prison inmate

  1. hapishanede bulunan kimse
  2. hapishane de bulunan kimse