1. Fiil yazmak.
  write your name on the board. to write a report/ a check/a letter.
 2. Fiil telif etmek, kaleme almak.
  to write a book. to write a symphony.
 3. Fiil ifade etmek.
 4. Fiil kaydetmek, kayda geçmek.
  nothing to write about: kayda değer bir şey değil.
  it's nothing to
  write home about: zikretmeye değmez.
 5. Fiil kâtiplik etmek.
 6. Fiil yazılmak, iz bırakmak, okunmak.
  Honesty/anxiety is written on his face: Dürüstlük/endişe yüzünden okunuyor.
 7. Fiil, Bilişim yazmak: verileri sürekli ya da geçici bir biçimde belleğe/veri ortamına işlemek.
arzuhalci İsim
mektubu kendi eliyle yazmak Fiil
her şeyi kendi eliyle yazmak Fiil
çağdaşları için yazmak Fiil
parafe etmek Fiil
hayatını yazmak Fiil
adını yazmak Fiil
adıni , soyadını yazmak Fiil
adını soyadını yazmak Fiil
adını açık olarak yazmak Fiil
kuralı kendi koymak Fiil
vasiyetnamesini yazmak Fiil
bir şeyi kendi el yazısı ile yazmak Fiil
bir şeyi kendi eliyle yazmak Fiil
hatıra defterini güncelleştirmek Fiil
başka bir kişi ile birlikte yazmak Fiil
müştereken yazmak Fiil
yazma havasında
üstüne yazma
yazma itici kuvveti
açıktan satış yapmak Fiil
bir belge yazmak Fiil
bir tasdikname yazmak Fiil
(US) Br çek yazmak Fiil
yorum yazmak Fiil
şerh etmek Fiil
bir sözleşme yazmak Fiil
sözleşme düzenlemek Fiil
sözleşme yazmak Fiil
tenkit etmek Fiil
acele birkaç satır yazmak Fiil
güzel yazı yazmak Fiil
başlık atmak Fiil
el yazısını değiştirerek mektup yazmak Fiil
tanınmaması için yazısını değiştirerek mektup yazmak Fiil
el yazısını değiştirerek mektup bu yazmak Fiil
uygun bir üslupla bir mektup yazmak Fiil
bir mektup yazmak Fiil
bu konuda bir mektup yazmak Fiil
(sigortacılık) kısmi risk üstlenmek Fiil
şifreli mesaj yazmak Fiil
birine özür notu yazmak Fiil
birine özür notu yazmak Fiil
roman yazmak Fiil
bir kitaba önsöz yazmak Fiil
sayfayı doldurmak Fiil
basına yazılı beyanat vermek Fiil
basına yazılı bir beyanat vermek Fiil
tez yazmak Fiil
bir konuda tez yazmak Fiil
bir sözcüğü büyük harflerle yazmak Fiil
sözcüğü büyük harflerle yazmak Fiil
yazma erişimi Bilgi Teknolojileri
yazmak için Bilgi Teknolojileri
bir yolculuğun hikâyesini yazmak Fiil
bir cevap yazmak Fiil
başvuruda bulunmak Fiil
yeni bir senfoninin eleştirisini yazmak Fiil
makale yazmak Fiil
bir kitaba giriş yazmak Fiil
faturalamak Fiil
imza atmadan yazmak Fiil
makale yazmak Fiil
yazmak Fiil
ayrıntılarıyla yazmak Fiil
yazarak sipariş etmek Fiil
(mektuba) cevap vermek, karşılık yazmak.
(a) yazmak, kaydetmek, not almak, (b) yazı ile yermek/değerini düşürmek.
I wrote him down as a fool:
Onun aptallığını anladım, ona numarayı verdim. (c) cahil halkın anlayacağı şekilde yazmak, halka hitap etmek.
He writee down to the public. 12.
write down as: … olarak nitelemek.
They wrote him down as lazy. 13.
write in: (a)
write in for: mektupla istemek.
We wrote in for a free book, but the firm never replied. (b) adını seçim listesine eklemek. (c) metne ilâve yapmak. 14.
write off: (a) defterden silmek, iptal etmek.
to write off a debt.
write off capital: defterde gösterilen sermayeyi indirmek. (b) yok farzetmek, tamamen değersiz/işe yaramaz telâkki etmek.
You can write that off! Sen onu unut! (üstüne soğuk su iç!)
We'll just have to write off the arrangement if we can't find the money for it. (c) amorti etmek, kendi bedelini çıkarmak.
