1. genel, umumî, küllî, geniş kapsamlı, yaygın, şümullü, umuma ait.
  in a general way: genellikle,
  genel olarak, umumiyetle.
  general rule: genel kural.
  as a general rule : genellikle, umumiyetle.
  general assembly: genel kurul.
  general election: genel seçim.
  This type of behavior is fairly general amongst young people: Bu tür davranış gençler arasında oldukça yaygındır.
  The word cat can be used as a general term for cats, lions and tigers.
 2. kabataslak, ana hatlariyle, takribî, kesin olmayan, toplu(ca), kısa(ca).
  to give someone a general
  idea/outline of a subject: bir konuda birisine kabataslak fikir vermek.
  I've got the general idea: Azçok fikir edindim.
  Give me a general idea of the work: İş hakkında bana topluca/kısaca fikir ver.
  general resemblance: ana hatlariyle benzerlik.
 3. karışık, çeşitli, içinde her şey bulunan.
  general cargo: karışık yük.
  general dealer: tuhafiyeci.
 4. Askerlik2 general, paşa, albaylıktan yüksek askerî rütbe.
  Brigadier general: Tuğgeneral.
  Major general:
  Tümgeneral.
  Lieutenant general: Korgeneral.
  General (or General of the Army): Orgeneral.
 5. (kilise) bir dinin/mezhebin en büyüğü.
 6. geniş kapsamlı hüküm/ilke vb..
 7. halk, avam.
Danıştay Başsavcısı İsim, Hukuk
Binaların genel temizliği (NACE kodu: 81.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Genel hekimlik uygulama faaliyetleri (NACE kodu: 86.21) İsim, Sanayi ve Zanaatler
kollektif şirket İsim, Medeni Hukuk
hukukun genel ilkeleri İsim, Hukuk
Genel kamu idaresi faaliyetleri (NACE kodu: 84.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Genel ortaöğretim (NACE kodu: 85.31) İsim, Sanayi ve Zanaatler
genel amaçlı Sıfat
genel maksat Sıfat
genel maksatlı Sıfat
Çatal-bıçak takımı ve diğer kesici aletler ile el aletleri ve genel hırdavat malzemeleri imalatı (NACE kodu: 25.7) İsim, Sanayi ve Zanaatler
özel vekaletname İsim, Hukuk
orgeneral Askerlik
genel temsilci
komutan general
levazım dairesi başkanı
Federal hükümetin teşrii kolunun bir bürosu olan sayıştayın başı
(Br) ortalık hizmetçisi
umum müdür
genellemek Fiil
başsayman
genel sekreter
kandaş mirasçı grubuna hasredilmiş
genel halk
tam kabul
bir poliçenin kayıtsız şartsız kabulü
genel hesap (bankanın büyük defterindeki hesap ; mudilerin ve emanetçilerin hesaplarından başka bütün hesaplar
hesap uzmanı
finansal muhasebe
mali muhasebe
genel anestezi İsim, Tıp
genel beğeni
genel rağbet
davalının mahkemenin yetkisini kabul ederek duruşmaya gelmesi ya da kendisini bir vekil veya bazı durumlarda
kanuni temsilci ile temsil ettirmesi
genel düzenleme
malvarlığının terki suretiyle konkordato İsim, Hukuk
tam devir ve temlik
sözlü veya zımni bir akdin yerine getirilmemesinden doğan zarar ziyan davası İsim
baş savcı
büyük avarya avarya avarya
müşterek avarya
ortak bir deniz tehlikesinde meydana gelen zararın gemi
genel avarya
bir kısmını gözden çıkartma sonucunda oluşan hasarın paylaşılması
yükün tümünün kaybını önlemek için
genel bilanço
ıslahat
plüvalü
genel bütçe
(gündem) genel konular İsim
(sigorta , Br) mal sigortası İsim
genel yük
hububat vb
gemiye yükletilen buğday
