bighorn

  1. Noun yabanî koyun
    (Ovis canadensis): Kanadanın batısında Kayalık Dağlarda yaşar. İri kıvrık boynuzları
    vardır.
    Rocky Mountain bighorn, Rocky Mountain sheep ile ayni anlama gelir.