1. Sıfat ekonomik, iktisadî: ticaret, sanayi ve doğal kaynaklarla ve bu kaynakların refahı artırmaya yönelik yönetimi
  ile ilgili.
  economic crisis: ekonomik bunalım.
  economic geography: ekonomik coğrafya.
  economic growth: ekonomik büyüme.
  economic hinterland: ekonomik artülke.
  economic policy: ekonomik politika.
  economic sanctions: ekonomik müeyyideler.
 2. Sıfat kazançlı, kazanç/kâr/gelir sağlayan.
  She was able to let her house at an economic rent which paid
  the repairs and made a small profit.
 3. Sıfat tutumlu, idareli.
 4. Sıfat ekonomi/iktisat bilimini ilgilendiren.
  economic theory: ekonomik kuram.
 5. Sıfat malî, parasal işlerle ilgili.
ekonomik sermaye İsim, Bankacılık