1. genel, umumî, halka/umuma ait, kamu+.
  public affairs/services: kamu işleri/hizmetleri.
  The
  pollution is a hazard to public health.
  The project has attracted significant public support: Proje halktan geniş ölçüde destek gördü.
 2. halka/umuma mahsus, halka açık.
  public parks: halka mahsus park.
  public library: halk kütüphanesi.
 3. kamu malı.
 4. halk+, halkın katıldığı.
  a public demonstration.
 5. kamu görevlisi, halka hizmet eden.
  a public official.
 6. açık, alenî, herkesçe bilinen/duyulan.
  a public scandal.
 7. ünlü, tanınmış, herkesin tanıdığı, meşhur.
 8. halka hitap eden.
  a public speaker.
 9. kamu yararına.
 10. evrensel.
 11. halk, ahali, toplum, umum.
  The gardens are open to the public.
 12. (belirli) kimseler, (belirli bir) grup/topluluk, kütle.
  The reading public: okuyan kütle.
  the
  book-buying public: kitap alan kimseler.
 13. seyirciler.
  The popular actor has a large public .
kirli çamaşırlarını ortaya dökmek Fiil
halkı kendi tarafına çekmek Fiil
kamuoyu kendinden yana olmak Fiil
halkın gözünde itibarıni kaybetmek Fiil
halk arasındaki şöhretini sürdürmek Fiil
kamu hukuku tüzel kişisi İsim, Hukuk
halkın gözünde itibarını düşürmek Fiil
birinin kirli çamaşırlarını ortaya dökmek, gizli rezaletleri/yolsuzlukları açığa çıkarmak.
özel şirketin hisse senetlerini satışa çıkararak halka açılması
halk tarafından kabul
kamu muhasebesi İsim
kamu kuruluşlarının bankalardaki hesapları İsim
umumi kanun (kamuyu ilgilendiren kanun
kamu idaresi
kamu yönetimi
(Br) madde ve ürünlerin bileşimini analiz ederek kamuya hizmet veren kimyager
adli kimyager
kamu bildirisi
(US) hazine avukatı
açık artırma
umumi müzayede
genel açık artırma
kamu yetkilileri İsim
resmi merciler İsim
yetkili merciler İsim
idari makam
resmi yetkili
resmi merci
hamam
kamuyu ilgilendiren kanun tasarısı
fiilen tesis edilmekle birlikte bütün devletlere de ilan olunan abluka
kamu teşkilatı
kamu kurumu İsim, Kamu Yönetimi
yerli veya yabancı bir hükümetçe çıkarılan tahvil
(US) devlet tahvilleri İsim
kamu borçları İsim
doğal sınır
kamu bütçesini hazırlama
kamuya ait bina
kamu yapısı
devlet işi
mukaveleli taşıyıcı (mallarını taşımak üzere birkaç üretici , tüccar ile özel anlaşmalar yapan taşıyıcı
tanınan kişi
popüler kişi
harçlar sosyal yardım
halka açık limited şirket
kamu firması
halkın güveni
devlet sözleşmesi
(US) denetleyici çoğunluk hissesinin devlete ait olduğu bir şirket
(US) kamu tüzel kişisi
devlet masrafları İsim
devlet alacaklısı
kamu açığı
resmi mevduat
(Br) Bank of England'da tutulan devlet kuruluşlarının hesap bakiyesi
milli ekonomist
devlet memuriyeti
kamu harcamaları İsim
kamu harcaması (ulusal borç için faizler , yol , okul , hastane ve konut vb için devlet harcamaları İsim
kamu harcamaları İsim
kamu tesisleri İsim
arabalı vapur
halk bayramı
halkın gözündeki şahıs
yayalar için geçit yeri
hayırsever vatandaş
kamu tasarrufuna amade mevcut para
(Br) devlete veya onun dairelerine ait olan paralar İsim
umumi garaj
genel çıkar
umumi tehlike Hukuk
genel sağlık
kamu sağlığı
halk sağlığı İsim, Tıp ve Sağlık
aleni duruşma
devletin kamuya ayırdığı konut
sosyal konutlar
kamuda yaratılmış imaj
aleni ihlal
umumun teftişi
kamu kurumu İsim, Kamu Yönetimi
kamu kuruluşu
amme menfaati
kamu yatırımları İsim
halkı şirketin saptadığı fiyattan senet almaya çağırarak uyguladığı ihraç yöntemi
bir şirketin gazetelere ilan vererek
(US) devlet memuru
çamaşırhane
tuvalet
kamu hukuku (vatandaşlarla devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalı
üniversite dersi
kamu sorumluluğu borçu
umumi kütüphane
halk kütüphanesi
devlet tahvili
açık oturum
umuma açık toplantı
(Br) bir devleti yabancı bir memlekette temsil etmek üzere başlıca diplomatik görevlerle görevli memur
umumi zarar
kamu parası
devlet parası
kamu tekeli
kamu tekeli (PTT hizmetleri ile demiryolları gibi kamu hizmeti niteliğindeki devlet tekelleri İsim
halkın ruh haleti
umuma duyurma
umum için zararlı olan fiiller
kamu işi
devlet memuriyeti
(Br) üniversite sözcüsü
kamu düzeni İsim, Hukuk
umumi huzur
devlet emekli maaşı
kamu performansı
egemen bir devletin temsilcisi
umumi mahal
umumi yer
kamu çıkarı
âmme nizamı
kamu düzeni, kamu politikası İsim
perakende fiyatı
devlet basımevi
halk kafilesi
kamu mülkiyeti
miri mal
âmme (kamu) emval ve emlaki
kamu malı İsim, Kamu Yönetimi
amme davası İsim
devlet kasası
resmi senet
mahkeme tutanağı
resmi sicil
halkla ilişkiler İsim
(US) sosyal yardım
kanun çıkaranları koruyan temsilci
devlet geliri
kamu hakları İsim
umumi yol
umum yol
halk güvenliği
açık artırma ile satış
açık artırmayla satış
resmi mühür
kamu sektörü İsim, Ekonomi
devlet memuru
(US) devlet hizmeti
devlet hizmeti
kamu hizmetleri İsim, Kamu Yönetimi
ana kanalizasyon
kamu harcaması
fedakârlık
hamiyetli
meydan
resmi beyanat
devlet vergileri İsim
umumi telefon
devlet ihalesi
(US) kamu taşımacılığı
toplu taşıma
kamu taşımacılığı
devlet kasası
açık duruşma
aleni mahkeme
kamu yararına çalışan vakıf
kamu girişimleri İsim
kamu amacı için kullanım
kamu hizmeti gören kuruluş
aleni duruşma sonunda verilen karar
kamu ihtiyacı
umumi mağazalar İsim
kamuya ait sular İsim
kamu yolu
kamu refahı
kamu refahı
âmmenin refah ve selameti
(US) kamu refahı
iskele
amme işletmeleri İsim
bayındırlık
kilise ayini
ceza gerektiren fiil