redemption

  1. Noun, Religion-Faith kefaret
  2. Noun bedelini ödeyip geri al(ın)ma, rehinden /borçtan kurtar(ıl)ma.
  3. Noun fidye vererek kurtar(ıl)ma, halâs, kurtuluş.
  4. Noun va'dini/sözünü tutma.
  5. Noun günahların affı.
    the redemption of sins: (Hıristiyanlıkta) insanların günahlarının Hazreti İsanın
    ölümü ile affedildiği inancı.
  6. Noun paraya çevir(il)me, (senet/bono vb.) bozdur(ul)ma.
önceden ödeme
hızlandırılmış itfa
muaccel ödeme
itfa meblağı
vadesinden önce amortisman
islâh edilemez, kurtarılamaz.
senet itfası Noun
tahvil itfası Noun
itfa için çağırmak Verb
sermaye amortismanı
amortisman sertifikası Noun
itfa tarihi
borç itfası Noun
ipotekten kurtarma hakkı: borç ödeme vakti geçmiş olsa bile borçlunun belirli bir süre içinde borcu ödeyip
ipotekli mülkü geri alma hakkı.
ipotek borçlusunun ipotekten kurtarma hakkını kaldırmak Verb
kredinin geri ödenmesi
zorunlu ödenim (tahvil sahibine ödenim tarihinden itibaren faiz yürütülmeyerek tahvil bedelinin namına
bankaya yatırıldığı veya kendine ödendiği durum
geri satın alma hakkı
ambargo süresi amortisman süresi
itfa süresi
itfa planı
geri satın alma hakkı
borcun borçlu tarafından vadesinden önce ödenmesi
itfa şartı
itfa oranı
borcunu ödeyerek rehin ya da ipotekten kurtulma hakkı
iştira hakkı
borcunu ödeyerek rehin ya da ipotekten kurtarma hakkı
hisselerin ıtfası Noun
itfa edilebilir
itfa şartları Noun
rehnin serbest bırakılması
amortisman hesabı
rehin edilen eşyanın iadesi için açılan dava
geri ödeme anlaşması
vadesinde itfa
itibari değerden geri ödeme
itibari değer üzerinden geri ödeme
nominal değer üzerinden geri ödeme
başabaş ödeme
vadesinden önce geri ödeme
itfaya tabi tahvil
ödenebilir tahvil
itfa sermayesi
itfa tarihi
itfa masrafları Noun
itfa ücreti
şirket talep ettiğinde itfa edilebilir hisse senetlerini şirkete geri veren hissedarlara ödenen prim
itfa fonu
taksitle geri ödeme
amortisman kredisi
itfa parası
geri ödeme parası
amortisman parası
amortisman ipoteği
ipoteğin amortismanı
hisse senetleri itfa edilmekte olan hissedarlara gönderilen ihbarname
bir ödüncün geri ödenmesi
ipoteğin amortismanı
ipotek koyan alacaklının ipoteği kaldırması
bir vaadin yerine getirilmesi
bir gelirin geri ödenmesi
tahvillerin geri ödenmesi
borcun itfası Noun
borçların geri ödenmesi
rehnin kurtarılması
savaş esirlerinin serbest bırakılması
hisse senetlerinin geri satın alınması
hisselerin ıtfası Noun
itfa planı
vadesinden önce itfa edilebilir (geri ödenebilir) bir tahvilin (çoğunlukla nominal) fiyatı
(kombiyo senetleri ya da tahviller gibi) borçluluk belgelerinin
itfa ücreti
itfa fiyatı
itfa ffiyatı
onları ihraç etmiş kuruluş ya da hükümet tarafından itfa edilme fiyatı
amortisman hükümleri Noun
itfa şartları Noun
reeskont oranı
reeskont haddi
amortisman oranı
itfa için ayrılan yedek akçe
itfa hakkı
itfa planı
geri ödeme değeri
ödeme değeri
itfa değeri
amortisman belgesi
hisse geliri
itfa getirisi
itfa verimi
sabit itfa tarihli tahviller
sermayeyi geri alma sigortası Noun
sermaye itfa sigortası Noun
iştira kredileri Noun
borç itfa karşılığı
parite ödeme sistemi