1. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler siyasa
 2. İsim siyaset, politika.
 3. İsim tutum, davranış, izlenen yol, hareket hattı.
 4. İsim önlem, tedbir, yönetim, idare.
 5. İsim poliçe, sigorta sözleşmesi.
  policy loan: poliçe karşılığı verilen borç para.
 6. İsim (a) piyangoda kazanan numaralar üzerine oynanan kumar.
  policy shop: kazanan numaralar üzerine
  kumar oynanan yer (b) (bkz: numbers game ).
Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi (NACE kodu: 84.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
politikasının onaylandığını görmek Fiil
sindirme politikası İsim
birikimli hayat sigortası İsim, Sigorta
bir şeyi daima kendine kural edinmek Fiil
bir tür birikimli hayat sigortası İsim, Sigorta
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Fiil
tutumunu değiştirmek Fiil
politikasını gözden geçirmek Fiil
politikasını gözden geçirmek Fiil
bir tür birikimli hayat sigortası İsim, Sigorta
politikasını savunmak Fiil
bir tür birikimli hayat sigortası İsim, Sigorta
kaza sigortası poliçesi
muhasebe politikası İsim
militan politika
zeyilname
saldırgan politika
tarım politikası İsim
kasko sigorta poliçesi
saydam olmayan politika
kaydıhayat şartıyla sigorta poliçesi
düzenlenme tarihinden önceki tarihi taşıyan poliçe
(US) antitröst politikası İsim
(daha ağır taleplere ve daha büyük imtiyazlara yol açan , saldırganların taleplerine boyun eğme politikası İsim
kemer sıkma politikası İsim
araba sigortası poliçesi
bagaj sigortası poliçesi
ama ticaret yaptığı ülkelerin aleyhine işleyen ekonomik politika
beyaz poliçe
blanko poliçe
umumi bir sınıf eşyayı içine alan yangın sigortası poliçesi
blok sigorta poliçesi
genel sigorta poliçesi
hırsızlığa karşı sigorta poliçesi
hırsızlık sigortası poliçesi
tahsilat poliçesi
sömürge politikası İsim
rekabet tutumu
çok sayıda rizikoyu temin eden poliçe
çevrelemek politikası İsim
yenilenen poliçe
koordine politika
eşgüdümlü politika
(US) şirket politikası İsim
(US) değer beyan edilen yangın sigortası İsim
değer beyan edilen yangın sigortası poliçesi
deflasyon politikası İsim
deflasyonist politika
temkinli politika
devalüasyon politikası İsim
disiplin politikası İsim
bilgilendirme politikası İsim
iskonto politikası (iskonto oranlarında değişiklik yapılarak faiz oranları ve kredi hacminin düzenlenmesi
ve ekonomiye yön verilmesi
iskonto politikası İsim
risk paylaştırma politikası İsim
yönetim kurulunca kararlaştırılmış şirket politikası İsim
kârın hissedarlar arasında temettü şeklinde dağıtılmasıyla ilgili
kâr dağıtım politikası İsim
iç politika
ekonomi politikası İsim, Ekonomi
ambargo politikası İsim
istihdam politikası İsim
Avrupa politikası İsim
döviz kuru politikası İsim
vadesi geçmiş poliçe
ihtiyatlı politika
tarım politikası İsim
yangın sigortası poliçesi
değişmez politik tutum
mali politika
maliye siyaseti
böylelikle
bu miktarı aşan talepler sigortacı tarafından tümüyle ödenir
navlun poliçesi
(rizikodaki (ödenmemiş) navlun için yapılan sigorta poliçesi)
yük senedi
genel poliçe (belli bir süre içinde ihraç edilecek malların tümünün sigorta şirketiyle önceden anlaşılan
bir değere kadar tek bir sigorta poliçesiyle
sertleşme politikası İsim
grup sigortası poliçesi (tek bir poliçe içinde bir topluluğun sigortalanması
karışmama politikası İsim
