1. doğal, tabiî.
  The natural mineral wealth of a country. Death from natural causes.
 2. tabiatta mevcut.
 3. doğaya/tabiata uygun, doğal ilkelere uygun.
  a natural explanation for the strange event.
 4. doğada/tabiatte oluşan, yapay/sun'î olmayan.
  natural prairie unbroken by the plow. natural scenery.
 5. insan karakteri icabı.
 6. eşyanın tabiatine uygun.
 7. normal, tabiî, yapmacıksız.
  a natural pose. natural manner. Try to look natural for your photograph.
 8. asıl.
 9. doğal bilimlere ait.
  natural laws describe phenomena of the physical universe.
 10. gerçekte var olan, maddesel, fiziksel.
 11. fıtrî ahlâk kurallarına uygun.
  natural justice.
 12. yasa dışı, gayrımeşru.
  a natural son/child.
 13. basit, hudayinabit, kültürsüz, kaba saba, yontulmamış.
  the natural man. natural passions.
 14. Müzik (a) diyezsiz ve bemolsüz, doğal, tabiî, (b) (boru, trompet vb.) delik ve tuşları olmayan.
 15. öz, (üvey değil), kan bağı ile bağlı.
  natural parents: öz ebeveyn (anne-baba).
 16. olağan, tabiî, normal.
  Events followed their natural course.
 17. İsim doğuştan hünerli kimse.
 18. İsim doğal ve iyi nitelikli nesne.
 19. İsim, Müzik (a) piyanonun beyaz tuşu, (b) bekar işareti: notanın önüne gelince bemol/diyez etkisini yok eder, (c)
  bekar işaretli nota, tabiî sesli nota.
 20. İsim doğuştan budala/aptal.
 21. İsim, Bilişim (bkz: blackjack ) (7b).
 22. İsim (zarla kumar oyununda) ilk atışta 7 veya 11 getirerek kazanma.
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
Avrupa Tabii Hayatının, Bitki ve Hayvanların Yaşadığı Yerlerin Koruma Altına Alınmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Ham petrol ve doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06.2) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal gaz çıkarımı (NACE kodu: 06.20) İsim, Sanayi ve Zanaatler
okuyup çalışma ile doğuştan olan becerilerini geliştirmek Fiil
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
tüzel kişi İsim, Hukuk
hükmî şahıs İsim, Hukuk
normal doğum İsim, Tıp
normal yolla doğum İsim, Tıp
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili diğer araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.19) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Doğal bilimler ve mühendislikle ilgili araştırma ve deneysel geliştirme faaliyetleri (NACE kodu: 72.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Petrol ve doğal gaz çıkarımını destekleyici faaliyetler (NACE kodu: 09.10) İsim, Sanayi ve Zanaatler
doğal davranmak Fiil
yakınlar
özellikle de kan hısımları arasındaki doğal sevgi ve şefkat bağları İsim
doğuştan vatandaşın vatanına bağlılığı
doğum nedeniyle vatandaşlık
doğal alanlar İsim
doğal
insan eli değmemiş alanlar İsim
doğal varlıklar İsim
doğal davranış davranma
normal yolla doğum İsim, Tıp
normal doğum İsim, Tıp
doğuştan
milli sınır
doğal ara
doğal sermaye (üretimin bir faktörü olarak kullanılan arazi
doğal sermaye
ana ırmak yatağı
piç, gayrımeşru çocuk. İsim
tabiî doğum, ilâçsız ve nisbeten az ağrılı doğum. İsim
anneyi tabiî doğuma hazırlama programı. İsim
kan hısımlığı
kan bağı
asıl renk, doğal/tabiî renk. İsim
takvim günü
takvim günü
gündüz vakti
tabiî ölüm, eceli ile ölüm. İsim
doğal afet
doğal felaket İsim
tabii afet İsim
yaradılış
doğumla iktisap olunan ikametgâh
asıl ikametgâh
hava ile kurutma
takasın en yaygın değiş tokuş biçimi olduğu ekonomi
doğal ekonomi
Allah vergisi
doğal çevre
doğal hak hukuk duygusu
doğal olay
doğa olayı
doğal deney İsim, Rekabet Hukuku
ortalama piyasa fiyatı
gayri meşru bir çocuğun tabii babası İsim
doğuştan geri zekâlı
doğal semereler İsim
tabii semereler İsim
doğal işlev üretici
tabiî/doğal gaz: yeraltından çıkan ve yakıt olarak kullanılan metan gazı (%80'den fazla metan, az miktarda
etan, propan, bütan, nitrojen ve bazen helyum içerir.)
