1. İsim, Geometri doğru
 2. İsim hat (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 3. Fiil, Tekstil Sanayii astarlamak
 4. İsim çizgi, hat.
  straight line: doğru çizgi.
  Draw a line from A to B. The fortune teller studied the lines of my hand.
 5. İsim (yazı) satır.
  a column of 40 lines.
 6. İsim (şiir) mısra.
  Each line has 7 beats.
 7. İsim dizi, sıra.
  a line of cars/trees/chairs/people.
 8. İsim, Tiyatro rol, kısım, bir aktöre düşen piyes bölümü.
  I forgot my lines and had to be prompted.
 9. İsim pusula, not, kısa mektup.
  drop a line: kısa bir mektup göndermek.
  I must drop a line to Cahit
  asking him to come: Cahit'e mektup yazıp davet etmeliyim.
 10. İsim fikir silsilesi, düşünce dizisi, muhakeme tarzı.
  a line of thought: fikir silsilesi.
  You haven't
  got the right answer, but you're on the right lines: Doğru cevabı bulamadın, fakat muhakeme tarzın doğru.
 11. İsim hareket tarzı, hattı hareket, tutum, durum, yol.
  the line to be taken: tutulacak yol.
  a line
  of policiy: siyasî tutum.
  It's hard line on him: Onun için çetin bir durum.
 12. İsim soy, nesep, sülâle.
  a noble line . a line of kings. The Stuarts were a line of English kings.

  in direct line: babadan oğula.
  pure line: arı döl, katışıksız soy.
 13. İsim aldatıcı/kandırıcı/ikna edici söz.
 14. İsim hiza, nizam, düzen, uyuşma, uzlaşma, ahenk.
  to bring discrepencies into line: çelişkileri uzlaştırmak/gidermek.
 15. İsim uğraşma alanı, saha, meşgale.
  What is your line of business: Mesleğin/işin nedir?
  That work
  is not my line: Bu iş benim harcım değil/bu benim işim değil/bu bana göre değil.
 16. İsim ulaştırma, şirketi/yolu.
  an airline: havayolu.
  a shipping line: nakliyat şirketi.
 17. İsim iş, meslek, meşgale, meşguliyet, meslek ve ticaret dalı.
  the dry-goods line.
 18. İsim belirli bir cins/marka mal.
  line of goods: mal çeşidi.
 19. İsim ip, sicim, olta ipi, iplik.
  fishing-lines. Hang (out) the clothes on the line.
 20. İsim ölçme ipi.
 21. İsim, Elektrik-Elektronik (a) (telgraf, telefon vb.) hat.
  telephone lines: telefon hatları.
  transmission lines: iletim/transmisyon
  hatları.
  The lines are all out as the result of the blizzard: Kar fırtınası yüzünden bütün hatlar arızalandı.
  Hold the line: (Telefonu) kapatmayın/telefondan ayrılmayın.
  line is busy: hat meşgul.
 22. İsim, Güzel Sanatlar fırça darbesi, (resimde) çizgi.
  The beauty of line in the work of Boticelli.
 23. İsim (a) sigorta türü/sınıfı.
  casualty line: kaza /hasar sigortası. (b) belirli bir risk için ödenecek sigorta miktarı.
 24. İsim gayrımenkulün sınırı/hududu.
 25. İsim (gazetecilikte) (bkz: banner ) (6).
 26. İsim, Askerlik2 (a) cephe, savunma/müdafaa hattı.
  line officer: muharip subay, cephede/savaş gemisinde görevli
  subay. (b) istihkâm (hattı), (c) (kara/deniz) muharip kuvvetler, (d) saf, sıra.
  within enemy's lines: düşman safları içinde. (e) gemi kafile çizgisi.
  line-of-battle ship = ship of the line
  esk. en büyük zırhlı/harp gemisi. (f)
  esk. muvazzaf ordu/donanma.
 27. İsim
  lines
  ask. savaş düzeni, harp nizamı, savunma hattı.
  line of battle: savaş düzeni,
  harp nizamı.
  front line: cephe hattı.
