chattel

  1. Noun taşınabilir/menkul mal/eşya.
  2. Noun köle.
mal , mülk ve menkul değerler Noun
mülk ve menkul değerler Noun
bir gayri menkulde sabit bulunan ve söz konusu gayri menkulün tamamlayıcı parçasını oluşturan taşınabilir eşya
menkul eşya üzerinde hak
(US) kefalet bonosu Noun
menkul mal ipoteği.
(US) kefalet bonosu (borçlunun borcuna karşılık bina ve arsa dışındaki malvarlığını karşılık gösterdiği senet
rehin belgesi
menkul malı rehin alan
(US) menkul malı rehin alan
menkul malı rehin veren
menkul eşya rehni
mülkiyetin ayni olmayan hakları Noun
varlığının % 5'ini menkul değere yatırmak Verb
(Br) menkul eşya için savaş hasarı tazminatı