1. Sıfat yığınsal
 2. kütle.
  Einstein studied the relation of energy and mass.
  mass number: kütle sayısı.
  mass
  spectrograph: kütle izgeçizeri.
  mass spectrum: kütle izgesi.
  mass unit: kütle birimi.
 3. yığın, küme.
  a mass of sand. The ship cut its way slowly through masses of ice.
 4. parça, topak, yumak.
  a mass of dough: hamur yumağı.
 5. demet.
  a mass of flowers.
 6. kalabalık, topluluk, toplum, sürü.
  people in the mass: genellikle halk, toplum.
  a mass of people:
  büyük kalabalık.
  A mass of people jammed into the arena: Alanda büyük bir kalabalık toplandı.
  There are masses of people in here: Burada bir sürü insan var.
 7. çoğunluk, ekseriyet, büyük kısım, kısmı küllî.
  the great mass of the people: halkın çoğunluğu.

  The mass of public opinion is in favor of no-fault auto insurance.
 8. toplumsal, kütlesel, çoğunluğu kapsayan/ilgilendiren, yaygın, kapsamlı, şümullü.
  mass hysteria. a
  mass meeting. mass culture. a book designed for a mass market. mass education.

 9. in the mass ile ayni anlama gelir. toptan, toplu(ca), kütle/sürü halinde, toplu olarak, yığın
  yığın, küme küme.
  mass production.
  mass attack: toplu saldırı.
  mass executions: toptan idamlar.
  mass rising: bütün halkın ayaklanması.
 10. alelâde, halktan, avama mensup.
  mass man.
 11. topla(n)mak, yığ(ıl)mak, bir araya gelmek/getirmek, kümele(n)mek.
 12. İsim âyin, Katolik kiliselerinde ekmek ve şarabın takdisi âyini (Aşai Rabbani).
  high Mass: müzikli
  tam âyin.
  low Mass: müziksiz âyin.
  black Mass: (a) ölüler için yapılan âyin, (b) küfür ile icra edilmiş Aşai Rabbani âyini, (c) şeytana tapmak için düzenlenen âyin.
 13. İsim âyin müziği.
kafasında bir sürü ayrıntı tutmak Fiil
katliamcı İsim
akustik atalet.
aktif kütle İsim, Fizik
hava kütlesi: geniş bir bölgeyi kaplayan ve yatay düzlemde özellikleri üniform olan hava tabakası. İsim
öğeciksel kütle, atom kütlesi: bir elemanın yerdeşinin öğeciksel kütle birimine göre hesaplanan kütlesi.

atomic mass unit: öğeciksel kütle birimi: karbon atomunun en bol bulunan yerdeşi kütlesinin 1/12.000'ine eşit olarak seçilmiş kütle birimi (≈ 1.6605x10-27 kg).
İsim
atom kütlesi İsim, Mühendislik
dengeleme kütlesi İsim, Ulaşım
(papazların kara cübbe giydikleri) ölülerin ruhuna dua âyini.
dinsizler âyini: dinsizlerin Hristiyanlıkla alay için yaptıkları âyin.
kütle özeği/merkezi. İsim
toplu nakliyat
dönüşül kütle: kendi kendine bir zincir tepkileşimi sürdürmeye yeterli ışımetkin özdek tutarı. İsim
halk âyini, dinî müzik yerine halk müziği ile yapılan âyin. İsim
birikmek Fiil
(Katolik kiliselerinde) büyük âyin. İsim

