda saklamak Fiil
gümrük antreposu İsim
depoya yerleştirmek Fiil
toptan satış yapılan depo
mal deposu İsim
ecza deposu İsim, Farmakoloji
depoya koymak Fiil
özel depo
özel depo (sahibinin kendi mallarını muhafaza ettiği depo
umumi mağaza (mal muhafaza etmek amacıyla kiralanabilen depo
(Br) kraliyet ailesine ait eşyalarla yolcu bavulu
vb şahsi eşyaların korunduğu depo
ileri tarihlerdeki sözleşmeler ile ilgili olarak emtia teslimatı yapılan ve yasal olarak yetkili kılınmış mal deposu İsim
antrepo sunda satış
hükümet denetimi altındaki umumi mağaza
stok ambarı
gümrük antreposu İsim
antrepo da saklamak Fiil
antrepo
(Br) gümrüksüz mallar deposu İsim
bir limandan uzakta bulunan gümrük muhafaza deposu İsim
toptancı deposu İsim
depodan çekmek Fiil
ambar hesabı
ambar senedi
depo senedi
gümrük antreposu (gümrüğe tabi malların , vergileri ödeninceye kadar depolanabileceği gümrük görevlilerinin
denetimi altındaki bina
malların girdiğini çıktığını belli eden kayıtlar İsim
antrepo defterleri İsim
depoda çalışan işçi
depo da çalışan işçi
ambarcılık
ambar kapasitesi
ambar senedi
(US) ambar belgesi
(US) ambar senedi
antrepo giderleri İsim
depo ücretleri İsim
depo memuru
antrepo tesisleri İsim
gümrük antrepo sundaki mallar İsim
malları depolamak Fiil
gümrük antreposundaki mallar İsim
ardiye işçisi
ambar şefi
antrepo memuru
antrepocu
gümrükten depo memuruna gümrüğe tabi malların teslim ve tesellümü için yazılan emir
antrepo çıkışı
ambar çıkış müsaadesi İsim
makbuz senedi (umumi mağazalara saklanmak üzere tevdi edilmiş emtia ve zahire karşılığında bunların mülkiyet
hakkını temsil etmek üzere verilen kıymet
rehin senedi (umumi mağazalar tarafından buralara konan ticari mallar karşılığında mal sahiplerine verilen
ve mağazalara bırakılmış emtia üzerinde reh
antrepoculuk
depoculuk
teslimat müdürü
depo şefi
ambar memuru
depo sahibi
(malın) gümrük antreposunda kalacağı süre
(malın) gümrük antrepo sunda kalacağı süre
antrepo limanı
depo hamalı
ambar ücret tarifesi
antrepo alındısı
depo makbuzu
(US) resepise
makbuz senedi (gümrüğe tabi malların tesellüm edildiğine dair umumi mağazalar tarafından verilen alındı ; antrepo alındısı
antrepo makbuzu
emtia senedi
depo kirası
depo kirası hesabı
mağaza
depo stoku
gümrük antrepo sistemi
antrepo rejimi
antrepodan antrepoya klozu
depo taşıt aracı
(Br) resepise
(Br) ambar makbuzu
ambar makbuzu
toptan satın alma kooperatifi
gümrüğe tabi malların antrepo kaydı
devir garantisi karşılığı kredi
ambara alınan mallar için ambar senedi vermek Fiil
malın depoda bulunduğunu garanti eden depo makbuzu
devredilemez nama yazılı antrepo makbuzu
devredilmez nama yazılı antrepo makbuzu
bir depoyu malla doldurmak Fiil
mobilyayı depoda saklamak Fiil
Türk Geldi Tesisleri Canlı Hayvan Deposu İsim, Kurum İsimleri