doğa olayı

  1. natural event
  2. Noun natural phenomenon
phenomenon of nature