1. Fiil kesmek.
  She cut the apple in two. This knife won't cut, it needs sharpening.
 2. Fiil kamçılamak, şiddetle vurmak.
 3. Fiil (duygularını) incitmek, rencide etmek, üzmek.
  His sarcastic remark really cut me: Onun müstehzi
  sözleri beni incitti.
  She was cut to the quick: Ziyadesiyle üzüldü/incindi.
 4. Fiil dilmek, dilimlemek.
  to cut a loaf (of bread) into slices.
 5. Fiil yontmak, yarmak, baltalamak, balta ile kesmek, testere ile kesmek/biçmek, kesip devirmek.
  to cut timber.
 6. Fiil (ekin/ot) biçmek, hasat etmek, (ot) doğramak.
  to cut the grain or hay.
 7. Fiil budamak, uçlarını kesmek/düzeltmek.
  to cut one's nails.
 8. Fiil katetmek, (yol, çizgi vb.) birbirini kesmek.
  one line cutting another at right angle. The point where
  Sixth Avenue cuts Tenth Street.
 9. Fiil kısaltmak, kısa kesmek.
  to cut a speech.
 10. Fiil yayını kesmek/durdurmak/sona erdirmek.
 11. Fiil
  cut down: indirmek, tenzil etmek, azaltmak.
  to cut prices. to cut down the TV sound.
 12. Fiil (içkiyi) sulandırmak, su katmak.
  to cut wine.
 13. Fiil (mücevher) traş etmek, (elbise) biçmek.
 14. Fiil kazmak, oymak, eşmek.
  to cut a trench. to cut a hole in something.
 15. Fiil (diş) çık(ar)mak.
  Our baby's just cutting her first teeth.
 16. Fiil
  cut out
  k.d. durdurmak, son vermek, bırakmak, vazgeçmek.
  Let's cut out the pretense. cut out that noise.
 17. Fiil sansür etmek, istenmeyen kısımları kesip çıkarmak.
  Censors cut movies.
 18. Fiil ilişkiyi/alâkayı kesmek, görüşmemek, selamı/sabahı kesmek, tanımamak, görmemezlikten gelmek.
  cut someone
  (dead): birini görmemezlikten gelmek.
 19. Fiil (okulu/dersi) asmak, devam etmemek, derse gitmemek.
  He cut the class to go to the movie.
 20. Fiil (iskambil) desteyi kesmek/bölmek, bir kart çekmek.
 21. Fiil, Spor topa vurup saptırmak veya fırıldatmak.
 22. Fiil (plâğa/teype) seçme parçaları kaydetmek/çekmek.
 23. Fiil (ses/müzik) kaydetmek.
 24. Fiil (motoru) durdurmak veya yavaşlatmak.
 25. Fiil kesilmek.
  Butter cuts easily. The water was cut for two hours yesterday while the road was being repaired.
 26. Fiil
  cut in/across/through: (kestirmeden) geçip gitmek/yürümek.
  to cut across an empty lot.
 27. Fiil (filmde, romanda) birdenbire bir vak'adan/sahneden öbürüne atlamak.
 28. Fiil sapmak, âni yön değiştirmek.
 29. Fiil (kırbaç vb. ile bir kimseye/hayvana) şiddetle vurmak.
 30. Sıfat kesilmiş, koparılmış.
  cut flowers.
 31. Sıfat, Botanik çatlak, yarık, çatlamış, yarılmış.
 32. Sıfat işlenmiş, hâkkedilmiş, yontulmuş.
  cut diamond.
 33. Sıfat (a) indirilmiş, tenzil edilmiş.
  cut price: ucuz, indirimli/tenzilatlı fiyat.
  cut-price food:
  ucuz gıda.
  a cut-price store: ucuzluk mağazası.
 34. Sıfat hadım/iğdiş (edilmiş).
 35. İsim kesme, kesiş.
 36. İsim dilim, parça.
  a cut of pie.
 37. İsim (kasaplıkta) kesilmiş et parçası.
  a cut of beef: sığır etinden kesilmiş bir parça (biftek, bonfile, kotlet vb.).
 38. İsim pay, hisse.
  His agent's cut is 10%.
 39. İsim (kereste) kesilmiş/biçilmiş miktar.
 40. İsim kesme sonucu hasıl olan şey: kesik, yara, kanal, geçit vb..
 41. İsim biçki, biçme, biçim.
  the cut of a dress.
 42. İsim çeşit, tür, tip, örnek.
  We need a man of his cut in this firm.
 43. İsim geçit, (kesilerek açılan) yol.
  a cut through the woods.
 44. İsim kesip çıkarma, oyma.
 45. İsim bir metinden çıkarılan parça.
 46. İsim (maaş) kesinti, (fiyat) indirim, tenzilat.
 47. İsim inciten söz/tavır.
 48. İsim, Matbaacılık klişe.
 49. İsim basılmış/basma resim.
 50. İsim tanımamazlıktan gelme.
 51. İsim (sınıfa) devamsızlık, devam etmeme, derse girmeme.
 52. İsim, Spor topa vurup saptırma.
 53. İsim (iskambil) deste kesme, kâğıt çekme.
 54. İsim bir sahneden birdenbire başkasına atlama.
 1. Fiil kesmek. To remove part of a document, usually placing it temporarily in memory so that the cut portion
  can be inserted (pasted) elsewhere.
vergi indirimi İsim, Vergi ve Gümrük
elektrik kesilmesi İsim, Enerji ve Tabii Kaynaklar
bütçe kesintisi İsim, Ekonomi
yaprak Bilgi Teknolojileri
yaprak Bilgi Teknolojileri