özel bir amaca ayrılmamış fon
şümullü iddia
genel tıbbi kontrol
genel ciro trafiği
muhtelif emtia
mecburi askeri hizmet
milli sağlık güvenlik
refah veya menfaatle ilgili hizmete alma
genel tüketim
genel maliyet
(sendika) daimi temsilcilik kurulu
davaların sonuçlanması ve incelenmesinde görevli özel organın başı
daimi vekâletnamesi olan avukat
genel danışman
en ağır suçlara bakan askeri mahkeme
arsa veya araziye ait olan ve devredilen kişiyi sadece bir resmi akit alacaklısı durumuna getiren sözleşme
(tanık) inanılabilirlik
adi alacaklı
genel âdet
meslek ayrıntısı göstermeyen âdetler
umumi hasar
bu zararlar hukuken şikâyet olunan fiilden doğmuş kabul olunur
kusurlu bir fiil veya ihmalin doğal ve kaçınılmaz sonucu olan zararlar İsim
umumi bayi
genel bayi
umumi halsizlik
ordonat deposu İsim
umumi vekil
tam ehliyetsizlik
genel dağıtım
genel etki
genel seçim İsim
genel ciro
genel soruşturma
genel denge
toplam malvarlığı
genel sınav
esasa ait itiraz
umumi ihracatçı
genel ihracatçı
kömüne ait emval ve emlak
ustabaşı
vergi ve başka gelirler
devlet hazinesi
kamu serveti
emlak vergisine destek yardım
umumi vasi
her türlü eşya nakliyesi şirketi
genel karargâh
yıldan yıla aktarılan hizmet sözleşmesi
umumi izin
tam teşekküllü hastane
tam teşkilatlı hastane
genel artış
beyaz ciro
açık ciro
genel bilgi
tevarüs edilen servet
umumi sigorta
müşterek sigorta
herkesin meramı
genel niyet
umumi menfaat
büyük defter
genel yevmiye defteri
genel günlük defter
genel kaza yetkisi
genel yargı yetkisi
(asliye mahkemesinin kaza yetkisi gibi
genel kültür
dağıtımı gibi işlerle uğraşan daire
genelde yürürlükte olan kanun
genel büyük defter
genel ruhsat sahibi
genel rehin hakkı
kanuni rehin hakkı
genel eşya
aynı anda muhtelif emlak komisyoncularına verme
her işe koşulan hizmetçi kız
suç işleme niyetliliği
umum müdür
(Br) genel kurul
merkez büro
genel kanı
genel görünüm
genel revizyon
genel gider
genel giderler
tetkik mercii
mal sahibi
çerçeve anlaşması
genel af
komandite ortak İsim
kolektif ortaklık
genel ödeme trafiği
genel izin
durum planı
genel itiraz
genel poliçe (belli bir süre içinde ihraç edilecek malların tümünün sigorta şirketiyle önceden anlaşılan
bir değere kadar tek bir sigorta poliçesiyle
adi posta
genel hareket tarzı
genel mahpus
üzerinde külfet veya mülkiyet olmayan mülk
üzerinde herhangi bir hak tesis edilmemiş mülk
üzerinde külfet ve mülkiyet olmayan mülk
bir tanığa bütün bildiklerini söylemesini emreden soru
genel okur
genel vergi affı
genel kanaat
andırma müşabehet
genel yedekler İsim
genel kural
genel kurallar İsim
genel moda
(emlak vergisi) genel vergi cetveli
genel sekreter
(Br) her hizmete koşulan hizmetçi
genel hizmet Askerlik
genel oturumlar İsim
(Br) ceza mahkemesi
herhangi bir nakliyecinin malını taşımaya hazır olan gemi
genel haber çözme Askerlik
herkesi bağlayan kanun
asli hisse senedi
genel bakış
normal tarife
genel kayıt ve şartlar İsim
jüri üylerinin nihai kararı
kamu yararı İsim, Kamu Yönetimi
genel irade
 1. pasha
army commander
full general
brigadier general
major general

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

 1. Orduda albayla ... ortak ad