1. İsim had
 2. uç, nihayet.
 3. sınır, hudut.
  City limits. The limits of one's vision.
  His greeds knows no limit: İhtirasının hududu yoktur.
 4. had, derece.
  the limit: dayanılabilecek son had/aşama.
  without limit: hadsiz hesapsız,
  sınırsız.
  one's limit of endurance: bir kimsenin tahammül derecesi.
  I have reached the limit of my patience: Artık sabrım kalmadı.
  age limit: yaş haddi.
  weight limit: agırlık haddi.
  speed limit: maksimum/azamî hız.
 5. Matematik erey, limit, gaye.
 6. (kumarda) limit, bir oyunda sürülebilecek azamî para miktarı.
 7. çekilmez/dayanılmaz şey, sabrı taşıran şey.
  You're the limit! Can't you make your mind up! Tövbe
  yarabbi! (Hasbinallah!). Ayol ne karar vereceksen ver!
 8. sınırlandırmak, tahdit etmek, hudut tayin etmek, hudut çekmek.
  We must limit our expenditure to $100.
  We are limited in what ve can do.
 9. kısıtlamak, kısmak, azamî had tayin etmek.
  He limited questions to 25 minutes.
 10. kuşatmak.
 11. hasretmek, münhasır kılmak, inhisar ettirmek.
  The plant is limited to Turkey. He limited questions
  to those dealing with education.
birinin kabulü için zaman sınırı tespit etmek Fiil
masraf kısmak Fiil
masraflarını sınırlamak Fiil
masraflarını sınırlamak Fiil
sınırını daraltmak Fiil
sınırıni daraltmak Fiil
azami ağırlık
düzeltme önlemi alma haddi (kalite kontrol cetveline çizilen ve herhangi bir örneğin bu çizgiyi aşması
halinde düzeltmek için gerekli önlemin alındığı
yaş haddi.
yaş haddi İsim
süre sınırını değiştirmek Fiil
sınır koymak Fiil
belli bir limit dahilinde (bir müşterinin borsa simsarına hisse alım satımında koyduğu fiyat limiti
(borsada) müşterinin
belli bir fiyatın altında satmaması
ya da belli bir fiyatın üstünde satın almaması için borsa simsarına verdiği talimat
hisse senetleri ya da emtiaların alımı ya da satımı için en alt ve en üst sınırlar saptanarak borsa simsarına verilen talimat
sınırda
yaş haddine varmak Fiil
kalite kontrolünde en yüksek vasıflı mallarla en düşük kaliteli malların bir grafikle gösterilmesi
sınırla sınırlanmak Fiil
borç limiti
bir sınırı kaldırmak Fiil
sınırı kaldırmak Fiil
teslimat bölgesi
teslimat reyonu
nakit limiti
nakdi sınır
nakdi limit
nakit sınırı
doğal afet sigorta limiti
(uçakta) boşluk toleransı
gabari boyutları İsim
(istatistik) kontrol sınırı
kontrolsınırı
belediye sınırı
maliyetsınırı
maliyet sınırı
credit line ile ayni anlama gelir. kredi haddi/sınırı/limiti.
müşteri kredi limiti
üç mil sınırı
borç limiti
borç tavanı
borç verilecek veya alınacak paranın en yüksek haddi
mahsup limiti
iskonto limiti
iskonto limiti (iskonto edilecek senetlere merkez bankasınca konulan sınır
esneklik sınırı.
(US) veraset vergisi sınırı
bir limitin ötesine geçmek Fiil
zamansınırını aşmak Fiil
zaman sınırını aşmak Fiil
hız limitini aşmak Fiil
sürat limitini aşma
muafiyet sınırı
sabit fiyat sınırı
sınır tayin etmek Fiil
sınır tespiti
döviz limiti
sınırı aşmak Fiil
kısmi ya da tam ödemeden önce işletmenin bir konuğa açtığı kredi sınırı
gelir sınırı
gelirsınırı
tazminat haddi
kredi limiti
istiap haddi
kullanım kapasitesinin kurulu kapasiteye oranı
yük sınırı
yük sınırı
alt sınır
alt sınır İsim
son fiyat
azamisınır
azami zaman haddi
asgari had İsim
zamanaşımına riayet etmek Fiil
öngörülen had İsim
fiyat limiti
fiyatsınırı
fiyat haddi
vade tespit etmek Fiil
limit koymak Fiil
sınırlamak Fiil
limit belirlemek Fiil
sınırı yükseltmek Fiil
limiti yükseltmek Fiil
(posta , US) ağırlık limiti
(posta) ağırlık haddi
yaş haddine erişmek Fiil
yaş haddini doldurmak Fiil
Roş sınırı: doğal uydunun yörüngede kalabileceği en az yükseklik İsim
satış sınırı
bir sınır koymak Fiil
hız sınırı, azamî sürat.
(mali mesuliyet sigortası) normal sigorta meblağı
depo limiti
(borsa) müdahale sınırı
kâr sınırı
hak düşürücü mühlet
hak düşürücü süre
ölçü
üst sınır
vergi sınırı
vergisınırı
vergi oranı sınırı
üç millik karasuları sınırı. İsim
belirli süre/ müddet, mühlet.
süre, mühlet, vade, zaman sınırı. İsim
süre sınırlaması İsim
'a kadar
pay sınırı
fark haddi
on iki millik karasuları sınırı. İsim
sigortacının verdiği azami teminat miktarı
sigortacı veya reasürönün teminat verdiği azami miktar
taahhüt limiti
üst sınır İsim
murabaha haddi
en uç sınır
(posta) azami ağırlık
içinde
bir sınır içinde
reasürans limiti
bir fiyata sınır koymak Fiil
fiyata sınır koymak Fiil
bir sevkıyat için açık teminat tahtında beyan edilen azami meblağ
emtea sigortacısının flotan poliçe tahtında bir mahal itibariyle rizikoya maruz kaldığı azami miktar
görevleri sınırlamak Fiil
sorumluluk sınırı
yaş haddi
yetki sınırı
tazminat sınırı
kredi limit sınırı
insan gücü sınırları İsim
insan performansı sınırları İsim
sorumluluk sınırı
karasuları sınırı
kapasite haddi
sınırı
hoşgörü sınırı
tolerans sınırı
oy hakkı kısıtlaması
limit fiyatlaması İsim, Rekabet Hukuku
üretimi sınırlamak Fiil
hakları sınırlamak Fiil
bir fiyata bağlamak Fiil
dayanıklılık sınırı
kağşamaya dayanma sınırı
US (vergi) muafiyet sınırı
sınırsız emir
fiyatlara sınırlama koymayan borsada alım satım emri
hudutlandırmak Fiil
emniyet hız limiti
hız limit işareti
 1. rubicon
debt limit
borrowing limit
stock limit
catastrophe limit
foreign exchange limit
safe limit of speed
personal line of credit
ceiling
lending limit
credit line İsim, Bankacılık
credit limit
unavailed credit line
deduction limit
motor vehicle speed limit
customer's limit
cash limit
writing limit
underwriting limit
large limitation
cash limit
cap İsim, Reklamcılık
to put a limit Fiil
limit pricing İsim, Rekabet Hukuku
bar code
to put a limit Fiil
speed limit sign
(Br) limit of credit

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Bir şeyin ... son nokta