1. İsim, Hukuk suçlu
 2. Sıfat, Hukuk cezai
 3. Sıfat, Hukuk cürümsel
 4. Sıfat, Hukuk kriminal
 5. cinaî, suç+, cürüm+, ceza+.
  criminal code: ceza kanunu.
  criminal law: ceza hukuku.
  criminal
  lawyer: (ağır) ceza avukatı.
  criminal investigation department: emniyet cinayet dairesi.
 6. suç niteliğinde, suç sayılan.
  a criminal act.
 7. suçlu, kabahatli, cani, suç/cinayet işleyen kimse.
  The judge sent the criminal to the prison for 12 years.
 8. manasız, saçma, yazık, günah.
  It's criminal to waste so much time. It's criminal that some people
  should have 4 houses while others have nowhere to live.
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine Ek Protokol İsim, Uluslararası Hukuk
hukuk hakimi, hukuk mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
hukuk hakimi, hukuk mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
ceza davası İsim, Hukuk
ceza yargılaması İsim, Ceza Hukuku
aynı fiilin iki ülkede de suç olması İsim, Ceza Hukuku
suç işlemek amacıyla örgüt kurmak Fiil, Ceza Hukuku
Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
cürümsel olmayan Sıfat, Hukuk
suçlu damgası yemek Fiil
kanlı katil
bir suçlunun yakalanması
rastlantısal olarak suç işleyen kişi
sık sık suç işleyen suçlu
bir suçluyu gizlemek Fiil
bir suçluyu gizleme
tehlikeli suçlu
pranga kaçağı
tehlikeli mücrim
bir suçluyu hile ile yakalamak Fiil
idam edilen suçlu
kaçak suçlu
sabıkalı
itiyadi suçlu
ısrarla suç işleyen kişi
kaşarlanmış sabıkalı
bir suçlunun teşhisi
sabıkalı
birini suçlu olarak damgalamak Fiil
suçluyu yakalamak Fiil
bir suçluyu yakalamak Fiil
yakalanmamış suçlu
kaçak mahpus
adı çıkmış suçlu
kiralık katil
bir suçluyu yakalamak Fiil
suçlu yu köşeye sıkıştırmak Fiil
suçluyu aramak Fiil
bir suçluyu aramak Fiil
bir suçluyu bulmak Fiil
bir suçlunun izini bulmak Fiil
devlet haini
belalı suçlu
suçlu yu izlemek Fiil
bir suçluyu izlemek Fiil
bir mahkûmu sürgüne göndermek Fiil
bir suçluyu iple bağlamak Fiil
savaş suçlusu
görevi sırasında yasaları çiğneyen ticaret ya da meslek adamı
cezalandırılacak bir fiil
suç fiili
kamu davası İsim, Ceza Hukuku
ceza davası İsim, Hukuk
ceza davası temyizi
(a) ırza tecavüz, (b) tecavüz.
müessir fiil suçu
suç girişimi
cezai ehliyet
suçluluk hayatı
suç hayatı
ceza davası İsim, Ceza Hukuku
kamu davası İsim, Hukuk
hücre evi İsim
ithamname
iddianame
suçluluk isnadı
ceza iddiası İsim, Hukuk
suç iddiası İsim, Hukuk
suç isnadı İsim, Hukuk
yüklenen suç İsim, Hukuk
ceza kanunu İsim, Ceza Hukuku
ceza kanunu İsim, Hukuk
birine karşı ihbaratta bulunma
suç duyurusu İsim, Hukuk
suç sayılacak davranış
bir suç işleme konusunda anlaşma
mahkemeye saygısızlık/itaatsizlik suçu.
conversation ile ayni anlama gelir. zina.
ağır ceza mahkemesi.
sulh ceza mahkemesi İsim, Ceza Hukuku
cezai ehliyet
suç işleme eğilimi
suç işlemeye eğilim
ağır cezaya giren dolandırıcılık
cezai ağır ihmal
bir tahkikat jürisine havale olunmadan doğrudan doğruya devletin görevli memurunca açılan ceza davası İsim
suç ihbarı
cezai ehliyet
suç işleme niyeti
suç niyeti
cürüm kastı
cürmi kasıt
kastı cürmü
suç işleme kastı İsim, Hukuk
suç kastı İsim, Hukuk
taammüd İsim, Hukuk
ceza soruşturması İsim, Hukuk
cezai soruşturma İsim, Hukuk
(Br) suç araştırma emniyet dairesi
ceza hakimi İsim, Hukuk
ceza hakimi, ceza mahkemesi hakimi İsim, Hukuk
suçluları yargılama yetkisi
ceza davalarıyla ilgili kaza yetkisi
suçluları muhakeme yetkisi
ceza davalarına ilişkin kaza yetkisi
cezai adalet
ceza adaleti İsim, Hukuk
ceza yasası İsim, Ceza Hukuku
ceza hukuku İsim, Ceza Hukuku
ceza hukukçusu
ceza avukatı
suç işlemeye eğilimli olma
suç işleme eğilimleri İsim
ceza mevzuatı İsim, Hukuk
cezai mesuliyet
ceza sorumluluğu İsim, Hukuk
cezai sorumluluk İsim, Hukuk
hakaret
cezayı gerektiren iftira
fesatçılık
kışkırtıcılık
(US) suç sayılacak haince davranış
arabozuculuk
kanunsuz hareket
cezayı müstelzim
kötü idare
bir kimseyi suç işlemeye iten neden
ceza gerektiren ihmal
ağır kusur
cezayı gerektiren suç
cezayı gerektiren hareket İsim
cürüm İsim, Hukuk
çocuk aldırma
organize suç örgütü İsim
suç örgütü İsim, Ceza Hukuku
adli polis
cezai usul hukuku
ceza davası usulü
suç işlemeye eğilimli
ceza davası usulü
ceza muhakemeleri usulü İsim, Hukuk
cezai yargılama usulü İsim, Hukuk
ceza muhakemesi İsim, Hukuk
ceza muhakemesi hukuku İsim, Hukuk
ceza takibatı
cezai kovuşturma
kamu davası İsim, Ceza Hukuku
cezai takibat
kovuşturma İsim, Hukuk
ceza yargılaması İsim, Hukuk
ceza davaları ile ilgili olarak yapılan her nevi tebligat
ceza takibatı İsim, Hukuk
kanuni takibat İsim, Hukuk
amme namına açılan ceza davaları İsim
cezai kovuşturma İsim, Hukuk
ceza kovuşturması İsim, Hukuk
cezai takibat İsim, Hukuk
sabıka
suç kaydı
sabıka kaydı İsim, Ceza Hukuku
mahkûmiyet kayıtları İsim
adli sicil İsim, Ceza Hukuku
adli sicil kaydı İsim, Hukuk
sabıka kayıtları İsim, Hukuk
cezai mesuliyet
cezai yaptırım İsim, Ceza Hukuku
cezai müeyyide İsim, Hukuk
mahkûmiyet kararı
suç istatistiği
ceza kanunu
(US) kanun dışı birlik
ceza davası duruşması
ceza duruşması
ceza temyiz mahkemesi
sabıka kaydı olmak Fiil, Hukuk
suç takibatında bulunmak Fiil
cezai takibatın zamanaşımı uğraması
cezai takibatın zamanaşımına uğraması
sabıkasız
maddi ceza hukuku İsim, Hukuk