write

 1. Verb yazmak.
  write your name on the board. to write a report/ a check/a letter.
 2. Verb telif etmek, kaleme almak.
  to write a book. to write a symphony.
 3. Verb ifade etmek.
 4. Verb kaydetmek, kayda geçmek.
  nothing to write about: kayda değer bir şey değil.
  it's nothing to
  write home about: zikretmeye değmez.
 5. Verb kâtiplik etmek.
 6. Verb yazılmak, iz bırakmak, okunmak.
  Honesty/anxiety is written on his face: Dürüstlük/endişe yüzünden okunuyor.
 7. Verb, Information Technology yazmak: verileri sürekli ya da geçici bir biçimde belleğe/veri ortamına işlemek.
arzuhalci Noun
mektubu kendi eliyle yazmak Verb
her şeyi kendi eliyle yazmak Verb
çağdaşları için yazmak Verb
parafe etmek Verb
hayatını yazmak Verb
adını yazmak Verb
adıni , soyadını yazmak Verb
adını soyadını yazmak Verb
adını açık olarak yazmak Verb
kuralı kendi koymak Verb
vasiyetnamesini yazmak Verb
bir şeyi kendi el yazısı ile yazmak Verb
bir şeyi kendi eliyle yazmak Verb
hatıra defterini güncelleştirmek Verb
başka bir kişi ile birlikte yazmak Verb
müştereken yazmak Verb
yazma havasında
üstüne yazma
yazma itici kuvveti
açıktan satış yapmak Verb
bir belge yazmak Verb
bir tasdikname yazmak Verb
(US) Br çek yazmak Verb
yorum yazmak Verb
şerh etmek Verb
bir sözleşme yazmak Verb
sözleşme düzenlemek Verb
sözleşme yazmak Verb
tenkit etmek Verb
acele birkaç satır yazmak Verb
güzel yazı yazmak Verb
başlık atmak Verb
el yazısını değiştirerek mektup yazmak Verb
tanınmaması için yazısını değiştirerek mektup yazmak Verb
el yazısını değiştirerek mektup bu yazmak Verb
uygun bir üslupla bir mektup yazmak Verb
bir mektup yazmak Verb
bu konuda bir mektup yazmak Verb
(sigortacılık) kısmi risk üstlenmek Verb
şifreli mesaj yazmak Verb
birine özür notu yazmak Verb
birine özür notu yazmak Verb
roman yazmak Verb
bir kitaba önsöz yazmak Verb
sayfayı doldurmak Verb
basına yazılı beyanat vermek Verb
basına yazılı bir beyanat vermek Verb
tez yazmak Verb
bir konuda tez yazmak Verb
bir sözcüğü büyük harflerle yazmak Verb
sözcüğü büyük harflerle yazmak Verb
yazma erişimi Information Technology
yazmak için Information Technology
bir yolculuğun hikâyesini yazmak Verb
bir cevap yazmak Verb
başvuruda bulunmak Verb
yeni bir senfoninin eleştirisini yazmak Verb
makale yazmak Verb
bir kitaba giriş yazmak Verb
faturalamak Verb
imza atmadan yazmak Verb
makale yazmak Verb
yazmak Verb
ayrıntılarıyla yazmak Verb
yazarak sipariş etmek Verb
(mektuba) cevap vermek, karşılık yazmak.
(a) yazmak, kaydetmek, not almak, (b) yazı ile yermek/değerini düşürmek.
I wrote him down as a fool:
Onun aptallığını anladım, ona numarayı verdim. (c) cahil halkın anlayacağı şekilde yazmak, halka hitap etmek.
He writee down to the public. 12.
write down as: … olarak nitelemek.
They wrote him down as lazy. 13.
write in: (a)
write in for: mektupla istemek.
We wrote in for a free book, but the firm never replied. (b) adını seçim listesine eklemek. (c) metne ilâve yapmak. 14.
write off: (a) defterden silmek, iptal etmek.
to write off a debt.
write off capital: defterde gösterilen sermayeyi indirmek. (b) yok farzetmek, tamamen değersiz/işe yaramaz telâkki etmek.
You can write that off! Sen onu unut! (üstüne soğuk su iç!)
We'll just have to write off the arrangement if we can't find the money for it. (c) amorti etmek, kendi bedelini çıkarmak.
