cause havoc

  1. Verb çok zarar vermek
  2. Verb berbat etmek