implied

  1. Adjective, Law zımni
  2. Adjective içerik, zımnî.
    an implied obligation/compliment.
  3. Adjective anlaşılan, ima edilen, kastedilen, … demek olan.
sarih veya zımnî Adjective, Law
açık veya zımnî Adjective, Law
açık veya örtülü Adjective, Law
zımni teminatlar Noun
zımni teminatlar (geminin sefere elverişli olacağı ya da alışılmış , belirli rotasından sapmayacağı teminatı
zımni ilga
bir kanunun yürürlükten kaldırma hükmünü içermeyen ancak aykırı hükümler ihtiva eden daha sonraki bir
kanunla zımnen yürürlükten kaldırılması
Noun, Law
zımni kabul
delalet eden fiil
tarafların davranışlarından çıkarılan temsilcilik ilişkisi
zımni temsil ilişkisi
zımni temsil
zımni akit
zımni rıza
zımni muvafakat
zımni kabul
zımni yetki
zımni selahiyet
manevi zorlama
zımnî danışıklık Noun, Competition Law
zımni şart
zımni şartlar Noun
zımni itiraf
zımni itiraf (sanığın hafif bir ceza verilmesini ya da cezanın tecilini talep etmesi gibi
zımni onay
zımni rıza
zımni mukavele
zımni akit Noun, Law
zımni sözleşme Noun, Law
zımni akit ya da taahhüt
zımni akit veya taahhüt
tapuda tescil olmamakla birlikte koşullar ya da teamül gereği hukuken varlığı farz ve kabul edilen irtifak hakkı
tapuda tescilli olmamakla birlikte koşullar veya teamül gereği hukuken varlığı varsayılan ve kabul edilen irtifak hakkı
zımni mükellefiyet
zımnen kabul edilmiş hasar tazminat yükümlülüğü
zımnen kabul edilmiş hasar tazminatı yükümlülüğü
zımni niyet
zımni olarak verilmiş imtiyaz
sözle veya yayın yoluyla hakaret suçlarında zımnen ifade olunan tahkir kasıt ve niyeti
tahmin edilen suç işleme kastı
zımni vecibe
zımni yükümlülük
zımni teklif
zımni yetki
zımni vekâlet
zımnî hüküm, mahkeme kararıyla sözleşmede yer aldığı varsayılan hüküm Noun, Contract Law
zımni tasdik
zımni tanıma Noun, International Law
imalı ret
farz olunan sözleşme şartı
zımnî hüküm, mahkeme kararıyla sözleşmede yer aldığı varsayılan hüküm Noun, Contract Law
bir hizmet sözleşmesinde zımnen ifade olunan kayıt ve şartlar Noun
tamamen eşit hukuk koşullarında oluşan bir yeddiemin kurumu
tarafların bir amacı olmaksızın
zımni feragat
(US) sözleşmede açıkça belirtilmemiş olmakla beraber her iki tarafça açıkça kabul edilebilen ve kendileri
açısından bağlayıcı görülen hükümler
(US) zımni garanti
zımni garanti
avukatlık mesleği icabı
onun arzusu hilafına bile yapılan bu fiiller müvekkilini bağlayıcıdır
ancak bu fiiller davanın sebebine değil halline matuf olmalıdır
müvekkiline danışmadan
geleceğini ima etti