mass ile ayni anlama gelir. toptan, toplu(ca), kütle/sürü halinde, toplu olarak, yığın yığın,
küme küme.
mass production.
mass attack: toplu saldırı.
mass executions: toptan idamlar.
mass rising: bütün halkın ayaklanması.
ilk kitle
özdek korunumu yasası, kütle sakımı kanunu. İsim
kütlenin korunumu kanunu İsim, Fizik
eli silah tutan herkesin askere alınması
basit/sade âyin: müziksiz ve korosuz kilise âyini. High Mass İsim
azami toplam kütle İsim, Ulaşım
duruk kütle: görelilik kuramında devinen bir gözlemciye göre devinimsiz bir cismin kütlesi (Cisim hızlandıkça kütlesi artar). İsim
topak
kargaşalık
kargaşa
teknik açıdan izin verilen azami yüklü kütle İsim, Ulaşım
çekilebilir kütle İsim, Ulaşım
yüksüz kütle İsim, Ulaşım
kitlesel hareket İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kitle hareketi
kitleye hitap eden reklam
kitleyi cezbetme
kitlelere karşı takınılan tavır
toplu tutuklama İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
toplu tutuklamalar İsim
toplu saldırı
yığınların dolaşımı
yığınların okuduğu gazete
kitle iletişimi İsim, İletişim
yığınların tüketimi
kütle eksiği: bir atom çekirdeği kütlesi ile onu oluşturan çekinciklerin kütleleri toplamı arasındaki
fark (çekirdeğin oluşumu esnasında açığa çıkan enerjiyi belirler). binding energy
toplu gösteri
kitlesel gösteri İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yığınların ülkeden çıkartılması
toplu halde sınırdışı etme
toplam üzerinden indirim
bir maldan büyük miktarda alındığında yapılan iskonto
toplu işten çıkarma
toplu işten çıkarmalar İsim
kitle gösterisi
toplu gösteriler İsim
yaygın eğitim İsim, Eğitim
toplu göç
toplu halde göç
halk eğlencesi
katliam
kitlesel yokoluş (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji
toplu mezar İsim
toplu mezar İsim
lojman
topluluk histerisi
kitle geliri
katliam İsim
kitlesel infaz İsim
katliam İsim
kırım İsim
toplu kıyım İsim
toplu işçi çıkarma İsim, İşletme
toplu işten çıkarma İsim, İşletme
genel okura hitap eden dergi
tümduyurum, kitle iletişim, toplu haber yayma araçları. İsim
toplu haber araçları (gazete, radyo, TV).
kitlesel mecralar İsim, Reklamcılık
kitle iletişim araçları İsim, Reklamcılık
kitlesel medya İsim, Sosyoloji
kitle iletişim araçları İsim, İletişim
kitle medyası (insanların büyük çoğunluğunun ilgisini çeken iletişim medyası İsim
genel toplantı: çoğunlukla siyasal tartışma amaciyle yapılan halka açık toplantı. İsim
her cins malın satıldığı büyük perakendeci mağazası
kitle göçü
toplu göç İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
kitlesel göç İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
seri tadilat İsim, Ulaşım
tüm devinim, kütle hareketi, toplu hareket, büyük bir topluluğun taşınması/yer değiştirmesi, geniş ölçüde
havadan taşıma.
mass movement of troops: büyük askerî birliklerin havadan taşınması.
İsim
kütle/toplum/halk hareketi/girişimi: mevcut toplumsal, ekonomik ve siyasal kurumları değiştirmek için
avam tabakasının giriştiği kapsamlı hareket.
İsim, Sosyoloji
katliam
kitle katliamı
kütlesel ad: sonsuz parçalara bölünebilen cisimlerle soyut kavramlara verilen ad:
water, air, happiness
gibi. İngilizcede bu adlar
indefinite article (

a, an)
almazlar ve çoğul yapılamazlar. count noun
İsim
kütle sayısı: (a) bir öğecik çekirdeğinin çekincik sayısı, (b) bir öğecik çekirdeği yerdeşinin öğecikler
kütlesine en yakın tüm sayı.
İsim
kütle numarası İsim, Biyoloji
(Br) toplu haldeki halkın kamuoyunu elde etmek için yapılan araştırma
malvarlığı
dinleyici kitlesi
çıplak şasi kütlesi İsim, Ulaşım
kitle partisi İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
toplu halde grev gözcülüğü yapma
toplu halde grev gözcülüğü
büyük grev gözcülüğü seferberliği
tüm-üretim, toptan üretim/istihsal, seri imalât, malların makine ile çok sayıda üretimi. İsim
seri imalat İsim, Tekstil Sanayii
seri üretim süreci ile üretilmiş otomobil
seri üretim sanayii
seri üretim yapan kuruluş
kitlesel eylem İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
yığınların alım gücü
toplu gösteri
kiraları toplamak Fiil
yığınların gösterdiği tepki
toplu satış
yüksek hareketlilik
yüksek uzmanlık ve düzeysel insan ilişkileriyle belirlenen çağdaş kentsel alan toplumunun durumu
kitle toplumu İsim, Sosyoloji
kütle izgeçizeri. İsim
kütlesel izgeölçer: bir maddeyi iyonlaştırıp magnetik/elektrik alana maruz bırakarak zerreciklerin sapma
derecesinden bileşenlerini tanımlayan alet.
İsim
kütle izgegözler: elektrikle yüklü zerreciklerin kütlelerini ölçmekte kullanılan alet. İsim
kütle izge bilgisi. İsim
kütle izgesi: elektrikle yüklü zerreciklerin kütlelerine ve kütlelerinin yüklerine oranına göre sıralanmış izgeleri. İsim
yığın bellek Bilgi Teknolojileri
genel grev
yığınlara telkin etme
toplu intihar İsim, Din ve İnanç
kitle turizmi İsim, Turizm
kitle turisti
en az serüveni ve yolculuk sırasında her şeyde alıştığını yeğleyen turist tipi
kütle transferi
toplu taşıma
toplu taşıma
kıta yığmak Fiil
kitlesel işsizlik İsim, Ekonomi
toplu işsizlik
genel aşılama
= Massachusets (ABD eyaletlerinden biri).
büyük servet yığmak Fiil
atomik kütle birimi İsim, Kimya
kütleler etki yasası: “Bir kimyasal tepkimede ürünlerin etkin kütleleri çarpımının, tepkenlerin etkin
kütleleri çarpımına oranı sabittir.”
İsim
kitle imha silahları İsim
toplu yok etme silahları İsim