1. İsim, Kimya potasyum
 2. Kelvin.
 3. king (şah).
 4. bir dizide 11'inci (I harfi kullanılmazsa 10'uncu) sıra.
 5. Kimya Potasyum (simge).
 6. Bilişim 1024 veya 210 sayısı.
 7. z ekseni boyunca birim vektör.
Finans ve sigorta faaliyetleri (NACE kodu: K) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Ingiliz alfabesinin onbirinci harfi
ekonomik aşamalar teorisi
para teorisi
fiyat teorisi
üretim teorisi
kira teorisi
artık değer teorisi
vergilendirme teorisi
(ABD ordusunda İkinci Dünya Savaşında kullanılan) demirbaş erzak. İsim
İngilizce alfabenin 11'inci harfi. İsim
K sesi:
keen, okra, ink sözcüklerindeki gibi. İsim
baskı işlerinde k harfinin kalıbı. İsim
k.
karat.
k.
kilogram(s).
k.
(satranç) king.
k.
knot.
k.
kopeck.
K.
kip(s).
K.
Knight.
= Knight Commander of the British Empire.
King's Counsel.
Knight Commander.
Knights of Columbus.
= Knight Commander (of the order) of Bath.
= Knight Commander of the (Royal) Victorian order.
= Knight of the Garter.
: (Sovyetler Birliğinde 1954'te kurulan) Devlet Güvenlik Komitesi [

Komityet Gosudarstvyenoj Byezopasnosti
].
= Ku Klux Klan.
= knockout.
kitchen police. Askerlik2
Knight of the Order of St. Patrick.
Knights of Pythias.
=
elekt. kilowatt-hour(s).
Konfüçyüs (Çincesi). İsim
Konfüçyüs (Çincesi). İsim
nam-ı diğer ...
= meter-kilogram-second.
mükemmel, kusursuz, dört başı mamur. Sıfat
= electrocardiogram.
tamam, doğru, iyi, geçerli, makbul, şayanı kabul, uygun, münasip, yolunda, peki, pek âlâ.
O.K., I'll
get it for you: Peki, onu sana alırım.
Everything is O.K.: Her şey yolunda.
The new schedule is O.K.: Yeni program uygundur.
That car goes O.K. now: O araba şimdi iyi işliyor.
onaylamak, tasdik etmek, “peki” demek, uygun/münasip/doğru bulmak.
izin, müsaade, onay, rıza, muvafakat, kabul, tasdik.
peki! olur! oldu! hayhay! kabul! tamam! Ünlem
öpücükle mühürlendi. (aşk mektubunun sonuna veya zarfın üzerine yazılır). Edebiyat
United Kingdom.
 1. ascender
 2. caribou
 3. jarosite
 4. wigwam
Financial and insurance activities (NACE code: K) İsim, Sanayi ve Zanaatler
General Command of the Gendarmerie Özel Isim, Kurum İsimleri
fourteenth letter of the Turkish alphabet
Northern Iraq Özel Isim, Yer İsimleri
T.R.N.C. İsim, Yer İsimleri

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Latin asıllı Türk alfabesinin “ka - ... adlandırılan on dördüncü harfi
 2. Potasyum elementinin sembolü
 3. İsimden isim yapma eki
 4. İsimden fiil yapma eki