policy

 1. Noun, Politics-Intl. Relations siyasa
 2. Noun siyaset, politika.
 3. Noun tutum, davranış, izlenen yol, hareket hattı.
 4. Noun önlem, tedbir, yönetim, idare.
 5. Noun poliçe, sigorta sözleşmesi.
  policy loan: poliçe karşılığı verilen borç para.
 6. Noun (a) piyangoda kazanan numaralar üzerine oynanan kumar.
  policy shop: kazanan numaralar üzerine
  kumar oynanan yer (b) (bkz: numbers game ).
Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi (NACE kodu: 84.1) Noun, Trades-Professions
politikasının onaylandığını görmek Verb
sindirme politikası Noun
birikimli hayat sigortası Noun, Insurance
bir şeyi daima kendine kural edinmek Verb
bir tür birikimli hayat sigortası Noun, Insurance
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Verb
tutumunu değiştirmek Verb
politikasını gözden geçirmek Verb
politikasını gözden geçirmek Verb
bir tür birikimli hayat sigortası Noun, Insurance
politikasını savunmak Verb
bir tür birikimli hayat sigortası Noun, Insurance
kaza sigortası poliçesi
muhasebe politikası Noun
militan politika
zeyilname
saldırgan politika
tarım politikası Noun
kasko sigorta poliçesi
saydam olmayan politika
kaydıhayat şartıyla sigorta poliçesi
düzenlenme tarihinden önceki tarihi taşıyan poliçe
(US) antitröst politikası Noun
(daha ağır taleplere ve daha büyük imtiyazlara yol açan , saldırganların taleplerine boyun eğme politikası Noun
kemer sıkma politikası Noun
araba sigortası poliçesi
bagaj sigortası poliçesi
ama ticaret yaptığı ülkelerin aleyhine işleyen ekonomik politika
beyaz poliçe
blanko poliçe
umumi bir sınıf eşyayı içine alan yangın sigortası poliçesi
blok sigorta poliçesi
genel sigorta poliçesi
hırsızlığa karşı sigorta poliçesi
hırsızlık sigortası poliçesi
tahsilat poliçesi
sömürge politikası Noun
rekabet tutumu
çok sayıda rizikoyu temin eden poliçe
çevrelemek politikası Noun
yenilenen poliçe
koordine politika
eşgüdümlü politika
(US) şirket politikası Noun
(US) değer beyan edilen yangın sigortası Noun
değer beyan edilen yangın sigortası poliçesi
deflasyon politikası Noun
deflasyonist politika
temkinli politika
devalüasyon politikası Noun
disiplin politikası Noun
bilgilendirme politikası Noun
iskonto politikası (iskonto oranlarında değişiklik yapılarak faiz oranları ve kredi hacminin düzenlenmesi
ve ekonomiye yön verilmesi
iskonto politikası Noun
risk paylaştırma politikası Noun
yönetim kurulunca kararlaştırılmış şirket politikası Noun
kârın hissedarlar arasında temettü şeklinde dağıtılmasıyla ilgili
kâr dağıtım politikası Noun
iç politika
ekonomi politikası Noun, Economics
ambargo politikası Noun
istihdam politikası Noun
Avrupa politikası Noun
döviz kuru politikası Noun
vadesi geçmiş poliçe
ihtiyatlı politika
tarım politikası Noun
yangın sigortası poliçesi
değişmez politik tutum
mali politika
maliye siyaseti
böylelikle
bu miktarı aşan talepler sigortacı tarafından tümüyle ödenir
navlun poliçesi
(rizikodaki (ödenmemiş) navlun için yapılan sigorta poliçesi)
yük senedi
genel poliçe (belli bir süre içinde ihraç edilecek malların tümünün sigorta şirketiyle önceden anlaşılan
bir değere kadar tek bir sigorta poliçesiyle
sertleşme politikası Noun
grup sigortası poliçesi (tek bir poliçe içinde bir topluluğun sigortalanması
karışmama politikası Noun