yüksek düzey politikası İsim
inşaat politikası İsim
makineleri ve diğer araçları içeren sigorta poliçesi
kasko poliçesi
göçmen politikası İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
gelir politikası İsim
gelirler politikası İsim
hükümetin gelir ayarlamaları üzerine etkisi
sanayi politikası İsim
taksitle ödenebilen poliçe İsim
müdahale politikası İsim
ortak politika
iş piyasası politikası İsim
işçi politikası İsim
personel politikası İsim
sendika politikası İsim
geçmiş sigorta poliçesi
yasama politikası İsim
kredi politikası İsim
hayat sigortası İsim
ölüm ya da belirli bir yaşa ulaşma gibi kaçınılmaz bir olaya ilişkin tüm sigortaları kapsayan sigorta
sınırlı riskleri kapsayan sigorta
kısıtlı riskli poliçe
orta yol politikası İsim
yönetici politikası İsim
deniz poliçesi
deniz sigortası poliçesi
otomobil sigortası poliçesi
bağlantısızlık siyaseti
karşılıklı olmayan sigorta poliçesi
iflas sigorta poliçesi
resmi tıbbi muayeneyi şart koşmayan hayat sigortası İsim
vergi indirimine tabi olmayan emeklilik sigortası planı
açık kapı siyaseti
işletme politikası İsim
devekuşu politikası İsim
barışçı politika
toplu sigortası İsim
primsiz sigorta poliçesi
park yeri politikası İsim
hayat sigortasında poliçe hamilinin şirket kârına iştiraki
barış politikası İsim
barışçıl politika
personel politikası İsim
politika
drahoma poliçesi
ürün politikası İsim
kamu politikası İsim
kamu çıkarı
ırk politikası İsim
bölgesel politika
isme yazılı poliçe
reasürans poliçesi
(US) zaman zaman değer bildirilmesi gereken yangın sigortası İsim
gerileme politikası İsim
yenilenebilir poliçe
cari poliçe
satış politikası (pazarlama hedeflerine ulaşılması amacıyla satış personeline uygulattırılan politika
tek fiyat politikası İsim
sosyal politika
sağlam politika
devlet politikası İsim
zeyilname
destekleme politikası İsim
gümrük politikası İsim
vergi politikası İsim
vergi politikası İsim
şayet hâlâ hayatta ise poliçe sona erer ve ödeme yapılmaz
bir yıldan fazla bir süre için aktedilen hayat dışı poliçe
sabit süreli yaşam sigortası sözleşmesi
entrikalı politika
trafik politikası İsim
nakliye sigortası İsim
enerjik politika
genel poliçe
fakat kalemlerin değerlerinin ayrıntılı olarak verilmediği
bu değerlemeyi bir talep karşısında yapmak üzere hazırlanmış bir sigorta sözleşmesi
götürü sigorta
(deniz sigortası) değer bildirilen sigorta poliçesi
(deniz sigortası) ücreti tespit edilen sigorta poliçesi
(denizcilik) belli bir yük için yapılan sigorta
yaşam boyu ya da emekliliğe kadar sigorta edilenin hayatını koruyan ve ancak ölümden sonra ödenebilir sigorta poliçesi
tüm yaşam boyu sigorta poliçesi
dünya çapında teminat veren poliçe
sabotaj politikası İsim
yıpratma politikası İsim
sigorta komisyoncusu
tutumla ilgili fikir ayrılıkları İsim
sigorta vergisi
sigortanın başlangıcı
poliçe karşılığı kredi
politika oluşturma
iş politikasını ilgilendiren toplantı
politika karışımı
tutum değiştirme
sigorta ettiren İsim
poliçe süresi
bir poliçenin geçerlik süresi
politik talimat
sigorta hükümleri İsim
(US) kanun dışı oynanan loto
hasar karşılığı
(US) loto kâğıdı
politika ilkelerini açıklayan konuşma
politik tutum
(US) politik ilkeler beyannamesi
yıllık faaliyet raporu
politik ilkelerin açıklanması
politika değiştirme
sigorta değeri
politik çeşitlemeler
poliçe yılı