holiday season

  1. tatil mevsimi
tatil diye daha yüksek fiyat istemek Verb