postal address

  1. Noun, Postal Services posta adresi