do someone a pleasure

  1. Verb birine bir lütufta bulunmak