yüksek düzey politikası Noun
inşaat politikası Noun
makineleri ve diğer araçları içeren sigorta poliçesi
kasko poliçesi
göçmen politikası Noun, Politics-Intl. Relations
gelir politikası Noun
gelirler politikası Noun
hükümetin gelir ayarlamaları üzerine etkisi
sanayi politikası Noun
taksitle ödenebilen poliçe Noun
müdahale politikası Noun
ortak politika
iş piyasası politikası Noun
işçi politikası Noun
personel politikası Noun
sendika politikası Noun
geçmiş sigorta poliçesi
yasama politikası Noun
kredi politikası Noun
hayat sigortası Noun
ölüm ya da belirli bir yaşa ulaşma gibi kaçınılmaz bir olaya ilişkin tüm sigortaları kapsayan sigorta
sınırlı riskleri kapsayan sigorta
kısıtlı riskli poliçe
orta yol politikası Noun
yönetici politikası Noun
deniz poliçesi
deniz sigortası poliçesi
otomobil sigortası poliçesi
bağlantısızlık siyaseti
karşılıklı olmayan sigorta poliçesi
iflas sigorta poliçesi
resmi tıbbi muayeneyi şart koşmayan hayat sigortası Noun
vergi indirimine tabi olmayan emeklilik sigortası planı
açık kapı siyaseti
işletme politikası Noun
devekuşu politikası Noun
barışçı politika
toplu sigortası Noun
primsiz sigorta poliçesi
park yeri politikası Noun
hayat sigortasında poliçe hamilinin şirket kârına iştiraki
barış politikası Noun
barışçıl politika
personel politikası Noun
politika
drahoma poliçesi
ürün politikası Noun
kamu politikası Noun
kamu çıkarı
ırk politikası Noun
bölgesel politika
isme yazılı poliçe
reasürans poliçesi
(US) zaman zaman değer bildirilmesi gereken yangın sigortası Noun
gerileme politikası Noun
yenilenebilir poliçe
cari poliçe
satış politikası (pazarlama hedeflerine ulaşılması amacıyla satış personeline uygulattırılan politika
tek fiyat politikası Noun
sosyal politika
sağlam politika
devlet politikası Noun
zeyilname
destekleme politikası Noun
gümrük politikası Noun
vergi politikası Noun
vergi politikası Noun
şayet hâlâ hayatta ise poliçe sona erer ve ödeme yapılmaz
bir yıldan fazla bir süre için aktedilen hayat dışı poliçe
sabit süreli yaşam sigortası sözleşmesi
entrikalı politika
trafik politikası Noun
nakliye sigortası Noun
enerjik politika
genel poliçe
fakat kalemlerin değerlerinin ayrıntılı olarak verilmediği
bu değerlemeyi bir talep karşısında yapmak üzere hazırlanmış bir sigorta sözleşmesi
götürü sigorta
(deniz sigortası) değer bildirilen sigorta poliçesi
(deniz sigortası) ücreti tespit edilen sigorta poliçesi
(denizcilik) belli bir yük için yapılan sigorta
yaşam boyu ya da emekliliğe kadar sigorta edilenin hayatını koruyan ve ancak ölümden sonra ödenebilir sigorta poliçesi
tüm yaşam boyu sigorta poliçesi
dünya çapında teminat veren poliçe
sabotaj politikası Noun
yıpratma politikası Noun
sigorta komisyoncusu
tutumla ilgili fikir ayrılıkları Noun
sigorta vergisi
sigortanın başlangıcı
poliçe karşılığı kredi
politika oluşturma
iş politikasını ilgilendiren toplantı
politika karışımı
tutum değiştirme
sigorta ettiren Noun
poliçe süresi
bir poliçenin geçerlik süresi
politik talimat
sigorta hükümleri Noun
(US) kanun dışı oynanan loto
hasar karşılığı
(US) loto kâğıdı
politika ilkelerini açıklayan konuşma
politik tutum
(US) politik ilkeler beyannamesi
yıllık faaliyet raporu
politik ilkelerin açıklanması
politika değiştirme
sigorta değeri
politik çeşitlemeler
poliçe yılı