quasi

  1. sanki
  2. güya
(isimlerin önünde) “benzer, benzeyen, andıran, yarı-” anlamı katar.
ör.: quasi-accident, quasi-adult,
quasi-artist, quasi-attack, quasi-bargain, quasi-certificate, quasi-comprehension, quasi-conquest, quasi-dependence, quasi-development, quasi-distress, quasi-faith, quasi-friend, quasi-invasion, quasi-miracle, quasi-poem, quasi-protection, quasi-purity, quasi-reality, quasi-scholar, quasi-tradition, quasi-victory.
Prefix
(sıfatların önünde) “hemen hemen, sanki, gûya, âdetâ, yarım” anlamları katar.
ör.: quasi-absolute,
quasi-amiable, quasi-comic, quasi-continuous, quasi-equal, quasi-explicit, quasi-forgotten, quasi-grateful, quasi-humorous, quasi-important, quasi-medical, quasi-normal, quasi-official, quasi-religious, quasi-vital.
Prefix
sözleşme olmadığı hallerde kanunun koyduğu yükümlülük. Noun
zımni akit Noun, Law
zımni sözleşme Noun, Law
(US) kendi kendini yöneten teşkilat
şibih cürüm (faili kusurlu bulunmadığı veya haklı olduğu halde tazminat borcu doğuran suç
yarı diplomatik
yarı hükümet teşkilatı
para yerine kullanılabilen poliçe
para benzeri
(US) para benzeri
vb gibi mali araçlar
eklentiler
müştemilat
gayri menkul müştemilatı
yeni kaynak getirmeksizin yeniden yapılan sermaye düzenlemesi
haksız fiile benzeyen fiil
şibih intifa