level

 1. Noun düzey (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 2. Noun mesabe (outdated)
 3. Noun derece
 4. Noun seviye (Kaynak: Evrim Çalışkanları)
 5. Adjective düz, düzgün (yüzey).
  level ground: düz zemin.
 6. Adjective yatay, ufkî.
  The tray must be absolutely level. Hold the stick level.
 7. Adjective (önem/nitelik) eşit, aynı (değerde/nitelikte), başabaş.
  dead level: dümdüz (yüzey), aynı, eşit.

  The two contestants are dead level .
  to be level with (in race): (yarışmada) başabaş gelmek.
  to draw level with (in race): (yarışmada) aynı dereceyi almak.
  to be level in seniority: kıdemce aynı olmak.
 8. Adjective tekdüze, yeknesak, üniform.
  level stress.
 9. Adjective (a) bir düzeyde/seviyede/hizada, aynı yükseklikte/irtifada.
  level with: bir hizada.
  on a level
  with … : … ile aynı düzeyde/seviyede/yükseklikte.
  The table is level with the window sill. (b) düzeyli, seviyeli, düzeyde, seviyede.
  High-level talks have began between the major powers. (c) (rütbe/derece/nitelik bakımından) eşit, denk, muadil, aynı seviyede.
  The two friends remained level in rank, but not in salary.
 10. Adjective silme, ağzına kadar dolu.
  a level teaspoon of salt.
 11. Noun (kabarcıklı) düzeç, tesviye aleti/ruhu.
 12. Noun (Topoğrafya) nivo, tam yatay durumu gösteren/ölçen teleskoplu alet, bu aletle yapılan ölçü.
  to take a level: nivo ölçmek.
 13. Noun yatay çizgi/düzlem.
 14. Noun yataylık, yatay durum.
  out of level: yatay olmayan, eğik.
 15. Noun düzlük, düz arazi.
  lay (a place) level with the ground: (bir yeri) dümdüz yapmak, yer ile yeksan etmek.
 16. Noun düz/düzgün yüzey.
 17. Noun düzey, seviye, yükseklik, hiza.
  social/intellectual level . The water rose to a level of 10 meters.

