group

 1. Noun zümre
 2. grup, küçük kalabalık.
  a group of children/of tall trees.
  group insurance: grup sigortası, toplu sigorta.
 3. heyet, topluluk, takım, küme.
  to gather into groups: küme küme toplanmak.
  to form a group: bir takım kurmak.
 4. Biology sınıf, birbirine benzer bitki/hayvan topluluğu.
  Wheat, rye and aots belong to the grain group.
 5. Chemistry (a) grup, radikal, kök: bir molekülün parçasını oluşturan birbirine bağlı atom kümesi: hidroksil grubu
  OH gibi, (b) periyodik cetvelde benzer özellikli elemanlar kümesi, grup.
 6. Geology iki veya daha fazla katmandan oluşan kaya.
 7. Military birlik, bir karargâha bağlı 2 veya daha fazla taburdan oluşan askerî müfreze.
 8. 2 veya daha fazla filodan oluşan taktik hava birliği.
 9. Maritime Traffic filo, belirli bir harekâtla görevli birkaç harp gemisi veya uçak filosundan oluşan birlik.
 10. Mathematics öbek: belirli işlemler sonucunda aynı küme içinde kalan elemanlar veren kapalı küme.
 11. öbek: iki durak arasında yer alan ya da bir vurgu çevresinde toplanan öğeler bütünü.
 12. kümele(n)mek, bir araya gelmek/getirmek, gruplaş(tır)mak.
 13. gruplara/sınıflara ayırmak/ayrılmak.
  We can group animals into several types.
 14. yan yana gelmek, gruba/kümeye/topluluğa katılmak.
yüksek risk grubu Noun, Medicine
dar gelirliler Noun, Economics
organize suç örgütü Noun, Criminal Law
güç odakları Noun
hedef grup
Abelyen grup Noun, Mathematics
değişmeli grup Noun, Mathematics
bir reklam şirketinin bir grup müşterisinin işlerine bakan alt-birimi
asetil grubu Noun, Chemistry
asil grubu: genel formülü RCO- olan tek valanslı grup. Burada R, tek valanslı bir organik gruptur.
danışmanlar
yaş grubu
alkil grubu: Genel formülleri CnH2n+1 olan ve alifatik hidrokarbonlardan elde edilen
tek valanslı gruplardan biri (metil grubu CH3- veya etil grubu CH5- gibi).
alkylic: alkil+.
allyl ile ayni anlama gelir. alil kökü: propilenden elde edilen tek valanslı H2C=CHCH2- grubu.
amino grubu: tek valanslı -NH2 grubu.
amil grubu: birçok eşizleri olan tek valanslı C5H11- grubu, özellikle türevlerine
meyve özlerinde raslanan CH3CH2C-(CH3)2- grubu.
amylic: amilli, amil grubu içeren.
yatıştırıcılık taraftarları Noun
ordular grubu
arseno grubu/kökü: 2 valanslı
-As=As- grubu.
arsino kökü: tek valanslı H2As- grubu.
aril grubu: aromatik hidrokarbondan bir H atomu çıkarılarak elde edilen organik grup: benzenden (C6H6)
elde edilen fenil C6H5- gibi.
Noun
dingil grubu Noun, Transport
aks grubu Noun, Transport
azido grubu: hidrazoik asitten türeyen tek valanslı N3- grubu.
azo grubu: hidrokarbonlarla bileşimler yapan 2 valanslı -N=N- grubu.
banka grubu
banka konsorsiyumu
pazarlık yapan topluluk
uluslararası kısa vadeli sermaye piyasasında ticareti zorlaştıran ya da olanaksız yapan ciddi tedirginlikleri
önlemek için önlemler alan ABD para otor
muharebe grubu: tümenden küçük piyade veya hava indirme birliği. Noun
benzal grubu: benzaldehitten türeyen 2 valanslı C6H5CH- grubu
benzoil kökü: benzoik asitten türeyen tek valanslı C6H5CO- grubu.
benzil kökü: toluenden elde edilen tek valanslı C6H5CH2- kökü.
öbek Information Technology
kan grubu. Noun
bütünden kopan grup
kopan grup
bütilen kökü: formülü -C4H8- şeklinde olan 2 valanslı 4 eşiz gruptan biri, özellikle
-CH2CH2CH2CH2- şeklinde olanı.
Noun
alıcı topluluğu
satın alım birliği
belli bir konuda tartışmayı
fikir alışverişinde bulunmayı amaçlayan küçük topluluk
kakodil grubu, tek valanslı (CH3)2As- grubu.
cacodylic: kakodilli, kakodil+.

