1. İsim, Hukuk mal
 2. İsim servet, varlık.
  a man of property: varlıklı adam.
 3. İsim mal.
  That's my property: O benim (malım)dır.
 4. İsim mülk, emlâk.
  property tax: emlâk vergisi.
  property-developer: emlâk geliştirmeni.
  property-development:
  emlâk geliştirimi.
  property market: emlâk piyasası.
  property owner: mülk sahibi.
  property qualification: bir kimseye oy hakkı sağlayan mülk sahipliği.
 5. İsim arazi (çiftlik, tarla, arsa vb.).
  He owns some property out west.
 6. İsim iyelik, mülkiyet.
 7. İsim kamu iyeliği.
 8. İsim yasal haklar, telif hakkı vb.
 9. İsim özellik, nitelik, hususiyet, vasıf.
  Soap has the property of removing dirt.
 10. İsim mahiyet, tabiat.
 11. İsim, Tiyatro sahne donanımı.
  property man = propman = prop man: donatımcı, sahne donanımı yapan/sağlayan kimse.

  property master: baş donatımcı.
  property room: donatımlık korunağı/odası.
kendi malının yegâne sahibi olmak Fiil
kendi malınin yegâne sahibi olmak Fiil
malı mülkünün tümünün hâkimi olmak Fiil
ancak mal varlığından sorumlu tutulmak Fiil
malını mülkünü devretmek Fiil
malını elden çıkarmak Fiil
malıni mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
malını mülkünü mirasçılar arasında paylaştırmak Fiil
gayri menkule ipotek koymak Fiil
emlakine el konulması
malını mülkünü birine devretmek Fiil
parasını emlaka yatırmak Fiil
malını eşine bırakmak Fiil
malını karısına bırakmak Fiil
malını mülkünü har vurup harman savurmak Fiil
menkul eşya rehin etmek Fiil
malını rehin etmek Fiil
menkul eşyayı rehnetmek Fiil
mülkünü paraya çevirmek Fiil
malından feragat etmek Fiil
mülkünden vazgeçmek Fiil
mülkünden feragat etme
malını mülkünü eritmek Fiil
bütün malını mülkünü karısının üstüne yapmak Fiil
bütün malını mülkünü karısına bırakmak Fiil
malıni mülkünü vasiyetle bırakmak Fiil
malını mülkünü vasiyetle bırakmak Fiil
emlakini temlik etmek Fiil
emval-i metruke
bitişik mülk
herhangi bir ürünün özgün değeri
ipotekli mülk
rehinli mal
yabancının malı
yabancı
dernek malı
üzerinde kullanım hakkı olan mülk
üzerinde intifa hakkı olan mülk
üzerine inşaat yapılmış arsa
işyerine ait gayri menkul
nakit varlık
ipotekli mülk
belediye mülkü
iştirak halinde mülkiyet
ticari mal
karı-koca arasında mal ortaklığı rejimine tabi mallar
karı-kocanın ortak malları İsim
(US) kamulaştırılmış mülk
istimlak edilmiş mülk
kamulaştırılmış mülk
müsadere edilmiş mal
mülkü devir ve temlik etmek Fiil
şirket mal varlığı
gözle görülebilen ve elle tutulabilen şeyler
mülkün haksız olarak üstüne oturmak Fiil
hazine malı
mal beyanında bulunmak Fiil
amortismana tabi malvarlığı
amortismana tabi mal varlığı
(US) amortismana tabi mal
malı vasiyet etmek Fiil
terkedilmiş mülk
alacaklıların emrine amade malvarlığı
drahoma
ipotekli mülk
aile malları İsim
mal mülk
dış ülkelerdeki mal varlığı
yabancı emlak
bir arazi üzerinde mutlak mülkiyet
(Br) sermaye varlığı
devlet tahvillerine yatırılmış servet
gelecekte iktisap edilecek mülk
üzerinde külfet veya mülkiyet olmayan mülk
devlet malı
(İskoçya) tevarüs edilebilir tereke
gayri menkul mallar
ıslah edilmiş gayrimenkul
maddi olmayan haklar
şahsi mal
sanayii gayrimenkulü
sınai mülkiyet hakkı
sanayi varlığı
sanayii varlığı
sigorta edilebilir emlak
gayri maddi mülkiyet
maddi olmayan sermaye
fikri mülkiyet
fikri haklar
yatırım amaçlı gayrimenkul İsim, Ekonomi
ortak mülk
ortak mal sahibi
müşterek mülk
kira hakkı (kira karşılığında belirlenmiş bir süre için sahip olunan ve kullanılan arazi ve bina üzerindeki hak
borçlunun haczi kabil olan malları İsim
fikir hakları İsim
kayıp eşya
bulunmuş eşya
annenin malı mülk
annenin malı mülkü
annenin serveti
menkul ve gayri menkul mülk
ipotekli mülk
(US) menkul eşya
menkul varlık
belediye emvali
devlet malı
bitişik mülk
üzerinde hukuki külfet olan mal varlığı
ipotekli gayri menkul
başlangıçtaki malvarlığı
alet edevat
patentli mal
baba malı
kişisel mülk
şahsi menkul eşya
rehnedilmiş menkul eşya
kişiye ait eşya
kamu mülkiyeti
âmme (kamu) emval ve emlaki
kamu malı İsim, Kamu Yönetimi
mülkü geri devir ve ferağ etmek Fiil
geri kalan mal mülk
kiraya verilen mülk
müsadere edilen mal
meskûn emlak
bütün borçları ödedikten sonra kalan mamelek
iade olunan mallar
bir maksada yönelik servet
eski mülkü geri devretmek Fiil
bir mülkü geri devretmek Fiil
kurtarılan mallar
mahcuz Hukuk
karı veya kocanın ortaklık veya birlik dışındaki yalnızca kendine ait olan eşyası İsim
kıymetli mülk
küçük mülk
küçük emlak sahibi
sınırlı mülkiyet
çalınmış eşya
sonradan edinilen mülk
maddi mallar
vergiye tabi mülk
sınırlı bir zaman için olan mülkiyet
şehir arazisi
(Br) şehir arazisi
mülkiyeti devretmek Fiil
haczedilemez mülk
hacizsiz ya da herhangi bir bağımlılığı bulunmayan gayri menkul
değerli eşya
boş duran gayri menkul
boş duran gayrimenkul
yıpranıp tükenen mülk
kıyı arsası
primlerin bir emlak fonuna yatırıldığı bir hayat sigortası şirketince çıkarılan tahvil
malvarlığı işi
menkul değerlere yatırılmış (gayrimenkul mal sermayesi olabilir) sermaye
araziyi küçük parçalara bölmek Fiil
emlak ilanları İsim
mal sigortası (bu sınıf yangın sigortası ile hırsızlık , emniyeti suiistimal ve tali rizikoları kapsar
servet kontrolu
gayri menkul amortismanı
başka ortaklıklarının dağıtılan bedelsiz hisseleri İsim
tüm mal varlığı
mülk sigortası İsim
emlak kanunu
servet vergisi
mal kaybı
emlak yöneticiliği
emlak piyasası
(Br) gayri menkul piyasası
gayri menkul firması
mülk sahibi
mal sahibi
gayri menkul sahibi
emlak fiyatı
(Br) emlak fiyatı
mülkiyet hükümleri İsim
mal sahipliğini kanıtlayan belge
tapu sicili
mülkiyet hakları İsim
ek güvence
emlak vergisi
mülk vergilendirme