The new equipment was written off in 3 years. 15.
write oneself out: fikirlerini yazıp tüketmek, yazacak başka şeyi kalmamak. 16.
write one's own ticket: istediği yolu seçmek. 17.
write out: (a) yazmak, kaleme almak, yazıya dökmek.
to write out a check. (b) tümünü/bütün ayrıntılarile yazmak.
to write out a report. 18.
write up: (a) ayrıntılı yazmak.
to write up a report: ayrıntılı bir rapor yazmak. (b) (yazı ile) övmek, göklere çıkarmak.
to write the play up in the local newspaper. (c) (muhasebecilikte) değerini yüksek göstermek. 19.
writ large: besbelli, iri harflerle yazılmış, apaçık, göz önünde. 20.
written law: yazılı yasa, kayda geçmiş/müseccel kanun.
aktifleri itfa etmek Verb
aktifleri hesaptan düşmek Verb
dikte almak Verb
mülkü itfa etmek Verb
sermayeyi azaltmak Verb
yazılabilir çentiği Information Technology
yazılı sipariş vermek Verb
gazeye yazmak Verb
gazeteye yazmak Verb
gazetelere yazı yazmak Verb
gazeteye yazmak Verb
basına yazmak Verb
senaryo yazmak Verb
özel olarak yorumda bulunmak, mütalâa beyan etmek.
eve muntazaman mektup yazmak Verb
oy pusulasına bir adayın adını yazmak Verb
bir metre ilave yapmak Verb
kendi yazısını tanınmasın diye bozarak yazmak Verb
tumturaklı bir üslupla yazmak Verb
beceriksizce yazmak Verb
beceriksiz bir şekilde yazmak Verb
kargacık burgacık yazmak Verb
inci gibi yazmak Verb
konuşma üslubuyla yazmak Verb
tam yazmak Verb
(bir kimseye bir hususta) acı şeyler yazmak, kaleminden zehir damlamak.
pen dipped in gall: zehirli
(zehir gibi acı şeyler yazan) kalem.
steno ile yazmak Verb
ağır bir dil kullanarak mektup yazmak Verb
sigortalanmak Verb
sigorta akdetmek Verb
birine hayat sigortası yapmak Verb
kanunu kaleme almak Verb
bir metne not yazmak Verb
bir metne not yazmak Verb
metne açıklama notları yazmak Verb
bir metne açıklama notları yazmak Verb
kıymetini sıfıra indirmek Verb
(Br) zarar olarak kabul edilen miktar
gider kaydetmek Verb, Accounting
çıkarma
zarara geçmek Verb
hesabı kapatmak Verb
bir varlığı giderleştirmek Verb
kolayca yazmak Verb
iptal etme
...'i giderleştirmek Verb, Accounting
...'i gider yazmak Verb, Accounting
bir talepten vazgeçmek Verb
zararı amorti etmek Verb
affetmek Verb
vergiden düşmek Verb
uçağı kayıp saymak Verb
tam zayi olarak hesaptan düşmek Verb
(US) şüpheli alacakları silmek
makinelerin amortismanını düşmek Verb
ağır başlangıç giderlerini hesaptan düşmek Verb
aktiflerin muhasebe hesaplarından silinmesi
aktiflerin bir kısmını amorti etmek Verb
aşınma ve yıpranma payı olarak falan miktarı düşmek Verb
listeye yazmak Verb
bir kâğıdın her iki yüzüne yazmak Verb
bir kâğıdın her iki yüzüne de yazmak Verb
kâğıdın yalnız bir yanına yazmak Verb
biri namına yazmak Verb
birinin tavsiyesi üzerine yazmak Verb
rüştüne ermek Verb
yazar olarak tükenmek Verb
kaleme almak Verb
yazıya dökmek Verb
tam yazmak Verb
(US) Br çek yazmak Verb
çek yazmak Verb
bir sözleşmenin kopyasını çıkarmak Verb
birine reçete yazmak Verb
temize çekmek Verb
bir kere daha yazmak Verb
şiir yazmak Verb
yazmaya karşı koruma çentiği Information Technology
yazmaya karşı koruma anahtarı Information Technology
yazma korumalı Information Technology
aylık dergiler için eleştiriler yazmak Verb
birinin yaşam öyküsünü yazmak Verb
birini işinden çıkarmak Verb
steno yazmak Verb
birine mektup yazmak Verb
birine bir hakaret mektubu yazmak Verb
birini budala diye adlandırmak Verb
sonucu yazıyla bildirmek Verb
(parlamento) sual takririnde bulunmak Verb
yazışmak Verb
bir kurum hakkında yazılan övücü yazı
hikâyesini yazmak Verb
değerini yüksek göstermek Verb
hesabı şimdiki tarihe kaydetmek Verb
makale
bir aktifin değerindeki artış
bir olayı gazete için yazmak Verb
(US) stok değerlerini kanuna aykırı olarak olduğundan yüksek gösterme
bir aktifin defter değerindeki artışı aktife eklemek Verb
bir aktifin değerini yüksek göstermek Verb
iyi yazmak Verb
şevkle yazmak Verb
ihtiyatlı yazmak Verb
temkinli yazmak Verb
hemen yazmak Verb
sade üslupla yazmak Verb
yanlışsız yazmak Verb
birden ilgisini yitirmek Verb
yazdırmak Verb
zikretmeye/bahse değmez.
hızlandırılmış amortisman
bir roman yazmaya başlamak Verb
roman yazmaya başlamak Verb
vergiden düşülebilen amortisman payı