The new equipment was written off in 3 years. 15.
write oneself out: fikirlerini yazıp tüketmek, yazacak başka şeyi kalmamak. 16.
write one's own ticket: istediği yolu seçmek. 17.
write out: (a) yazmak, kaleme almak, yazıya dökmek.
to write out a check. (b) tümünü/bütün ayrıntılarile yazmak.
to write out a report. 18.
write up: (a) ayrıntılı yazmak.
to write up a report: ayrıntılı bir rapor yazmak. (b) (yazı ile) övmek, göklere çıkarmak.
to write the play up in the local newspaper. (c) (muhasebecilikte) değerini yüksek göstermek. 19.
writ large: besbelli, iri harflerle yazılmış, apaçık, göz önünde. 20.
written law: yazılı yasa, kayda geçmiş/müseccel kanun.
aktifleri itfa etmek Fiil
aktifleri hesaptan düşmek Fiil
dikte almak Fiil
mülkü itfa etmek Fiil
sermayeyi azaltmak Fiil
yazılabilir çentiği Bilgi Teknolojileri
yazılı sipariş vermek Fiil
gazeye yazmak Fiil
gazeteye yazmak Fiil
gazetelere yazı yazmak Fiil
gazeteye yazmak Fiil
basına yazmak Fiil
senaryo yazmak Fiil
özel olarak yorumda bulunmak, mütalâa beyan etmek.
eve muntazaman mektup yazmak Fiil
oy pusulasına bir adayın adını yazmak Fiil
bir metre ilave yapmak Fiil
kendi yazısını tanınmasın diye bozarak yazmak Fiil
tumturaklı bir üslupla yazmak Fiil
beceriksizce yazmak Fiil
beceriksiz bir şekilde yazmak Fiil
kargacık burgacık yazmak Fiil
inci gibi yazmak Fiil
konuşma üslubuyla yazmak Fiil
tam yazmak Fiil
(bir kimseye bir hususta) acı şeyler yazmak, kaleminden zehir damlamak.
pen dipped in gall: zehirli
(zehir gibi acı şeyler yazan) kalem.
steno ile yazmak Fiil
ağır bir dil kullanarak mektup yazmak Fiil
sigortalanmak Fiil
sigorta akdetmek Fiil
birine hayat sigortası yapmak Fiil
kanunu kaleme almak Fiil
bir metne not yazmak Fiil
bir metne not yazmak Fiil
metne açıklama notları yazmak Fiil
bir metne açıklama notları yazmak Fiil
kıymetini sıfıra indirmek Fiil
(Br) zarar olarak kabul edilen miktar
gider kaydetmek Fiil, Muhasebe
çıkarma
zarara geçmek Fiil
hesabı kapatmak Fiil
bir varlığı giderleştirmek Fiil
kolayca yazmak Fiil
iptal etme
...'i giderleştirmek Fiil, Muhasebe
...'i gider yazmak Fiil, Muhasebe
bir talepten vazgeçmek Fiil
zararı amorti etmek Fiil
affetmek Fiil
vergiden düşmek Fiil
uçağı kayıp saymak Fiil
tam zayi olarak hesaptan düşmek Fiil
(US) şüpheli alacakları silmek
makinelerin amortismanını düşmek Fiil
ağır başlangıç giderlerini hesaptan düşmek Fiil
aktiflerin muhasebe hesaplarından silinmesi
aktiflerin bir kısmını amorti etmek Fiil
aşınma ve yıpranma payı olarak falan miktarı düşmek Fiil
listeye yazmak Fiil
bir kâğıdın her iki yüzüne yazmak Fiil
bir kâğıdın her iki yüzüne de yazmak Fiil
kâğıdın yalnız bir yanına yazmak Fiil
biri namına yazmak Fiil
birinin tavsiyesi üzerine yazmak Fiil
rüştüne ermek Fiil
yazar olarak tükenmek Fiil
kaleme almak Fiil
yazıya dökmek Fiil
tam yazmak Fiil
(US) Br çek yazmak Fiil
çek yazmak Fiil
bir sözleşmenin kopyasını çıkarmak Fiil
birine reçete yazmak Fiil
temize çekmek Fiil
bir kere daha yazmak Fiil
şiir yazmak Fiil
yazmaya karşı koruma çentiği Bilgi Teknolojileri
yazmaya karşı koruma anahtarı Bilgi Teknolojileri
yazma korumalı Bilgi Teknolojileri
aylık dergiler için eleştiriler yazmak Fiil
birinin yaşam öyküsünü yazmak Fiil
birini işinden çıkarmak Fiil
steno yazmak Fiil
birine mektup yazmak Fiil
birine bir hakaret mektubu yazmak Fiil
birini budala diye adlandırmak Fiil
sonucu yazıyla bildirmek Fiil
(parlamento) sual takririnde bulunmak Fiil
yazışmak Fiil
bir kurum hakkında yazılan övücü yazı
hikâyesini yazmak Fiil
değerini yüksek göstermek Fiil
hesabı şimdiki tarihe kaydetmek Fiil
makale
bir aktifin değerindeki artış
bir olayı gazete için yazmak Fiil
(US) stok değerlerini kanuna aykırı olarak olduğundan yüksek gösterme
bir aktifin defter değerindeki artışı aktife eklemek Fiil
bir aktifin değerini yüksek göstermek Fiil
iyi yazmak Fiil
şevkle yazmak Fiil
ihtiyatlı yazmak Fiil
temkinli yazmak Fiil
hemen yazmak Fiil
sade üslupla yazmak Fiil
yanlışsız yazmak Fiil
birden ilgisini yitirmek Fiil
yazdırmak Fiil
zikretmeye/bahse değmez.
hızlandırılmış amortisman
bir roman yazmaya başlamak Fiil
roman yazmaya başlamak Fiil
vergiden düşülebilen amortisman payı