1. cisim, obje, madde.
  a bright moving object appeared in the sky.
  object glass: nesne merceği,
  objektif.
  What an object she looks in that dress! Bu elbise ile bir içim su!
 2. nesne, şey.
  an object of pity/ridicule: acınacak/gülünecek şey.
  the object of one's love: sevilen şey.
 3. konu, mevzu, mesele, husus.
  object at issue: anlaşmazlık konusu, iddia olunan şey.
  an object
  for study: inceleme konusu.
 4. amaç, hedef, nişan.
  With this object in mind/in view: Bu amaç gözönünde tutularak …
  The government
  has been the object of much criticism: hükümet büyük eleştirilere maruz kaldı (hedef oldu).
  object ball: (bilardoda) karambol yapmak için vurulan ilk top.
 5. emel, gaye, erek, murat, maksat.
  with the object of: gayesiyle, maksadıyla.
  What is the object
  of the research? He has no object in life.
  Money is no object: Maksat parada değil/Paranın önemi yok/İş parada değil.
 6. Gramer nesne: Tümcede yüklemi bütünleyen, eylemsel yüklemin olanaklı yayılımları arasında yer alan, geçişli
  eylemin zorunlu kıldığı tümleç.

  “ball” in “He hit the ball” is an object.

  direct object: nesne.
  indirect object: dolaylı tümleç.
 7. itiraz etmek, karşı gelmek, engel olmak.
  I object to that remark. I object most strongly.
 8. reddetmek, kabul etmemek, protesto etmek.
  I made my suggestion, but John objected.
 9. razı olmamak, mümanaat etmek.
  Mother objected that the weather was too wet to play outdoors.
amacını gerçekleştirmek Fiil
gayesini gerçekleştirmek Fiil
amaca varmak Fiil
amacına ulaşmak Fiil
amacını gerçekleştirmemek Fiil
bir şeyi gaye edinmek Fiil
itiraz İsim, Hukuk
amacına erişmek Fiil
amacını gerçekleştirmek Fiil
geçiş nesnesi İsim, Psikanaliz
geçiş alanı İsim, Psikanaliz
sanat eseri İsim, Sanat
itiraza açık olmak Fiil
birinin itiraz etmesi için serbest bırakmak Fiil
çok gizli sorun
mavi gök cismi: bir zamanlar yıldız sanılan, önemli bir radyo dalgası yayınlamayan gök cisimlerinden herhangi biri. İsim
ana amaç
türdeş nesne.
şirketin amacı
dolaysız tümleç, nesne. İsim
gömülü nesne Bilgi Teknolojileri
uçan nesne
projektörü bir nesne üzerine çevirmek Fiil
bulunmuş eşya. İsim
Hoag Cismi Özel Isim, Astronomi
dolaylı tümleç.
yatırım nesnesi
Mayall Nesnesi Özel Isim, Astronomi
paranın önemi yok
hareketli obje İsim
rehinli eşya
delici alet İsim, Hukuk
fiyat önemsiz
önemsiz fiyat
ilkel nesne Bilgi Teknolojileri
esas amaç
yinel nesne: etken ve edilgen tümcelerde aynı şekli koruyan nesne.
“The picture was shown me”
ve
“They showed me the picture” tümcelerindeki

me
gibi.
ikincil amaç
cinsel tatmin aracı gözü ile bakılan kişi
kesici alet İsim
kesici alet İsim
kanuni hedef
şüpheli cisim İsim
vergi konusu
verginin konusu
deneme parçası İsim
her bir nesneye değer biçmek Fiil
gayesiz dolaşmak Fiil
nesne a İsim, Psikanaliz
anlaşmazlık konusu
iddia olunan şey
masraf hesaplarının cinslerine göre sınıflandırılması
amaç program Bilgi Teknolojileri
amaç bilgisayar
amaç görünüm
nesne sabitliği İsim, Psikanaliz
modele bakarak resim yapma
lukata
bulunan eşya
objektif
objective ile ayni anlama gelir. (optik) nesne merceği, objektif: mikroskop, teleskop vb. optik
aletlerde cisme bakan mercek (düzeni).
hayattaki amaç
sigortalı eşya
gösterili /uygulamalı ders: bir ilkenin somut bir şekilde örneklerle anlatılması/öğretilmesi. İsim
Nesne Bağlama ve Katıştırma Bilgi Teknolojileri
bir mektubun konusu
bir kanunun hedefi
hayran kalınacak şey
davanın nedeni
bir fiilin amacı
sanat eseri İsim, Sanat
takas edilen nesne
sigorta konusu
acınacak insan
satın alınan nesne
teslim edilen şey
değerli şey
nesneye dayalı Bilgi Teknolojileri
nesne yönelimli programlama
nesne sürekliliği İsim, Psikanaliz
nesne küçük a İsim, Psikanaliz
nesne ilişkileri kuramı İsim, Psikanaliz
beğenmemek, uygun görmemek, tasvip etmemek, -den hoşlanmamak, reddetmek.
karara itiraz etmek Fiil, Hukuk
bir tanığa itiraz etmek Fiil
inceleme konusu
nefret konusu olmak Fiil
hışmına uğramak Fiil
alay konusu olmak Fiil
sefalet içinde ölmek Fiil
özseverci konu seçimi.
eyvallah demek Fiil
kâr amacıyla
ün kazanmak amacıyla çalışmak Fiil