1. Noun, Chemistry potasyum
 2. Kelvin.
 3. king (şah).
 4. bir dizide 11'inci (I harfi kullanılmazsa 10'uncu) sıra.
 5. Chemistry Potasyum (simge).
 6. Information Technology 1024 veya 210 sayısı.
 7. z ekseni boyunca birim vektör.
Finans ve sigorta faaliyetleri (NACE kodu: K) Noun, Trades-Professions
Ingiliz alfabesinin onbirinci harfi
ekonomik aşamalar teorisi
para teorisi
fiyat teorisi
üretim teorisi
kira teorisi
artık değer teorisi
vergilendirme teorisi
(ABD ordusunda İkinci Dünya Savaşında kullanılan) demirbaş erzak. Noun
İngilizce alfabenin 11'inci harfi. Noun
K sesi:
keen, okra, ink sözcüklerindeki gibi. Noun
baskı işlerinde k harfinin kalıbı. Noun
k.
karat.
k.
kilogram(s).
k.
(satranç) king.
k.
knot.
k.
kopeck.
K.
kip(s).
K.
Knight.
= Knight Commander of the British Empire.
King's Counsel.
Knight Commander.
Knights of Columbus.
= Knight Commander (of the order) of Bath.
= Knight Commander of the (Royal) Victorian order.
= Knight of the Garter.
: (Sovyetler Birliğinde 1954'te kurulan) Devlet Güvenlik Komitesi [

Komityet Gosudarstvyenoj Byezopasnosti
].
= Ku Klux Klan.
= knockout.
kitchen police. Military
Knight of the Order of St. Patrick.
Knights of Pythias.
=
elekt. kilowatt-hour(s).
Konfüçyüs (Çincesi). Noun
Konfüçyüs (Çincesi). Noun
nam-ı diğer ...
= meter-kilogram-second.
mükemmel, kusursuz, dört başı mamur. Adjective
= electrocardiogram.
tamam, doğru, iyi, geçerli, makbul, şayanı kabul, uygun, münasip, yolunda, peki, pek âlâ.
O.K., I'll
get it for you: Peki, onu sana alırım.
Everything is O.K.: Her şey yolunda.
The new schedule is O.K.: Yeni program uygundur.
That car goes O.K. now: O araba şimdi iyi işliyor.
onaylamak, tasdik etmek, “peki” demek, uygun/münasip/doğru bulmak.
izin, müsaade, onay, rıza, muvafakat, kabul, tasdik.
peki! olur! oldu! hayhay! kabul! tamam! Exclamation
öpücükle mühürlendi. (aşk mektubunun sonuna veya zarfın üzerine yazılır). Literature
United Kingdom.
 1. ascender
 2. caribou
 3. jarosite
 4. wigwam
Financial and insurance activities (NACE code: K) Noun, Trades-Professions
General Command of the Gendarmerie Proper Name, Organizations
fourteenth letter of the Turkish alphabet
Northern Iraq Proper Name, Place Names
T.R.N.C. Noun, Place Names

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. Latin asıllı Türk alfabesinin “ka - ... adlandırılan on dördüncü harfi
 2. Potasyum elementinin sembolü
 3. İsimden isim yapma eki
 4. İsimden fiil yapma eki