 28. İsim, Denizcilik boru.
  a steam line: buhar borusu.
 29. İsim ön iki sıradan biri.
 30. İsim (Dokumacılıkta) uzun elyaf. (bkz: tow )2 (1)
 31. İsim sınır, hudut, çevre çizgisi.
  That hedge marks our property line: Şu çit bizim arazimizin hudududur.

  south of the line: hududun güneyi.
  the line between Germany and France.
 32. İsim yol, iz, doğrultu, istikamet.
  the line of march of the army.
 33. İsim (demiryolu) hat, ray.
  Passengers are not allowed to cross the line. The main line of a railway.
 34. İsim inçin 12 de biri ≈ 2 mm.
 35. İsim (Ontario'da) özel yol.
 36. Fiil
  line up: (a) diz(il)mek, sırala(n)mak.
  a road lined with trees. The soldiers quickly lined
  up. Cars lined the road for a km. (b) sıra/kuyruk olmak, sıraya/kuyruğa girmek.
  People were lining up to get into theater.
 37. Fiil hizaya gelmek/sokmak, saf yapmak, saf teşkil etmek.
 38. Fiil
  line up: bulmak, tedarik etmek, hazırlamak, (yardım) sağlamak, iş vermek, işe almak.
  Have you
  got someone lined up? Birisini buldun mu?
  I wonder what he's got lined up for us? Acaba bizim için ne hazırladı?
 39. Fiil çizmek, çizgi çekmek, çizgilerle işaretlemek, çizgilerle dol(dur)mak/kapla(n)mak.
  a face lined by
  age: yaşlılıktan kırışmış bir yüz.
  lined paper: çizgili kâğıt.
  line something out on paper: bir şeyi kâğıt üzerine işaretlemek.
  Signs of worry lined his face: Yüzünde endişe çizgileri belirdi.
 40. Fiil göz kalemi ile göze çizgi çekmek.
 41. Fiil (ölçü şeridi/ipi ile) ölçmek, arşınlamak.
 42. Fiil
  line down
  Cnd. halatla kıyıya bağlı kayık içinde akıntıya aşağı gitmek.
  We often lined
  down rapids instead of portaging.
 43. Fiil astarlamak, astar geçirmek/kaplamak/çekmek.
  an overcoat lined with silk: ipek astarlı bir palto.
 44. Fiil (cebi/cüzdanı/keseyi para ile) doldurmak.
  to line one's pocket with money.
  He has lined his
  purse well: Kesesini iyice doldurdu/çok para kazandı.
  a well-lineed purse: dolgun kese.
soyunun son evladı olmak Fiil
iş kolunu değiştirmek Fiil
işkolunu değiştirmek Fiil
kıyı çizgisi İsim, İmar Hukuku
şikayet hattı İsim
kendi dalında iş bulamamak Fiil
asistol İsim, Tıp
asistoli İsim, Tıp
düz çizgi İsim, Tıp
kalpteki elektrik aktivitesinin durması İsim, Tıp
başkasına bağımlı olmamak Fiil
mesleğini tehlikeye atmak Fiil
kendinden yana yontmak Fiil
cebini/kesesini doldurmak, başkalarının sırtından çıkar sağlamak.