İsim
doğal gaz İsim, Çevre ve Ekoloji
doğalgaz yatakları İsim
doğalgaz boru hattı
doğal cins: eril, dişil vb. İsim
doğa vergisi
doğal armağan
kanuni vasi
çocuğun doğal ve yasal velileri (kural olarak ana ve baba
doğal liman
tabii mirasçı
doğum hakkı gereği mirasçı
murisin füruu
tabiat varlıkları İsim
doğa bilgisi uzmanı.
doğa bilgisi, tabiat bilgisi: botanik, zooloji vb. gibi tabiatteki bütün yaratıkları ve cisimleri inceleyen bilimler. İsim
(teknik dışında kalan) doğa bilimlerin öğrenimi. İsim
doğuştan geri zekâlı
nüfus artışı
yedi yaşına kadarki çağ
(7 yaşına kadarki) çocukluk
doğal faiz oranı
doğal adalet
davalarını anlatmak için her iki tarafa eşit fırsat tanınmalıdır
hakem iyi niyetle hareket etmeli
dava ile ilgili tüm belgeler her iki tarafın kullanımına açık tutulmalı ve her ikisinin de hazır bulunmadığında
her hangibir kanıt sunulmalıdır
bir anlaşmazlığı karara bağlarken bir hakemin uyması gereken kurallar
önyargılı olmadığını ve taraflarla kişisel ilişkisi bulunmadığını göstermelidir
geniş anlamda
tabiat manzarası
doğal dil
doğal yasa, tabiat kanunu. İsim
doğal hukuk İsim, Hukuk
tabii hukuk İsim, Hukuk
doğal özgürlük
bir insanın doğal ömrü
doğal aydınlatma
tabiî logaritma, Neper logaritması,
e tabanına göre hesaplanan logaritma. Simgesi:
ln.


Napierian logarithm
ile ayni anlama gelir.common logarithm
İsim
doğal fire
doğanın verdiği fire
doğal tekel (bir ürüne karşı olan talebin tamamının sadece bir tek şirket tarafından ve en küçük mikyasta
üretim yapmakla karşılanabildiği tekel durum
doğal tekel İsim, Rekabet Hukuku
doğal sayı, pozitif tam sayı (veya sıfır). İsim
doğal sayı İsim, Cebir
doğal sayılar İsim, Matematik
tabii borç
ahlaken mevcut olmakla birlikte dava ile sağlanamayan borç
doğuştan hatip
gerçek kişi İsim, Hukuk
hakikî şahıs İsim, Hukuk
doğal bir olgu İsim
doğa olayı İsim
doğa bilimleri, tabiat bilgisi. İsim
fen bilgisi, fiziksel bilimler. İsim
doğal liman
fiili zilyetlik
doğal prim
doğal prim (hayat sigortasında bir yıl içinde vuku bulan vefat rizikosuna ait prim
sigortanın devam etmesi için asgari prim
tabii karine (kanıtlanmış bir husus başka bir hususiyetin varlığına doğrudan doğruya kanıt ise , birinci
hususun varlığı ikincisininkine karine teşkil
çıkarsanacak doğal sonuç
tabii karine
ortalama piyasa fiyatı
doğal ürün
ham ürün
doğa ürünleri İsim
doğal büyüme
korunacak doğa alanı
korunacak doğa alanı
doğal kaynak İsim, Çevre ve Ekoloji
doğal/tabiî kaynaklar: bir ülkenin yeraltı ve yerüstü kaynakları (maden, petrol, orman, su vb.). İsim
doğal/tabiî hak. İsim
doğal hak İsim, Hukuk
doğal haklar (tabii hukuktan doğan haklar ; insanın yaradılışından doğan ve kişiliğine bağlı olan haklar İsim
doğal haklar İsim
kauçuk. İsim
doğa bilimi, tabiat bilgisi: biyoloji, fizik vb. gibi doğal olayları/nesneleri inceleyen bilim.Tersi:
matematik, felsefe gibi kuramsal bilimler.
İsim
doğabilim, fizik bilimleri.
fen ve doğa bilimleri İsim
doğa bilimleri İsim, Eğitim
doğal ayıklanma, tabiî ıstıfa: belirli çevre koşullarına en iyi uyum sağlayan bitki ve hayvanların yaşamlarını
sürdürebilmesi olayı.
survival of the fittest ile ayni anlama gelir.Darvinism
İsim
doğal ayıklanma İsim, Çevre ve Ekoloji
doğal seleksiyon İsim, Psikoloji
doğal seçilim (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
olayların birbirini doğal izlemesi
doğal ipek İsim, Tekstil Sanayii
doğal büyüklükte
tabiilik
doğa bilgisi
kanuni mirasçılık
kanuni veraset silsilesi
doğal din bilgisi.
natural theologian: doğal din bilgini. İsim
doğal işsizlik oranı
doğal erdem, tabiî/temel fazilet, insanın muktedir olduğu fazilet. theological virtue İsim
temel erdemler, ana faziletler: (eski felsefeye /Eflâtun'a göre) adalet
(justice), basiret/ihtiyat

(prudence), itidal/imsak
(temperance) ve cesaret/yiğitlik
(fortitude).
doğal ücret
doğal ısı
emekliye ayrılmalar ya da ölümler sonucu kendiliğinden küçülmesi
bir örgütün çalışanlarını işten çıkartma yoluna başvurmadan istifalar
doğal yıpranma
doğaya tapma
doğal ölümle ölmek Fiil
kendi ecel liyle ölmek Fiil
sıvılaştırılmış doğalgaz İsim, Kimya