cacodylic acid: kakodil asidi: C2H7AsO2: zararlı bitkileri yoketmekte kullanılan zehirli kristal.
karbonil grubu, 2 valanslı C-O grubu.
koalisyon grubu
kod grubu, şifrelenmiş bir metinde rakam /harf gruplarından herbiri.
muharebe grubu
holding (birleşmeye tabi ortak şubeler
konsolide bilançoya giren bütün bağlı şirketlerin meydana getirdiği topluluk
tüketici grubu
müşteri grubu
kiyanüs, tek valanslı siyanür iyonu: -CN=N.
borçlu grup
müzakere grubu
oyuncu topluluğu
işverenler topluluğu
girişimci topluluk
çevreci grup Noun, Environment-Ecology
takas grubu
deneme grubu
bilirkişi heyeti
aile topluluğu
avcı uçağı grubu
finansman grubu
belirli bir ürüne ya da bir reklamın yaklaşımına tepkiyi ölçmek amacıyla kendilerine anket uygulanan belirli bir insan grubu
taraftarlar
partizanlar
teröristler
dayanışma grubu
hizip
gelir grubu
sanayi grubu
sanayii grubu
sanayi grubu
bakanlararası çalışma grubu
menfaat topluluğu
menfaat grubu
ihraç grubu
etiket grubu
edebiyat topluluğu
yönetici grup
yönetmen grubu
üretici şirketler grubu
kıyı küme
alt grup
müzakere grubu
müzakereye iştirak eden delegasyon
değişmesiz grup Noun, Mathematics
Abelyen olmayan grup Noun, Mathematics
meslek grubu
meslek grubu
muhalefet grubu
teşkilat
(sosyoloji) yabancı grup
meclis grubu
parlamento parti grubu
küçük çocuk oyun grubu
siyasi grup
meslek grubu
(menkul değerler ihracı , US) konsorsiyum
mubayaa grubu
(pazar araştırması) bir dergi ya da gazetede aynı makaleleri okuma eğilimi gösteren kişiler
başkaldıran grup
reasürans şirketler grubu
reassürans şirketler grubu
araştırma grubu
direnişçiler
maaşlılar
maaş grubu
satış grubu
satış grubu (yeni ihraç edilmiş bir menkul kıymetin halka satışını üstlenen kuruluşlar
hissedarlar grubu
gemicilik grubu
toplum
Birleşmiş Milletler Örgütü daimi grubu
Birleşmiş Milletler daimi grubu
altküme
(uçak) dümen takımı
hedef grup
vergi grubu
ağaç işleme sanayii işletmesi
gruplandırma
ticaret dalı
iş grubu
ticaret şirketleri grubu
kullanıcı grubu Information Technology
ziyaretçi grubu
satın alma birliği
ücret grubu
çalışma grubu
grup intibakı
bir holding ve ona bağlı işletmelerin birlikte sunulan hesapları Noun
firma faaliyetleri Noun
toplu reklamcılık
(US) grup geliri
grup geliri
grup bankacılığı
holding bankacılığı
(US) grup bankacılığı
bir grubun içindeki kimselerin kendilerini öteki gruplardan ayırmak amacıyla kendi gruplarına katılmak
isteyen kimseler için koydukları koşullar ya da
ana hat grup cereyan kesici
grup ikramiyesi
toplu alım
(Hava) albay.
grup başkanı Noun, Politics-Intl. Relations
grup başkanı Noun, Politics-Intl. Relations
grup başkanı Noun, Politics-Intl. Relations
grup başkanı Noun, Politics-Intl. Relations
grup kaynaşması
grup komutanı
grup (birbirinden bağımsız şirketlerin rekabete karşı koymak amacıyla ortak bir yönetim altında birleşmeleri Noun
grup kararı
ucuz reklam tarifesi
grup indirimi
grup tenzilatı
grup tartışması
grup finansmanı
toplu sigorta (işverenin işçileri toplu olarak sigorta ettirmesi
grup sigortası Noun
topluluk arası iletişim
grup görüşmesi
grup maçı Noun, Sports
grup kişilerinin düşünceleri Noun
fikirleri Noun
bir gruptaki kişilerin düşünceleri Noun
grup verimi
topluluk resmi
grupla yolculuk etmek isteyen kişilerin ilgilenecekleri broşür ya da yayınları hazırlayan kişi ya da örgüt
grup sigortası poliçesi (tek bir poliçe içinde bir topluluğun sigortalanması
grup sigortası poliçesi
grup adeti
grup âdeti
grup başkanı Noun, Management
grup için uygulanan tarife
grup ücret tarifesi
grup ilişkisi
birlik ve bağlılık duygularının bir grubun içine girmesi sonucunda bu gruba üye bireylerin belirli bir
amaca ulaşmak üzere çalışma isteklerini ve çaba
aynı kategoride ya da bir yerde toplamak Verb
gruplara uygulanan öğretim programının sevk ve idaresi
grup seyahati
grup öğretimi
toplamak Verb
grup çalışması