cebini para ile donatmak Fiil
deniz tabanı İsim, Jeoloji
kıyı çizgisi İsim, İmar Hukuku
kendi yolundan gitmek Fiil
haddini aşmak Fiil
çizgiyi aşmak Fiil
soyunun nerden geldiğini bulmak Fiil
soyunu araştırmak Fiil
bir bankanın tek bir müşterisi için taahhüt ettiği azami para limiti
anket çalışmasında soruların yöneltileceği adres
havai hat
hava yolu hattı
uçak hattı
(hısımlık) usul
üretim hattı İsim, Sanayi ve Zanaatler
bankacılık
bomba emniyet hattı
(tel) kesik hat
(trafik kanunu) kesik çizgi
otomobil modeli
(US) kredi sınırı
bocurgat kablosu İsim
manşet
civar hısımlığı (amca , dayı , hala , teyze ve onların füru ve vârisleri ile olan hısımlık bağını gösteren mefruz hat
uzak akrabalık
sütun satırı
(US) banliyö hattı
tüketim eğrisi
maliyet eğrisi
dosdoğru
savunma hattı
(US) bir bankanın müşterilerinin bir banka hesabında genel olarak tuttuğu ortalama meblağ
çapraz
usul ve füru hısımlığı bağı
bölgesınırı
kesik çizgi
iki peronlu istasyon
(trafik) yan yana çizilmiş çift beyaz çizgi
şehrin merkezine giden hat
damla sulama hattı
(telefon) merkez hattı
boşaltma boru hattı
uzatma hattı
ana hat
(askerlik) seçkin asker takımı
yüzme çizgisi
sayfa alt çizgisi
yük hattı
ön cephe
cephe hattı
genel eşya
toprak hattı
yörünge
(demir) el incesi (gemiyi bir yere yanaştırma bağlama halatlarını kıyıya göndermek için kullanılan ve
gemi adamları tarafından sahile fırlatılan ince
trafiği sıkışık yol
yüksek gerilim hattı İsim
iki devlet başkanı arasındaki telefon hattı
fabrika yolu
eşmaliyet doğrusu
transit hattı
geçiş
kiralanmış hat İletişim
kana Denizcilik
(sigorta) reasürans yoluyla yapılan sesyondan sonra sigortacının alıkoyduğu net miktar
okyanuslarda gemilerin sefer yaptıkları hatlar
çevrim-dışı
hat dışı
gelenekçi
merkezi bir bilgisayara bağlanmış bilgisayar
baba tarafı
(askerlik) ara hedef
telefon hattı İsim, Telekomünikasyon
grev gözcüsü hattı
kapalı devre
(tel) özel hat
projeyi finanse etmek için hazırlanmış kredi
arazi hududu
kuyruk
sıra
tren hattı
(Br) tren hattı
tren hattı
banliyö hattı
satılmamış mallar
seyir rotası İsim
televizyon tarama çizgisi
kordon
paralele bağlantılı hat
paralele bağlantılı (telefon) hat
gemicilik hattı
sonda Denizcilik
özel uzmanlık
standart mal
doğru hat
doğru İsim, Geometri
malzeme tedarik hattı
anahtarlamalı hat Bilgi Teknolojileri
basın reklamında
şerit metre
(telefon) dinlenen hat
toplam hasılat Muhasebe
ticaret dalı
tren hattı
nakil hattı
metro hattı
kesik olmayan hat
şehre gelen hat
ücret eğrisi
antrepoculuk
depoculuk
çamaşır ipi
çamaşır ipi
su kesimi
yalnız satır Bilgi Teknolojileri
hiyerarşik yetki düzeni
satırı bloke etme
(telefon) değişmez maktu ücret
(televizyon) satır ayarlaması
(elektrik) voltaj düşmesi
mevcut bir markaya çeşitler ekleyerek bir ürün türünü zenginleştirmek Fiil
(telefon) hat paraziti
iki komuta zincirinden oluşan sistemdeki müdürlerden biri
şirketin yalnızca ana faaliyetiyle ilgilenen aynı düzeydeki yöneticilerden oluşan grup
bölüm müdürü
ilgili müdür İsim
ilgili yönetici İsim
bir kurumun tutum ve işletmesinde karar sorumluluğu olan yönetici
ilgili bakanlık İsim, Kamu Yönetimi
muntazam seyri olan gemi
her bölümün yetki ve sorumluluğunun ilgili bölüm şefine ait olduğu ticaret ya da endüstri işletmesi örgütleme
sistemi (yetki yukarıdan verilir ve her
sıralı teşkilat
atmasyoncu
satır aralığı Bilgi Teknolojileri
bearding ile ayni anlama gelir. gemi gövdesinin pruva ve pupa çizgisi.