  This problem is handled at ministerial level: Bu sorun bakanlar düzeyinde ele alınıyor.
  on a level with: … ile bir hizada/seviyede.
  at a higher/lower level: Daha yüksek/alçak düzeyde.
  The noise level in the library makes it hard to concentrate.
 18. Noun aşama, derece, rütbe, mevki, kademe.
  professional level: meslekî derece/kademe.
 19. Noun başarı derecesi.
 20. Verb (bir yüzeyi) düzeltmek, tesviye etmek.
  They used bulldozer to level the ground.
 21. Verb bir düzeye/aynı seviyeye getirmek.
  level up: dümdüz etmek, bir hizaya getirmek.
 22. Verb yıkmak, yerle bir etmek, dümdüz etmek, toprak seviyesine indirmek.
  The tornado leveled every house
  in the town. to level trees.
 23. Verb (bir kimseyi) devirmek, yıkmak, yere sermek.
  level a blow at someone: birisine bir darbe indirmek.
 24. Verb (iki veya daha fazla şeyi) eşitle(ştir)mek, eşit yapmak, denkleştirmek, müsavi kılma.
  to level social classes.
 25. Verb (tüfek/eleştiri vb.) yöneltmek, tevcih etmek, doğrultmak.
  level accusations against someone: birini
  suçlamak, birine karşı ithamlarda bulunmak.
  to level a gun at someone: tabancayı birisine çevirmek.
  The soldier leveled his riffle.
  to level a blow a someone: birisine yumruk vurmak/aşketmek.
  to level an accusation at someone: birisini suçlamak, üstüne suç atmak.
  She leveled a stinging rebuke at the speaker. A serious charge was leveled at the minister.
 26. Verb (renk vb.) tekdüze yapmak, yeknesak hale getirmek.
 27. Verb arazi üzerinde iki nokta arasındaki yükseklik/irtifa farkını ölçmek, bağıl düzeyi belirlemek, seviye ölçmek, nivo kullanmak.
 28. Verb gözünü belirli bir yöne) çevirmek/yöneltmek.
 29. Verb
  level off
  hv. yatay uçmak (havalandıktan sonra veya inişe geçerken).
 30. Verb
  level off/out: düzleşmek, dümdüz/yatay olmak.
  The path climbs for about 200 meters and then levels off.
 31. Verb
  level with
  argo doğruyu/gerçeği söylemek, dobra dobra konuşmak.
  level with me about
  that trip to Chicago. You can level with me, what really happened.
 32. Verb (düşünce ve maksadı bir şeye) yöneltmek, tevcih etmek.
 33. Adverb düz/yatay bir şekilde, düzgünce.
  to draw level with: aynı seviyeye gelmek/ulaşmak, eşit olmak, başabaş gelmek.
kendi gücü dahilinde her şeyi yapmak Verb
lâyık olduğu düzeye/seviyeye/mertebeye/mevkie ulaşmak, kendi seviyesini bulmak.
After failing as a
painter, he found his level as a political cartoonist.
seviyesini bulmak Verb
kendi yerini bulmak Verb
(bir işyerinde) ait olduğu yeri bulmak Verb
Üst Düzey İşbirliği Konseyi Proper Name, Politics-Intl. Relations
alçaktan uçuş Noun, Aviation
orta kademe Noun
orta kademeli Noun
(bir kimsenin) elinden gelen, (yapabileceği) en iyi.
I'll do my level best: Elimden geleni yaparım.
anlamlılık düzeyi, anlamlılık seviyesi Noun, Statistics
iki dereceli yargı Noun, Law
havalandırma katı
hava yüksekliği
suterazisi
astronomik yükseklik
en düşük fiyat (kur
en düşük fiyat
taban düzeyi: akarsuyun araziyi aşındırabileceği en alçak düzey.
taban seviyesi Noun, Geography
üst düzeyinse altında olduğu iki düzey üzerine yapılmış ev
ana girişin alt düzeyin üzerinde
fiyat düzeyini şişirmek Verb
yüksek konjonktür düzeni
suterazisi
karşılaştırma düzeyi
bilinç düzeyi
tüketici seviyesi
kültür seviyesi
kültür düzeyi
bilgi düzeyi
başlangıç düzeyi (yüksekliklerin hesaplanmasında başlangıç düzeyi kabul edilen itibari satıh veya yatay yüzey
konjonktürün en düşük seviyesi
kalkınma düzeyi
kalkınma seviyesi
başa baş gitmek Verb, Sports
aynı düzeye gelmek Verb, Sports
eşit durumda olmak Verb, Sports
ilaç düzeyi Noun, Biochemistry
öğrenim durumu Noun, Education-Training
eğitim durumu Noun, Education-Training
eğitim düzeyi
etkinliğin düzeyi
(bilgisayarlarla ilgili olarak) acemilere ya da ilk kez kullananlara uygun
denge düzeyi
göz hizası Noun
etken düzeyi
düzeltme düzeyi Information Technology
uçuş seviyesi Noun, Aviation
akışkanlık düzeyi
aynı seviyede
Dışişleri Bakanı seviyesi
suterazisi
donma derecesi
hükümet düzeyinde
hükümet düzey inde
hükümet seviyesi
gri düzeyi Information Technology
ground state Noun
taban hali: bir öğeciğin en düşük erkeli (en kararlı) durumu. Noun
yüksek
en yüksek düzey
yeni bir seviyeye erişmek Verb
(borsa) değerlerin aynı düzeyde kalması
gelir seviyesi
gelir düzeyi Noun, Economics
anlak düzeyi, bireyin anlak ölçerinde sağladığı anlak yaşı.
faiz düzeyi
buluş derecesi
dil düzeyi.
likidite düzeyi
likidite seviyesi
düşük seviye
(fiyatlar) en düşük seviye
en düşük seviye
fiyat düzeyi
değişiklik düzeyi Information Technology
gürültü seviyesi
gürültü düzeyi
beslenme düzeyi
meslek düzeyi
en uygun seviye
genel seviye
maaş kademesi
en yüksek nokta
zirve
doruk
emeklilik derecesi
benzin seviyesi
ses perdesi düzeyi
asgari gelir seviyesinin altında
bir kişi ya da ailenin yoksul sayıldığı seviye
yoksulluk düzeyi
yoksulluk sınırı Noun, Sociology
savaş öncesi düzey
savaş öncesi düzey
fiyat seviyesi
fiyat düzeyi
üretim düzeyi
satın alma düzeyi
kalite düzeyi
radyasyon düzeyi
radyasyon seviyesi
(sigorta) prim oranı
rekor
eski durumuna getirmek Verb
maaş düzeyi
deniz seviyesi Noun, Geography
ikinci sınıf
anlamlılık düzeyi
ses seviyesi
ses düzeyi
düzeç, kabarcıklı düzeç, tesviye ruhu. Noun
(binalar , odalar) bölümleri farklı seviyelerde olan
ara katlı yapı
zemin, sokak seviyesi.
asgari geçim düzeyi
ölçü nivosu Noun
ölçü terazisi
tarife düzeyi
üst düzey
eğitim düzeyi
gerçek düze, her yerde şakule dik olan hayalî düzey.
işsizlik seviyesi
üniversite düzeyi
değerlendirme düzeyi
ücret düzeyi
uyarı düzeyi
su seviyesi/düzeci. Noun
(geminin) su kesimi. Noun
su tesviyesi/terazisi. Noun
water line = waterline ile ayni anlama gelir. su seviyesi/düzeci.
water table ile ayni anlama gelir. su tabakası yüzeyi, su ile doymuş yeraltı tabakasının üst yüzeyi.
önceki yılki düzey
geçen yılki düzey
değişmeyen gelir
düzlük
hemzemin geçit
düzgeçit, aynı düzeyde demiryolu geçidi. Noun
belli bir standarda indirmek Verb
aynı seviyedeki yönetici
düz arazi
soğukkanlı, sakin, vakur, dengeli, makul.
He answered in a level voice: Vakur bir sesle cevap
verdi.
keep a level head: soğukkanlılığını korumak.
She's got a level head.
düzenli hayat
iş olanakları düzeyi
gelir seviyesi
(patent) buluş derecesi
organizasyon kademesi
performans düzeyi
teknoloji düzeyi
(fiyat, istatistik, sonuç vb.) kararlı bir hale gelmek, artık değişmemek, istikrar kazanmak, (eğri) düzleşmek, yataylaşmak.
denkleşmek, denk gelmek, eşitleşmek, eşit/denk olmak.
düzlük
eşit şartlar Noun
değişmeyen prim
değişmeden kalan prim
düz yol
eşit düzeydeki yol
(a) (arazi çukurlarını doldurarak) düzleştirmek, (b)
level something up to: bir şeyi … düzeyine çıkarmak/yükseltmek.
fiyatları yükseltmek Verb
gerçeği söylemek Verb
aynı seviyede
yer seviyesinde
fortran-algol vs
düzayak
hizmet seviyesi sözleşmesi Noun, Law