1. İsim el. (İlgili sıfat:
  manual).
  right/left hand: sağ /sol el.
  have/hold in one's hands:
  elinde tutmak.
  to take someone's hand: birinin elinden tutmak.
  to lead someone by the hand: birisini elinden tutup götürmek, yol göstermek.
  He's very good/clever with his hands: Çok beceriklidir/elinden iyi işgelir.
  clean hands: dürüstlük.
 2. İsim ele benzer uzuv: yüksek omurgalılarda ön ayağın uç kısmı.
 3. İsim (hayvanlarda) pençe, kıskaç vb.: tutunma/tırmanma/yakalama organı.
 4. İsim ibre, gösterge, müş'ir, ele benzer şekil.
  The hands of the clock (or watch) show the time.
  hour
  hand: akrep.
  minute hand: yelkovan.
  second hand: saniye ibresi.
 5. İsim (bkz: index )1 (6).
 6. İsim işçi, amele.
  a field/farm hand: tarla/çiftlik amelesi.
  a factory hand: fabrika işçisi.
 7. İsim maharetli/hünerli kimse.
  She is a great hand at thinking up new games.
  an old hand = a good
  hand: tecrübeli/yetenekli/mahir/ehil kimse, usta, kurt.
  An old hand at the job is one who is very familiar with it through long experience.
 8. İsim hüner, maharet, yetenek, kabiliyet.
  The artist's work showed a master's hand.
 9. İsim (belirli bir iş yapan) kimse.
  a poor hand at running a business.
 10. İsim tayfa, bir topluluğun/takımın bir üyesi.
  All hands on the deck! All hands cooperated.
  The ship
  was lost with all hands: Gemi bütün tayfaları ve yolcularıyla beraber kayboldu.
 11. İsim
  hands: yetki, salâhiyet, kudret, kontrol, sorumluluk, görev, mülkiyet.
  Get/become out of hand:
  kontrolu dışına/çığırından çıkmak.
  The property is no longer in my hands: Mülk elimden çıktı (artık benim malım değil).
  The meeting is getting out of hand: will everybody stop talking at once.
 12. İsim (pazarlık, müzakere vb.'de) durum.
  an action to strengthen one's hand: birinin durumunu kuvvetlendirecek girişim.
 13. İsim vasıta, el ile yapılan iş.
  death by his own hand: kendi eliyle ölüm (intihar).
 14. İsim yardım, himmet, işe karışma.
  give/lend a hand to: yardım etmek.
  Give me a hand: Bana yardım et/yardım elini uzat.
 15. İsim yön, cihet, taraf, yan.
  The house is on the right hand: Ev sağ taraftadır.
 16. İsim el yazısı (şekli/üslûbu).
  a legible hand. He writes a clear hand.
 17. İsim imza.
 18. İsim alkış tufanı.
  give a good/big hand to: çok alkışlamak.
  The crowd gave the winner a big hand.

  get a big/good hand: çok alkışlanmak.
 19. İsim vaat, (evlenme vaadi vb.).
  He won her hand: Ondan evlenme vaadi aldı.
 20. İsim karış: atın yüksekliğini ölçmekte kullanılan ≈ 10 cm.'lik ölçü.
  This horse is 18 hands high.
 21. İsim (iskambil) (a) el, (b) sıra, (c) oyun.
 22. İsim hevenk, (meyve/yaprak vb.) demet.
 23. İsim
  handle ile ayni anlama gelir. dokuntu, temas: elle dokununca kumaşın bıraktığı izlenim.
  the smooth hand of satin.
 24. İsim kaynak, mehaz, bilgi/malzeme kaynağı olan şahıs.
  She heard his story at first hand. A book written by several hands.
 25. İsim rol, dahl, sorumluluk, pay, bir işin yapılmasına karışma.
  We all had a hand in it.
 26. İsim yan, taraf, nokta-i nazar, cihet, bakım.
  on the one hand : bir taraftan/bakıma.
  on the other
  hand: diğer taraftan.
  At her left hand stood two men : Sol tarafında iki adam duruyordu.
 27. Fiil (el ile/elden) vermek, uzatmak.
  hand me that book, please. Please hand me the butter.
 28. Fiil yardım etmek, el vermek, elinden tutup götürmek.
  He handed the elderly woman cross the street. To hand a lady into the bus.
 29. Fiil, Denizcilik (a) yelken istinga edip sarmak, (b) çekerek taşımak.
 30. Sıfat el.
 31. Sıfat el yapısı, el ile işlenmiş.
 32. Sıfat elde taşınan, ele giyilen.
 33. Sıfat el ile işleyen.
 34. handle ile ayni anlama gelir. dokuntu, temas: elle dokununca kumaşın bıraktığı izlenim.
mortmain (1&2). İsim, Hukuk
el bakımı İsim, Tıp ve Sağlık
işaret oyu Siyaset-Ulusl. İlişkiler
işarî oy Siyaset-Ulusl. İlişkiler