laugh down

  1. : gülerek susturmak, istihfafla karşılamak.
    to laugh down a proposal: bir teklifi alaya alarak akamete uğratmak.